Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht mhuirí: trealamh muirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sábháilteacht mhuirí: trealamh muirí

ACHOIMRE AR:

Treoir 96/98/CE - Trealamh muirí

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leagtar síos rialacha inti chun sábháilteacht agus cáilíocht trealaimh mhuirí a iompraítear ar bord long faoi bhratach thíortha AE a chinntiú.

Leis na rialacha sin méadaítear an tsábháilteacht ar bord, cuidítear leis an truailliú muirí a chomhrac agus féachtar iontu le saorghluaiseacht trealaimh mhuirí laistigh de mhargadh inmheánach AE a chinntiú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le trealamh le haghaidh úsáide ar:

longa atá faoi bhratach AE cheana

longa úra faoi bhratach AE, fiú má rinneadh lasmuigh den AE iad;

Measúnú comhréireachta

Ceapann tíortha AE comhlachtaí atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht trealaimh mhuirí. Is é is aidhm leis an measúnú sin cáilíocht an trealaimh a chinntiú sula gcuirtear ar an margadh é agus nuair a chuirtear ar bord é;

Ní mór marc a bheith ar threalamh atá i gcomhréir le caighdeáin Eorpacha.

Sa chás nach bhfuil soitheach, atá le haistriú chuig clár thír AE, cláraithe in AE, ní mór don tír AE iniúchadh a dhéanamh ar bhail iarbhír an trealaimh agus cé acu an gcloíonn sé le caighdeáin AE nó nach gcloíonn.

Trealamh neamhchomhlíontach

Má chuireann píosa trealaimh sláinte agus/nó sábháilteacht na foirne nó na bpaisinéirí i gcontúirt, nó má chuireann sé an mhuirthimpeallacht i mbaol damáiste, ní mór don tír AE atá freagrach é a aistarraingt ón margadh agus a úsáid a chosc nó a shrianadh.

Caighdeáin tástála

Ní mór caighdeáin tástála idirnáisiúnta a ghlacadh do threalamh muirí. I gcásanna nach nglacann eagraíochtaí idirnáisiúnta caighdeáin laistigh de thréimhse ama réasúnta, is féidir caighdeáin AE a chur i bhfeidhm.

CÉN UAIR A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Tháinig sí i bhfeidhm an 17 Feabhra 1997. Bhí sé le corprú ag tíortha AE ina ndlí náisiúnta faoin 30 Meitheamh 1998.

Le Treoir 2014/90/AE aisghairtear Treoir 96/98/CE le héifeacht ón 18 Meán Fómhair 2016.

CÚLRA

Iompar muirí: Rialacha um trealamh muirí nua-aimseartha do longa AE níos sábháilte

GNÍOMH

Treoir 96/98/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 1996 maidir le trealamh muirí (IO L 46, 17.2.1997, lgh. 25–56)

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin leantacha ar Threoir 96/98/CE a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críche faisnéise amháin atá an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Treoir 96/98/CE ón gComhairle (IO L 257, 28.8.2014, lch. 146–185)

Nuashonraithe 12.11.2015

Top