Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muirir a ghearradh ar thromfheithiclí earraí: An Treoir Eoraifínéad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Muirir a ghearradh ar thromfheithiclí earraí: An Treoir Eoraifínéad

Gearrann formhór thíortha AE muirir ar tharlóirí as a mbonneagar iompair, go sonrach bóithre, a úsáid. Thug AE Eoraifínéad isteach chun costais tógála, chothabhála, deisiúcháin agus chomhshaoil a ghnóthú, rud a chinntíonn iomaíochas cóir agus a chuireann cosc ar idirdhealú.

GNÍOMH

Treoir 1999/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 1999 maidir le muirir ar úsáid bonneagar áirithe a ghearradh ar thromfheithiclí earraí.

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Cuirtear in aonad reachtaíochta níos luaithe í - Treoir 93/89/CEE - a chuir Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar ceal i 1995. Déantar na coinníollacha faoinar féidir le húdaráis náisiúnta cánacha, dolaí, agus muirir úsáideora a ghearradh ar earraí a iompraítear de bhóthar a chomhchuibhiú inti.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Bhain muirir airgeadais ar dtús le feithiclí ag a raibh ollmheáchan uasta ualaithe 12 tona amháin. Ó 2012 i leith, síneadh é sin go dtí feithiclí os cionn 3.5 tona.
  • Is féidir tobhach a ghearradh orthu ar mhótarbhealaí, droichid, tolláin, mámanna sléibhte agus catagóirí áirithe eile bóithre.
  • Ní féidir idirdhealú a dhéanamh leis na muirir idir náisiúntacht an tarlóra nó tír thionscnaimh nó ceann scríbe na feithicle.
  • Tá cosc ar rialuithe éigeantacha ag teorainneacha inmheánacha agus AE.
  • D’fhéadfadh na muirir a bheith éagsúil ag brath ar na hastaíochtaí a tháirgtear nó ag an am a úsáidtear an bonneagar bóthair.
  • D’fhéadfadh na húdaráis náisiúnta cánacha eile a ghearradh i gcúinsí sainiúla amhail clárú, lóid mhínormálta, páirceáil nó chun brú tráchta a sheachaint.
  • Ní bhaineann muirir le feithiclí atá cláraithe sna Canáracha, in Ceuta agus Melilla, sna hAsóir nó Maidéara a oibrítear sna críocha sin nó eatarthu agus an Spáinn agus an Phortaingéil.

Leagtar síos na híosleibhéil chánach do gach breosla mótair i dTreoir 2003/96/CE. Féadfaidh tíortha ina ngearrtar muirir ar úsáideoirí bóthair ráta laghdaithe a chur i bhfeidhm maidir le hola gháis a úsáidtear sna feithiclí sin.

CÁ HUAIR A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ón 20 Iúil 1999.

CÚLRA

In 2014, ghlac an Coimisiún straitéis chun ídiú breosla agus astaíochtaí CO2 ó iompar a laghdú. Chuir sé sin béim ar an méid a d’fhéadfadh an teicneolaíocht úr, lena n-áirítear breoslaí malartacha, agus aistriú go cineálacha eile iompair a dhéanamh.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach suíomh gréasáin Muirir bhóithre an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 1999/62/CE

20.7.1999

1.7.2000

IO L 187 an 20.7.1999, lgh. 42-50

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2006/38/CE

10.6.2006

10.6.2008

IO L 157 an 9.6.2006, lgh. 8-23

Treoir 2006/103/CE

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363 an 20.12.2006, lgh. 344-351

Treoir 2011/76/CE

15.10.2011

16.10.2013

IO L 269 an 14.10.2011, lgh. 1-16

Treoir 2013/22/AE ón gComhairle

1.7.2013

1.7.2013

IO L 158 an 10.6.2013, lgh. 356-361

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2003/96/CE ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2003 lena ndéantar athstruchtúrú ar chreat an Comhphobail le haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas (IO L 283 an 31.10.2003, lgh. 51-70).

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa: An Straitéis um ídiú breosla tromfheithiclí earraí agus astaíochtaí CO2 a laghdú (COM(2014) 285 final, an 21.5.2014).

Nuashonraithe 30.04.2015

Top