Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An fearann barrleibhéil .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An fearann barrleibhéil “.eu”

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 maidir leis an bhfearann barrleibhéil “.eu” a chur chun feidhme

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Bunaítear ann an dóigh a gcuirtear iarmhír an tseolta idirlín “.eu”, ar a dtugtar an fearann barrleibhéil (FBL) chun feidhme. Go sonrach, déantar foráil sa rialachán i leith clárlann a bhunú agus bunaítear ann an creat beartais ginearálta maidir le feidhmiú na clárlainne sin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Le fearann idirlín barrleibhéil “.eu” tugtar a aitheantas idirlín féin don Aontas Eorpach (AE). Tá sé mar aidhm leis borradh a chur faoi infheictheacht AE ar an idirlíon, rogha úsáideoirí maidir le hainmneacha fearainn a mhéadú agus forbairt na tráchtála leictreonaí a fhorbairt laistigh den mhargadh inmheánach.

Tá cruthú FBL “.eu” ar cheann de na cuspóirí atá leagtha amach i bplean gníomhaíochta ríomhsheirbhísí na hEorpa 2002 chun an tráchtáil leictreonach a luathú agus úsáid as an idirlíon a chur chun cinn.

Tá an fearann “.eu” de bhreis orthu siúd atá laistigh den Aontas Eorpach cheana, níl sé curtha ina n-ionad. Tugtar an rogha d’úsáideoirí leis aitheantas idirlín uile-Eorpach a bheith acu (seoltaí suíomh gréasáin nó ríomhphoist go príomha).

Cuspóirí

Téitear i ngleic le roinnt cuspóirí le cur chun feidhme seoltaí FBL “.eu”:

 • an úsáid as líonraí idirlín a chur chun cinn agus rogha úsáideoirí a mhéadú trí mhalairt a chur ar fáil d’fhearainn bharrleibhéil tíre (e.g. “.fr” don Fhrainc nó “.it” don Iodáil) nó d’fhearainn bharrleibhéil chineálacha dhomhanda atá ann cheana (e.g. “.com”, “.net”);
 • idir-inoibritheacht freastalaithe tras-Eorpacha a fheabhsú trí infhaighteacht freastalaithe ainm .eu in AE a chinntiú;
 • infheictheacht mhargadh inmheánach AE a mhéadú ar líonra an domhain agus íomhá AE ar líonraí faisnéise domhanda a chur chun cinn.

Clárlann

Tá an chlárlann á reáchtáil ag ENR faoi chonradh leis an gCoimisiún Eorpach.

Tá na cúraimí seo a leanas aige:

 • ainmneacha fearainn a chlárú san FBL .eu, trí chláraitheoirí .eu creidiúnaithe, do chuideachtaí, d’eagraíochtaí nó do dhaoine aonair atá bunaithe nó atá ina gcónaí in AE;
 • an beartas clárúcháin do FBL .eu a ghlacadh i gcomhairle leis an gCoimisiún agus le páirtithe leasmhara eile, de réir na rialacha maidir le beartas poiblí;
 • táillí a bhaineann go díreach leis na costais a thabhaítear a ghearradh;
 • an beartas um shocruithe easaontachtaí amach as an gcúirt a chur chun feidhme chun díospóidí ar bith maidir le hainmneacha fearainn nó cinntí clárlainne a réiteach;
 • nósanna imeachta a ghlacadh agus a chur chun feidhme maidir le creidiúnú cláraitheoirí .eu;
 • sláine bhunachair shonraí na n-ainmneacha fearainn a chinntiú.

Creat beartais

Tá an Coimisiún freagrach as na rialacha maidir le beartas poiblí a bhaineann le FBL “.eu” a chur chun feidhme agus a fheidhmiú mar aon leis na prionsabail bheartais phoiblí maidir le clárú. Áirítear ar na rialacha go sonrach:

 • beartas um shocruithe easaontachtaí amach as an gcúirt;
 • beartas poiblí maidir le clárú amhantrach agus mí-úsáideach ainmneacha fearainn;
 • beartas maidir le cúlghairm fhéideartha ainmneacha fearainn;
 • saincheisteanna teanga agus coincheapa geografacha;
 • cóireáil ar chearta maoine intleachtúla agus cearta eile.

Forchoimeád ceart

Coinníonn AE gach ceart maidir le FBL “.eu” lena n-áirítear, go sonrach, cearta maoine intleachtúla agus cearta eile maidir le bunachair shonraí na clárlainne.

Cur chun feidhme

Ní mór don Choimisiún tuarascáil a chur isteach chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme, éifeachtúlacht agus feidhmiú FBL .eu gach 2 bhliain.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 30 Aibreán 2002.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach “an fearann ardleibhéil .eu” ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Aibreán 2002 maidir leis an bhFearann Ardleibhéil .eu a chur chun feidhme (IO L 113, 30.4.2002, lgh. 1-5)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme, feidhmiú agus éifeachtúlacht an Fhearainn Bharrleibhéil .eu (COM(2015) 680 final an 18.12.2015)

Rialachán (CE) Uimh. 874/2004 ón gCoimisiún an 28 Aibreán 2004 lena leagtar síos na rialacha maidir le beartas poiblí a bhaineann le Fearann Barrleibhéil (FBL) “.eu” a chur chun feidhme agus a fheidhmiú mar aon leis na prionsabail bheartais phoiblí maidir le clárú (IO L 162, 30.4.2004, lgh. 40-50) Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 07.04.2016

Top