Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dliteanas sibhialta i leith damáiste ó thruailliú ola: an Coinbhinsiún um Ola Umair

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dliteanas sibhialta i leith damáiste ó thruailliú ola: an Coinbhinsiún um Ola Umair

ACHOIMRE AR:

Chinneadh 2002/762/CE lena dtugtar údar do thíortha AE chun an Coinbhinsiún um Ola Umair a shíniú agus a dhaingniú nó chun aontú dó

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN CINNEADH SEO?

Sa chinneadh seo tugtar údarú do thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) chun an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Thruailliú Ola Umair, 2001 (an Coinbhinsiún um Ola Umair) a shíniú agus a dhaingniú nó chun aontú dó.

PRÍOMHPHOINTÍ

Glacadh leis an gCoinbhinsiún um Ola Umair faoi choimirce na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) chun a chinntiú go dtugtar cúiteamh leordhóthanach éifeachtach go pras dóibh siúd a ndéantar dochar dóibh nuair a dhoirteann ola breosla ó umair long.

Comhoiriúnacht le rialacha AE

 • Tá tionchar ag Airteagail 9 agus 10 den Choinbhinsiún um Ola Umair ar na rialacha atá leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle (Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 anois) maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála.
 • Ní dhéantar coinníoll de sa choinbhinsiún nach mór d’eagraíocht idirnáisiúnta, amhail AE, an coinbhinsiún a shíniú nó a dhaingniú nó aontú dó.
 • Mar sin, ní mór do thíortha AE, le húdarú AE, an coinbhinsiún a shíniú nó a dhaingniú nó aontú dó ar mhaithe leis an Aontas Eorpach. Nuair a dhéanann siad amhlaidh, ní mór dóibh a dhearbhú freisin go gcuirfidh siad Rialachán (CE) Uimh. 1215/2012 i bhfeidhm ina gcaidreamh frithpháirteach.

Raon

Cuirtear an coinbhinsiún i bhfeidhm maidir le:

 • damáiste ó thruailliú a tharlaíonn i gcríoch, in uiscí teorann nó i gcrios eisiach eacnamaíoch nó a choibhéis de thír ar bith atá páirteach sa choinbhinsiún;
 • bearta a chuirtear i bhfeidhm chun damáiste dá leithéid a chosc nó a íoslaghdú.

Ní chuirtear an coinbhinsiún i bhfeidhm maidir le longa cogaidh, le longa cúnta cabhlaigh ná le longa eile de chuid tíre. Ach is féidir le haon tír atá páirteach sa choinbhinsiún é a chur i bhfeidhm maidir le longa dá leithéid.

Dliteanas an longúinéara

Tá an longúinéir ag am an teagmhais faoi dhliteanas i leith an damáiste ó thruailliú ola umair. Ní bheidh an longúinéir faoi dhliteanas i leith an damáiste, áfach, más féidir na rudaí seo a leanas a chruthú:

 • tharla an damáiste mar thoradh ar ghníomh cogaidh, ar chogaíocht, ar éirí amach nó ar fheiniméan nádúrtha eisceachtúil, dosheachanta agus dosháraithe; nó
 • tharla an damáiste mar thoradh ar ghníomh nó neamhghníomh agus é a bheith mar chuspóir ag tríú páirtithe damáiste a dhéanamh; nó
 • tharla an damáiste go hiomlán de bharr fhaillí rialtais nó aon údaráis fhreagraigh eile.

Árachas éigeantach nó sláine airgeadais

 • Ní mór d’úinéirí a bhfuil olltonnáiste de bhreis is 1 000 tonna ar a gcuid long, agus atá cláraithe i dtír atá páirteach sa choinbhinsiún, árachas nó sláine airgeadais eile a bheith acu, amhail ráthaíocht bainc nó ráthaíocht ó institiúid chomhchosúil airgeadais eile, chun a ndliteanas i leith damáiste ó thruailliú a chumhdach.
 • Eisíonn an t-údarás cuí teastas do gach long, a thaispeánann go bhfuil árachas nó sláine airgeadais ag an long sin. Ní mór an teastas sin a choimeád ar bord na loinge agus cóip de a sheoladh chuig na húdaráis lena bhfuil an long cláraithe.

Dlínse agus forghníomhú breithiúnas

 • Chun cúiteamh a fháil ón longúinéir, ó árachóir nó ó dhuine eile a chuireann seirbhísí slándála ar fáil, ní mór an dlí a chur orthu sa tír nó sna tíortha inar tharla an damáiste ó thruailliú.
 • Sainmhínítear sa choinbhinsiún na coinníollacha faoinar féidir breithiúnas a thugtar ag cúirt i dtír áirithe atá páirteach sa choinbhinsiún a aithint nó a fhorghníomhú i dtír eile.

Teorainneacha ama

 • Rachaidh aon chearta chun cúitimh faoin gcoinbhinsiún seo as feidhm mura gcuirtear an dlí ar dhuine éigin laistigh de thrí bliana ón dáta a tharlaíonn an damáiste.
 • Ní féidir an dlí a chur ar dhuine éiginníos mó na sé bliana ón dáta a tharla an teagmhas a bhí ina chúis leis an damáiste .

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN GCOINBHINSIÚN?

Iarradh sa chinneadh ar na tíortha AE na bearta riachtanacha a dhéanamh chun a gcuid ionstraimí daingniúcháin nó aontachais a chur i bhfeidhm roimh an 30 Meitheamh 2006 más féidir.

ÉIFEACHT

Amhail 2015, bhí an coinbhinsiún daingnithe/sínithe ag na 28 dtír AE i gcomhréir le cinneadh na Comhairle.

GNÍOMH

Cinneadh 2002/762/CE ón gComhairle an 19 Meán Fómhair 2002 lena dtugtar údar do na Ballstáit, ar mhaithe leis an gComhphobal, chun an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Thruailliú Ola Umair, 2001 (an Coinbhinsiún um Ola Umair) a shíniú agus a dhaingniú nó chun aontú dó (IO L 256, 25.9.2002, lgh. 7-8)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (IO L 351, 20.12.2012, lgh. 1-32)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin atá an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 14.03.2016

Top