Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MEDIA 2007: clár tacaíochta d’earnáil chlosamhairc na hEorpa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

MEDIA 2007: clár tacaíochta d’earnáil chlosamhairc na hEorpa

Is é MEDIA 2007 an clár nua tacaíochta d’earnáil chlosamhairc na hEorpa. Leanann sé ar na cláir MEDIA Plus agus MEDIA-Oiliúint. Ceaptar MEDIA 2007 ina chlár uathúil a chuireann le chéile an dá chuid atá ann (forbairt, dáileadh, cur chun cinn/oiliúint). Agus buiséad beagnach EUR 755 milliún aige, tá sé i bhfeidhm sa tréimhse 2007–2013.

ACHT

Decision No 1718/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007) (Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2006 ag baint le cur i ngníomh cláir tacaíochta d’earnáil chlosamhairc na hEorpa (MEDIA 2007))

ACHOIMRE

Is gléas ríthábhachtach é an earnáil chlosamhairc chun luacha cultúrtha Eorpacha a chur ar aghaidh agus bláth a chur orthu. Tá sí ríthábhachtach chun féiniúlacht chultúrtha Eorpach a chruthú agus chun an tsaoránacht Eorpach a chur in iúl. Dá mhéad a chuirtear saothair chlosamhairc Eorpacha (scannáin agus cláir theilifíse) thart, is amhlaidh is mó a neartaítear an comhphlé idirchultúrtha agus is amhlaidh is mó a fheabhsaítear dáimh agus eolas cómhalartacha na gcultúr Eorpach. Le tacaíocht ón Chomhphobail, tá sé ar chumas na hearnála closamhairc an tsaoránacht agus an cultúr Eorpach a dhaingniú.

I dteannta réimse an chultúir, tá cumas mór sóisialta agus eacnamaíoch ag an earnáil chlosamhairc. Mar sin, tá tacaíocht an Chomhphobail don earnáil chlosamhairc in oiriúint do straitéis Liospóin atá ag iarraidh an geilleagar is mó iomaí ar an domhan a dhéanamh de gheilleagar na hEorpa.

Faoi chuimsiú chreat an chláir MEDIA 2007, tá de rún ag an Choimisiún leanúint ar aghaidh le gníomhaíocht an Chomhphobail ar cuireadh tús léi tríd na cláir MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus agus MEDIA-Oiliúint a spreag forbairt thionsclaíocht chlosamhairc na hEorpa ó 1991.

CUSPÓIRÍ GINEARÁLTA

Cuirtear an clár MEDIA 2007 ar bun ar feadh na tréimhse ó 1 Eanáir 2007 go 31 Nollaig 2013. Tá na cuspóirí ginearálta seo a leanas aige:

 • éagsúlacht chultúrtha agus theangeolaíoch na hEorpa agus oidhreacht scannánaíoch agus chlosamhairc na hEorpa a chaomhnú agus treise a chur orthu, fáil an phobail orthu a ráthú agus comhphlé idirchultúrtha a éascú;
 • cúrsaíocht agus lucht féachana agus lucht éisteachta na saothar closamhairc Eorpach a mhéadú taobh istigh agus taobh amuigh den AE;
 • iomaíocht na hearnála closamhairc Eorpaí a neartú taobh istigh de mhargadh oscailte iomaíoch a chuidíonn leis an fhostaíocht.

Chun na cuspóirí seo a bhaint amach, cuireann MEDIA 2007 isteach:

 • roimh an léiriúchán closamhairc chun foghlaim agus feabhsú scileanna agus forbairt na saothar closamhairc Eorpach a spreagadh (an réamhléiriú);
 • i ndiaidh an léiriúcháin chlosamhairc chun dáileadh agus cur chun cinn na saothar closamhairc Eorpach a thacú (an t-iarléiriú);
 • le tacú le treoirthionscadail. Tá an tacaíocht seo ag iarraidh an clár a chur in oiriúint d’fhorás an mhargaidh.

Sna réimsí atá i gceist, tá na tosaíochtaí seo a leanas ag an chlár:

 • oibriú na cruthaitheachta a spreagadh san earnáil chlosamhairc Eorpach, agus eolas ar oidhreacht scannánaíoch agus chlosamhairc na hEorpa agus a forleathadh a spreagadh;
 • struchtúr na hearnála closamhairc Eorpaí a neartú, go háirithe na fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBM);
 • an leatroim a laghdú taobh istigh den earnáil chlosamhairc Eorpach idir na tíortha a bhfuil cumas mór léirithe chlosamhairc acu agus na tíortha a bhfuil cumas beag léirithe chlosamhairc acu nó ar beag a limistéar nó a dteanga. Freagraíonn an tosaíocht seo don riachtanas an éagsúlacht chultúrtha agus an comhphlé idirchultúrtha a chaomhnú agus a neartú san Eoraip;
 • cos a choinneáil le forás an mhargaidh maidir le digitiú.

BUISÉAD

Tá buiséad EUR 755 milliún beagnach ag an chlár.

