Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rialacha maidir le hiompar ar uiscebhealaí intíre a chur chun cinn in AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rialacha maidir le hiompar ar uiscebhealaí intíre a chur chun cinn in AE

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 maidir le beartas i ndáil le hacmhainneacht chabhlach an Chomhphobail chun iompar ar uiscebhealaí intíre a chur chun cinn

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

 • In éineacht lena rialachán leasaitheacha, leagtar síos ann na rialacha maidir le beartas i ndáil le hacmhainneacht chabhlach AE.
 • Féachtar leis forbairt iompair ar uiscebhealaí intíre atá inbhuanaithe agus iomaíoch a spreagadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ceanglaítear ar thíortha AE ag a bhfuil tonnáiste cabhlaigh os cionn 100 000 tona, agus a bhfuil a n-uiscebhealaí nasctha le tíortha AE, Cistí Uiscebhealaí Intíre a bhunú (le cúlchistí ar leith d’iompróirí tirimlasta*, tancaeir*, agus soithigh bhrúite*).
 • Cumhdaítear soithigh ann ina n-iompraítear earraí ar bhonn tráchtála. Tá roinnt díolúintí ann, amhail do shoithigh a oibrítear ar an Danóib nó a úsáidtear chun earraí a stóráil nó le haghaidh dreidireachta amháin.
 • Faoi Rialachán (CE). Uimh. 718/1999, bhí na cistí sin le riar ag údaráis náisiúnta agus d’fhéadfaí iad a úsáid in dá chás:
  • i gcás ina mbeadh “suaitheadh mór sa mhargadh” i margadh an iompair ar uiscebhealaí intíre (laistigh de bhrí Threoir 96/75/CE); agus
  • dá n-iarrfadh na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht don iompar ar uiscebhealaí intíre d’aon ghuth é. Amhail tús 2014, níor úsáideadh na cúlchistí sin riamh.
 • Bhí riail “nua in áit sean” i Rialachán (CE) Uimh. 718/1999. Chiallaigh sé sin go raibh ar úinéir ar bith arbh mhian leo soithigh úra a thabhairt isteach sa chabhlach tonnáiste an tsean-soithigh a bhriseadh nó airgead a íoc. Tháinig deireadh leis an riail faoin Rialachán (CE) Uimh. 411/2003, agus ní fhéadfaí í a athghníomhachtú, cibé an raibh bearta feabhsuithe struchtúracha ag gabháil léi nó nach raibh, ach dá mbeadh suaitheadh mór ar an margadh den chineál dá dtagraítear i dTreoir 96/75/CE.

Raon leathnaithe beart

Faoi Rialachán (AE) Uimh. 546/2014, rinneadh raon feidhme na mbeart atá ar fáil faoi Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 a leasú agus a leathnú. Áirítear ar na bearta sin:

 • cuidiú (amhail faisnéis) d’oibrithe ar iompróirí ar uiscebhealaí intíre a bhfuil an tionscal á fhágáil acu le pinsin luathscoir a fháil nó le haistriú go dtí post eile;
 • gairmoiliúint nó scéimeanna athoiliúna do bhaill foirne a bhfuil an tionscal á fhágáil acu;
 • feabhas ar scileanna i loingseoireacht intíre ar eolas ar lóistíocht chun forbairt agus todhchaí na gairme a chosaint;
 • úinéirí/oibritheoirí a spreagadh chun ballraíocht a ghlacadh i gcumainn trádála agus na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht don iompar ar uiscebhealaí intíre a neartú ar leibhéal AE;
 • uasghrádú ar shoithigh a spreagadh chun feabhas a chur ar dhálaí agus ar shábháilteacht oibre;
 • nuálaíocht a spreagadh maidir le soithigh agus a bhfeidhmíocht fheabhsaithe chomhshaoil;
 • úsáid na gcúlchistí mar aon le hionstraimí airgeadais a spreagadh amhail Fís 2020 agus an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 i bhfeidhm ó 29.4.1999. Tá Rialachán (AE) Uimh. 546/2014 i bhfeidhm ó 18.6.2014.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Iompróirí tirimlasta: soithigh ina n-iompraítear lasta tirim (e.g. gráin).

* Tancaeir: soithigh ina n-iompraítear lasta fliuch (e.g. ola).

* Soithigh bhrúite: soithigh a úsáidtear le soithigh eile amhail báirsí a bhrú ach nach n-úsáidtear le lasta a iompar.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 an 29 Márta 1999 maidir le beartas i ndáil le hacmhainneacht chabhlach an Chomhphobail chun iompar ar uiscebhealaí intíre a chur chun cinn (IO L 90, 2.4.1999, lgh. 1-5)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 96/75/CE ón gComhairle an 19 Samhain 1996 maidir le córais chairtfhostaithe agus phraghsála i ndáil le hiompar náisiúnta agus idirnáisiúnta ar uiscebhealaí intíre sa Chomhphobal (IO L 304, 27.11.1996, lgh. 12-14). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 181/2008 ón gCoimisiún an 28 Feabhra 2008 lena leagtar síos bearta áirithe chun Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 a chur chun feidhme maidir le beartas i ndáil le hacmhainneacht chabhlach an Chomhphobail chun iompar ar uiscebhealaí intíre a chur chun cinn (IO L 56, 29.2.2008, lgh. 8-12)

Nuashonraithe 09.02.2016

Top