Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Árachas creidmheasa onnmhairiúcháin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Árachas creidmheasa onnmhairiúcháin

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 98/29/CE — árachas creidmheasa onnmhairiúcháin d’idirbhearta lena bhfuil cumhdach meántéarmach agus fadtéarmach

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Comhchuibhítear léi córais náisiúnta oifigiúla maidir le hárachas creidmheasa onnmhairiúcháin* lena chinntiú nach mbeidh saobhadh iomaíochta ar bith idir cuideachtaí AE.
 • Bunaítear léi prionsabail choiteanna maidir le cumhdach árachais, préimheanna, polasaithe cumhdaigh de réir tíre agus nósanna imeachta um fhógra.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Baineann an reachtaíocht le cumhdach árachais le haghaidh onnmhairiú earraí agus seirbhísí. Ní mór do gach institiúid a chuireann an cumhdach ar fáil, a théarmaí a chomhlíonadh, go díreach nó go hindíreach.
 • D’fhéadfadh na rioscaí a chumhdaítear a bheith ina rioscaí tráchtála, polaitiúla, monaraíochta nó creidmheasa.
 • Beidh na hárachóirí faoi dhliteanas má tharlaíonn an caillteanas go díreach nó go hindíreach de bharr cúiseanna éagsúla amhail dócmhainneacht féichiúnaí nó forbairtí polaitiúla nó eacnamaíocha.
 • Ní bheidh na hárachóirí faoi dhliteanas i leith caillteanais ar bith a tharlódh de bharr tosca amhail:
  • iompraíocht nó neamhghníomh ag sealbhóir an pholasaí; nó
  • mainneachtain ag fochonraitheoirí a n-oibleagáidí a chomhlíonadh.
 • Ba cheart éilimh a íoc gan aon mhoill, nó, ar a dhéanaí, laistigh de 1 mhí den tréimhse feithimh*.
 • Ba cheart do phréimheanna:
  • a bheith comhfhreagrach don riosca tíre, flaithiúnais, poiblí agus/nó príobháideach atá cumhdaithe;
  • léiriú leordhóthanach a bheith iontu ar raon feidhme agus ar cháilíocht an chumhdaigh a deonaíodh;
  • a bheith ábalta costais agus caillteanais oibriúcháin fhadtéarmacha a chumhdach.
 • Ba cheart go léireodh polasaí de réir tíre measúnú ar na rioscaí lena mbaineann, go háirithe neamhchosaint iomlán gan réiteach i dtaca le tír agus/nó luach na gconarthaí úra a chumhdófar.
 • Tá feidhm ag nósanna imeachta um fhógra atá ceaptha chun trédhearcacht sa chóras a chinntiú, maidir le:
  • fógra bliantúil maidir le faisnéis;
  • fógra maidir le cinneadh;
  • fógra ex-ante agus ex-post maidir le faisnéis.
 • Níl feidhm ag an reachtaíocht maidir le cumhdach árachais le haghaidh:
  • tairiscintí;
  • réamhíocaíochtaí;
  • bannaí feidhmíochta nó coinneála*;
  • trealamh agus ábhar tógála a úsáidtear ar bhonn áitiúil.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 8 Meitheamh 1998. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 1 Aibreán 1999.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Córais maidir le hárachas creidmheasa onnmhairiúcháin: tugtar cosaint fúthu seo d’onnmhaireoir táirgí agus seirbhísí i gcoinne riosca neamhíocaíochta ag custaiméir eachtrach. Trí dhearbhú coinníollach a thabhairt don onnmhaireoir go ndéanfar an íocaíocht mura mbeidh an ceannaitheoir eachtrach ábalta íocaíocht a dhéanamh, laghdaíonn siad na rioscaí íocaíochta a bhaineann le gnó a dhéanamh thar lear.

Tréimhse feithimh: an tréimhse ama a bheidh socruithe chun go dtiocfaidh an riosca cumhdaithe i gcrích.

Bannaí feidhmíochta nó coinneála;: bannaí faoina ndéantar custaiméir a chosaint nuair a bheidh beart oibre nó tionscadal críochnaithe. Ráthaítear fúthu go ndéanfaidh an conraitheoir cibé obair a theastaíonn chun lochtanna a fuarthas a cheartú díreach i ndiaidh chríochnú an chonartha, fiú má íocadh an conraitheoir go hiomlán.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 98/29/CE ón gComhairle an 7 Bealtaine 1998 maidir le comhchuibhiú na bpríomhfhorálacha i dtaca le hárachas creidmheasa onnmhairiúcháin d’idirbhearta lena bhfuil cumhdach meántéarmach agus fadtéarmach (IO L 148, 19.5.1998, lgh. 22-32)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 98/29/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2006/789/CE ón gComhairle an 13 Samhain 2006 maidir le nósanna imeachta um chomhairliúchán agus um fhógra i gcúrsaí árachais chreidmheasa, ráthaíochtaí creidmheasa agus creidmheasanna airgeadais (Leagan códaithe) (IO L 319, 18.11.2006, lgh. 37-45)

Nuashonraithe 30.01.2017

Top