SAINCHUSPÓIRÍ AGUS SAINTIONSCAIMH

Réamhléiriú

Roimh an léiriú closamhairc, tá na cuspóirí seo a leanas ag an chlár:

 • foghlaim agus feabhsú scileanna sa réimse chlosamhairc: tacaíonn an clár le tionscadail atá ag iarraidh cumas cruthaitheachta agus riartha na ngairmithe closamhairc Eorpacha a fheabhsú agus a gcáilíochtaí teicniúla a chur in oiriúint don teicneolaíocht dhigiteach. Tá de chuspóir an ghné Eorpach de ghníomhaíochtaí oiliúna closamhairc a neartú fosta trí thacaíocht a thabhairt do líonrú agus do shoghluaisteacht na ngníomhaithe atá i gceist (scoileanna scannánaíochta Eorpacha, institiúidí oiliúna, comhpháirtithe na hearnála gairmiúla). Cruthófar scoláireachtaí do ghairmithe na mBallstát nua chun cuidiú leo aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an mhargaidh chlosamhairc mhéadaithe;
 • forbairt: tá an clár ag iarraidh céim forbartha na dtionscadal léirithe ó chomhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha a thacú. Cuideoidh sé leis na fiontair seo pleananna airgeadais daingne a leagan amach, agus maoiniú do chomhléiriúcháin san áireamh.

Iarléiriú

I ndiaidh an léiriúcháin chlosamhairc, tá na cuspóirí seo a leanas ag an chlár:

 • dáileadh agus forleathadh: is tosaíocht í an tacaíocht le linn chéim an dáilte agus an fhorleata chun an margadh Eorpach aonair a dhaingniú agus chun iomaíocht na tionsclaíochta closamhairc a fheabhsú. Is riachtanach straitéis dáilte Eorpaigh a chur ar bun chun go bhféadfaidh saothair chlosamhairc Eorpacha aghaidh a thabhairt ar an iomaíocht dhomhanda. Tá gníomhaíocht an Chomhphobail ag iarraidh:
 • cur chun cinn: sa réimse seo, is é cuspóir an chláir ná cúrsaíocht na saothar closamhairc Eorpach a fheabhsú trí mheán rochtain ar mhargaí gairmiúla Eorpacha agus idirnáisiúnta a dheimhniú dóibh. Mar an chéanna, tá de rún ag an chlár rochtain an phobail Eorpaigh agus idirnáisiúnta ar shaothair chlosamhairc Eorpacha a neartú. Spreagann sé comhghníomhaíochtaí idir eagraíochtaí náisiúnta a chuireann scannáin agus cláir chlosamhairc chun cinn, agus gníomhaíochtaí a chuireann chun cinn oidhreacht scannánaíoch agus chlosamhairc na hEorpa.

Treoirthionscadail

Spreagann an clár an nuálaíocht trí mheán treoirthionscadal, go háirithe iad siúd a bhaineann le teicneolaíochtaí na faisnéise agus na cumarsáide. Cuidíonn na treoirthionscadail an clár a chur in oiriúint d’fhorás na teicneolaíochta.

MODHANNA CURTHA I nGNÍOMH

Forálacha a bhaineann le tríú tíortha

Ar chuntar go mbaintear amach na coinníollacha riachtanacha agus de réir mar a íoctar na sochair bhreise, féadfaidh na tíortha seo a leanas a bheith páirteach sa chlár:

 • Stáit an CSTE atá ina mball den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE);
 • na tíortha is iarrthóirí iad a bhfuil straitéis réamhaontachais AE acu;
 • tíortha na mBalcán Thiar (de réir na gcoinníollacha leagtha amach sna creat-chomhaontuithe a bhaineann lena rannpháirtíocht i gcláir an Chomhphobail);
 • na Stáit atá páirteach i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa ar Theilifís Trasteorann (EN) (FR);
 • tríú tíortha eile a bhfuil comhaontú comhlachais nó comhair acu leis an AE agus forálacha faoin réimse chlosamhairc ann.

Tairbhithe agus forálacha airgeadais

Féadann daoine nádúrtha a bheith ina dtairbhithe ag an chlár. De réir an chineáil gníomhaíochta atá i gceist, d’fhéadfadh an cúnamh airgeadais a bheith i bhfoirm deontais nó scoláireachta.

An cúnamh airgeadais a dheonaítear de réir an chláir, ní fhéadann sé a bheith os cionn 50 % de chostas na gníomhaíochta tacaithe. I gcásanna sainiúla áirithe, d’fhéadfadh an cúnamh a bheith suas le 75 % den chostas.

Cur i ngníomh

Tá ar an Choimisiún, agus cuidiú coiste leis, an clár a chur i ngníomh.

Tá líonra Eorpach na MEDIA desks (EN) (FR) mar ghníomhaireacht feidhmiúcháin. Deimhníonn seo forleathadh an eolais ar an chlár go náisiúnta, go háirithe maidir leis na tionscadail thrasteorann.

Tagairtí

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

CinneadhUimh. 1718/2006/CE [glacadh le: comhchinneadh COD/2004/0151]

25.11.2006

IO L 327, 24.11.2006

See also

 • Tuilleadh eolais faoin chlár MEDIA (EN)

Nuashonrú is déanaí: 04.01.2007

Top