Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ilchuideachtaí airgeadais – maoirseacht

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ilchuideachtaí airgeadais – maoirseacht

ACHOIMRE AR:

Threoir 2002/87/CE — maoirseacht ar ilchuideachtaí airgeadais

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

  • Féachtar inti le feabhas a chur ar mhaoirseacht éifeachtúil ilchuideachtaí airgeadais — grúpaí móra airgeadais (grúpaí baincéireachta, grúpaí árachais, grúpaí gnólachtaí infheistíochta) atá gníomhach in earnálacha airgeadais éagsúla, thar theorainneacha go minic.
  • Is é is aidhm fhoriomlán léi go mbeidh cobhsaíocht airgeadais agus cosaint tomhaltóirí níos fearr ann.

PRÍOMHPHOINTÍ

Leagtar amach sa treoir ceanglais shonracha:

  • ar shócmhainneacht, go sonrach chun cosc a chur ar chaipiteal a bheith á úsáid níos mó ná uair amháin mar mhaolán i gcoinne riosca in eintitis éagsúla san ilchuideachta chéanna (“ilghiaráil chaipitil”) agus “iartheachtú” ag máthairchuideachtaí a chosc, sa chás go n-eisíonn siad fiachas agus go n-úsáideann siad na fáltais ansin mar chothromas dá bhfochuideachtaí rialaithe (“giaráil iomarcach”);
  • ar oiriúnacht agus gairmiúlacht bhainistíocht na hilchuideachta;
  • chun bainistíocht riosca agus córais rialaithe inmheánaigh chuí a chinntiú laistigh den ilchuideachta;
  • ina n-ordaítear gur cheart údarás aonair maoirseachta a cheapadh chun comhordú a dhéanamh ar mhaoirseacht fhoriomlán ilchuideachta a d’fhéadfadh a bheith bainteach le mórán údarás éagsúil a dhéileálann le codanna éagsúla de ghníomhaíochtaí na hilchuideachta;
  • le haghaidh comhroinnt faisnéise agus comhair i measc mhaoirseoirí (lena n-áirítear iad siúd i dtíortha neamh-AE) na n-eintiteas rialaithe in ilchuideachta airgeadais.

Tugadh isteach le Treoir 2011/89/AE leasuithe lena dtugtar cumhachtaí úra do mhaoirseoirí airgeadais chun maoirseacht níos fearr a dhéanamh ar mháthair-eintitis ilchuideachtaí, amhail cuideachtaí sealbhaíochta. Ar an dóigh seo, féadfaidh maoirseoirí faisnéis níos fearr a fháil ag céim níos luaithe, dá mbeadh deacracht ag ilchuideachta airgeadais, agus go mbeadh siad ullmhaithe níos fearr le hidirghabháil a dhéanamh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 11 Feabhra 2003. Bhí sí le hioncorprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 10 Lúnasa 2004.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach: “Ilchuideachtaí Airgeadais” ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Treoir 2002/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2002 maidir le maoirseacht fhorlíontach ar institiúidí creidmheasa, ar ghnóthais árachais agus ar ghnólachtaí infheistíochta in ilchuideachta airgeadais agus lena leasaítear Treoir 73/239/CEE, Treoir 79/267/CEE, Treoir 92/49/CEE, Treoir 92/96/CEE, Treoir 93/6/CEE agus Treoir 93/22/CEE ón gComhairle, agus Treoir 98/78/CE agus Treoir 2000/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 35, 11.2.2003, lgh. 1-27)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Threoir 2002/87/CE a ionchorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 11.04.2016

Top