Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhaontuithe aersheirbhíse idir tíortha AE agus tíortha neamh-AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhaontuithe aersheirbhíse idir tíortha AE agus tíortha neamh-AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 847/2004 — comhaontuithe aersheirbhíse a chaibidil agus a chur chun feidhme idir tíortha AE agus tíortha neamh-AE

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Bunaítear ann nós imeachta chun fógra agus údarú a thabhairt i dtaobh caibidlíochtaí arna ndéanamh ag tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) le tíortha neamh-AE ar chomhaontuithe déthaobhacha maidir le haersheirbhísí (ASAnna).
 • Tá sé d’aidhm leis a chinntiú go gcomhlíonann na comhaontuithe reatha dlí AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Inniúlacht AE

 • In mí na Samhna 2002, dheimhnigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ceart eisiach AE maidir le ASAnna idirnáisiúnta le tíortha neamh-AE a chaibidliú, a shíniú agus a chur i gcrích agus iad ag déileáil le cúrsaí laistigh d’inniúlacht eisiach AE.
 • Ag tráth rialú na Cúirte, bhí líon mór ASAanna ann nach raibh dlí AE á chomhlíonadh acu. Ó shin i leith, tugadh a lán díobh sin i gcomhréir le dlí AE.

Cuspóir

Ní mór na ASAanna nach gcomhlíonann dlí AE a leasú chun:

 • cinnteacht dhlíthiúil i gcomhaontuithe dá leithéid a chinntiú don dá pháirtí;
 • ceart bunaíochta laistigh de AE a ráthú do gach aerlíne AE, lena n-áirítear rochtain neamh-idirdhealaitheach ar an margadh ar bhealaí idir na tíortha AE agus na tíortha neamh-AE ar fad ina raibh ASAnna.

ASA a leasú

Tá dhá bhealach ann chun ASA a leasú:

 • Comhaontuithe cothrománacha — agus é ag gníomhú thar ceann na dtíortha AE lena mbaineann a bhfuil ASAanna déthaobhacha acu le tír neamh-AE, déanann an Coimisiún Eorpach comhaontú aonair a chaibidliú leis an tír neamh-AE sin.
 • Caibidlíochtaí déthaobhacha — déantar ASAnna a leasú nó ASA úr ina n-ionad leo.

Rialacha agus nós imeachta maidir le caibidlíochtaí déthaobhacha

 • Féadfaidh tír AE dul isteach i gcaibidlíochtaí déthaobhacha chun ASA a thagann faoi inniúlacht AE i bpáirt a leasú nó ASA úr a chur ina ionad má chloíonn sé leis na rialacha agus an nós imeachta atá leagtha amach sa rialachán:
  • cuirtear clásail chaighdeánaithe ábhartha ar bith, arna bhforbairt i bpáirt idir tíortha AE agus an Coimisiún, san áireamh sna caibidlíochtaí sin agus comhlíontar an nós imeachta um fhógra;
  • tugann sé fógra don Choimisiún maidir lena rún i scríbhinn.
 • Má chinneann an Coimisiún laistigh de 15 lá oibre ón bhfógra a fháil gur dhóchúil leis na caibidlíochtaí sin go mbainfí an bonn de chuspóirí caibidlíochtaí AE atá ar siúl cheana leis an tír neamh-AE agus/nó go mbeadh comhaontú mar thoradh orthu atá neamh-chomhoiriúnach le dlí AE, ní mór dó é sin a chur in iúl don tír AE dá réir sin.
 • Ní fhéadfaidh tír AE dul isteach i gcomhaontú úr ar bith le tír neamh-AE ina laghdaítear an líon iompróirí AE a bhfuil cead acu seirbhísí a sholáthar idir a críoch agus an tír sin.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 30 Bealtaine 2004.

CÚLRA

Beartas Seachtrach Eitlíochta — Comhaontuithe Cothrománacha

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 847/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le comhaontuithe aersheirbhíse a chaibidil agus a chur chun feidhme idir na Ballstáit agus tríú tíortha (IO L 157, 30.4.2004, lgh. 7–17)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CEE) Uimh. 2408/92 ón gComhairle an 23 Iúil 1992 maidir le rochtain aeriompróirí Comhphobail ar aerbhealaí laistigh den Chomhphobal (IO L 240, 24.8.1992, lgh. 8–14)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CEE) Uimh. 2408/92 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 13.10.2016

Top