Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Clárú daoine ar bord long paisinéirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Clárú daoine ar bord long paisinéirí

ACHOIMRE AR:

Threoir 98/41/CE maidir le clárú daoine a sheolann ar bord long paisinéirí ag oibriú chuig nó ó chalafoirt AE

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

 • Féachtar sa treoir le sábháilteacht paisinéirí agus foirne a thaistealaíonn ar muir a fheabhsú, agus an seans go ndéanfar iad a tharrtháil a fheabhsú freisin.
 • Féachtar sa treoir lena áirithiú nach sáraíonn líon na ndaoine ar bord an líon daoine a bhfuil deimhniú faighte ag an long ina leith, agus éascaíocht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí cuardaigh agus tarrthála i ndiaidh timpiste.

PRÍOMHPHOINTÍ

An líon daoine ar bord

 • Ní mór comhaireamh a dhéanamh, sula n-imíonn an long, ar na daoine go léir atá ar bord long paisinéirí a fhágann calafort san Aontas Eorpach (AE).
 • Ní mór an líon daoine atá ar bord a chur in iúl do mháistir na loinge agus do chláraitheoir ainmnithe na cuideachta, nó do chóras cuideachta ar an gcladach a bhfuil an ról céanna aige.
 • Sula n-imíonn long paisinéirí, bíonn ar an máistir a áirithiú nach sáraíonn líon na ndaoine atá ar bord an líon daoine atá ceadaithe ar an long.

Faisnéis bhreise maidir leis na daoine ar bord

Nuair a fhágann long paisinéirí calafort AE agus nuair a thaistealaíonn an long sin breis is 20 muirmhíle (is féidir le tíortha AE an tairseach sin a laghdú), ní mór faisnéis áirithe a bhailiú faoi na daoine go léir atá ar bord agus an fhaisnéis sin a thabhairt do chláraitheoir paisinéirí na cuideachta nó do chóras cuideachta ar an gcladach a bhfuil an ról céanna aige, laistigh de 30 nóiméad ó imeacht na loinge. Áirítear leis an bhfaisnéis sin:

 • céadainm agus sloinne;
 • inscne;
 • aois;
 • aon fhaisnéis a chuirtear ar fáil maidir le riachtanais cúram speisialta nó cúnaimh (nuair a thugann paisinéir an fhaisnéis sin).

Nuair a fhágann long calafort atá lasmuigh denAontas Eorpach agus í ar an mbealach go dtí calafort AE, ní mór líon na ndaoine ar bord na loinge sin a chomhaireamh agus a bhfaisnéis a chlárú, cibé an bratach de thír AE nó neamh-AE atá ar foluain aici.

Is féidir le tíortha AE eisceachtaí a thabhairt nó díolúintí a iarraidh i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir (Coinbhinsiún SOLAS 1974), ach ní mór cloí leis na coinníollacha atá leagtha síos sa treoir seo.

Gach cuideachta atá freagrach as long paisinéirí a oibriú, bíonn uirthi:

 • córas a bhunú chun faisnéis na ndaoine atá ar bord a chlárú. Ní mór don chóras cloí leis na critéir seo a leanas:
  • soléiteacht;
  • infhaighteacht;
  • éascaíocht (ní ceadmhach don chóras moill mhíchuí a chur ar phaisinéirí agus iad ag dul ar bord agus/nó ag fágáil na loinge);
  • agus slándáil (cosaint ar scriosadh, ar chaillteanas agus ar rochtain neamhúdaraithe ar shonraí);
 • cláraitheoir paisinéirí a cheapadh atá freagrach as an bhfaisnéis a choinneáil agus a tharchur.

Leagtar amach i dTreoir 2009/42/CE conas ar cheart do thíortha AE staidreamh a chur le chéile maidir leis na muirphaisinéirí a thugann cuairt ar chalafoirt AE.

Eisceachtaí nó díolúintí

Is féidir le tíortha AE eisceachtaí áirithe a thabhairt nó díolúintí a iarraidh maidir le comhaireamh paisinéirí agus clárúchán mar seo a leanas:

 • longa a oibríonn i limistéir chosanta mhuirí agus sna limistéir sin amháin;
 • gnáthsheirbhísí le níos lú ná uair an chloig idir cuairteanna calafoirt;
 • gnáthsheirbhísí i limistéir a bhfuil seans níos lú ná 10 % iontu go sáróidh an tonnairde 2 mhéadar agus — nach dtaistealaíonn ach níos lú ná 30 míle ón bpointe imeachta — nó a bhfuil oibleagáid seirbhíse poiblí ann ina leith le haghaidh pobal forimeallach.

Córais chlárúcháin

Bíonn ar thíortha AE na córais chlárúcháin, a chuirtear ar bun i gcomhréir leis an treoir seo, a cheadú, agus bíonn orthu a áirithiú go bhfuil siad ag obair i gceart.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHM NA TREORACH?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 22 Iúil 1998. Bhí ar thíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 1999.

CÚLRA

Féach “Sábháilteacht long paisinéirí” ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

GNÍOMH

Treoir 98/41/CE ón gComhairle an 18 Meitheamh 1998 maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long paisinéirí ag oibriú isteach agus amach as calafoirt Bhallstáit an Chomhphobail (IO L 188, 2.7.1998, lgh. 35-39)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Threoir 98/41/CE. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 18.04.2016

Top