Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht ar bhóithre: toisí údaraithe agus uasmheáchain trucailí, busanna agus cóistí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht ar bhóithre: toisí údaraithe agus uasmheáchain trucailí, busanna agus cóistí

ACHOIMRE AR:

Treoir Uimh. 96/53/CE – toisí agus meáchain feithiclí tráchtála

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Leagtar amach sa treoir uasteorainneacha le haghaidh feithiclí earraí troma, busanna agus cóistí a bhfuil iompar idirnáisiúnta ar siúl acu san Aontas Eorpach (AE).

Éilítear sa treoir ar chuideachtaí náisiúnta iompair na caighdeáin a chomhlíonadh atá leagtha amach le haghaidh iompair idirnáisiúnta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Maidir le trácht idirnáisiúnta agus náisiúnta, leagtar uasteorainneacha amach sa treoir maidir leis na toisí seo a leanas:

feithiclí earraí a bhfuil meáchan níos mó ná 3.5 tonaorthu;

feithiclí paisinéirí ina mbíonn breis is naonúr ag taisteal.

Maidir le trácht idirnáisiúnta, leagtar uasteorainneacha amach sa treoir freisin le haghaidh meáchain agus saintréithe eile feithicle atá sainmhínithe in iarscríbhinní na treorach.

Na toisí agus meáchain atá ceadaithe

Maidir le hiompar idirnáisiúnta, níl cead ag na feithiclí a sháraíonn na huasteorainneacha na bóithre i dtír AE a úsáid, ach amháin má tá ceadanna speisialta acu.

Maidir le hiompar náisiúnta, níl cead ag feithiclí a sháraíonn na huasteorainneacha maidir le toisí na bóithre i dtír AE a úsáid. Déantar maoluithe éagsúla ar na teorainneacha sin, áfach, lena n-áirítear:

fad na bhfeithiclí le gnéithe aeraidinimice, a ceapadh chun éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú;

fad na bhfeithiclí a ceapadh chun earraí áirithe amhail adhmad a iompar;

meáchan na bhfeithiclí a iompaíonn coimeádáin in iompar traschórais*.

Feithiclí ó thír AE amháin a thagann laistigh de na teorainneacha atá leagtha amach, bíonn cead acu na bóithre i dtír AE eile a úsáid, ach amháin stráicí teoranta bóthair, amhail sráidbhailte beaga nó áiteanna sainleasa, inar féidir teorainneacha níos ísle a bheith leagtha amach ag an rialtas. Tá cead ag tíortha AE teorainneacha níos airde a leagadh amach le haghaidh meáchain iompair náisiúnta ina gcríoch. Tá cead acu freisin triail a bhaint as teicneolaíochtaí nua ar fheitichlí a sháraíonn an huasteorainneacha ar feadh tréimhse teoranta ama.

Comhlíonadh

Ní mór do thíortha AE a chinntiú gur féidir a thaispeáint go bhfuil na rialacha á gcomhlíonadh ag feithiclí trí cheann de na rudaí seo a leanas a chur ar fáil:

pláta monaróra, mar aon le pláta eile ar a dtaispeántar na toisí;

pláta amháin a bhfuil an dá rud thuas air;

doiciméad ón tír AE ina bhfuil an fheithicil cláraithe, ina dtugtar an fhaisnéis chéanna.

Na rialacha a chur i bhfeidhm

Cinneann rialtais náisiúnta conas a chuirtear na rialacha i bhfeidhm agus cad iad na pionóis a bhaineann leis na teorainneacha a shárú. Ní mór tuarascáil a sheoladh chuig an gCoimisiún Eorpach gach 2 bhliain, tuarascáil ina sonraítear:

líon na seiceálacha a rinneadh le 2 bhliain anuas;

líon na bhfeithiclí ró-ualaithe nó feithiclí cúpláilte aimsithe.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 17 Meán Fómhair 1996. Bhí ar na tíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 16 Meán Fómhair 1997.

CÚLRA

Meáchain agus toisí bóthair.

EOCHAIRTHÉARMA

* Iompar traschórais: iompar earraí de bhóthar i gcomhcheangal le hiompar earraí d’iarnród agus/nó d’uisce. Ba cheart na modhanna malartacha sin (iarnród agus/nó uisce) a úsáid don chuid is mó den turas. Níor cheart tarlú de bhóthar a úsáid ach ar feadh achair ghearr ag tús agus/nó ag deireadh an turais.

GNÍOMH

Treoir 96/53/CE ón gComhairle an 25 Iúil 1996 lena leagtar síos le haghaidh feithiclí áirithe atá i gcúrsaíocht sa Chomhphobal na huastoisí údaraithe i dtrácht náisiúnta agus idirnáisiúnta agus na huasmheáchain údaraithe i dtrácht idirnáisiúnta (IO L 235, 17.9.1996, lgh. 59-75)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Threoir 96/53/CE. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 10.11.2015

Top