Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aerspás Eorpach Aonair - Rialacha an Aontais Eorpaigh le haghaidh seirbhísí aerloingseoireachta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aerspás Eorpach Aonair - Rialacha an Aontais Eorpaigh le haghaidh seirbhísí aerloingseoireachta

Leis an rialachán bunaítear riachtanais do sholáthar sábháilte agus éifeachtúil seirbhísí aerloingseoireachta d’aerthrácht ghinearálta san Aontas Eorpach (AE) mar chuid den tionscnamh aerspás Eorpach aonair *. Is rialachán ceangailteach é, atá infheidhmithe i dtíortha AE uile.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 550/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2004 maidir le soláthar seirbhísí aerloingseoireachta san aerspás Eorpach aonair (an Rialachán maidir le soláthar seirbhísí).

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leis an rialachán bunaítear riachtanais do sholáthar sábháilte agus éifeachtúil seirbhísí aerloingseoireachta d’aerthrácht ghinearálta san Aontas Eorpach (AE) mar chuid den tionscnamh aerspás Eorpach aonair *. Is rialachán ceangailteach é, atá infheidhmithe i dtíortha AE uile.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sa rialachán déantar cur síos ar na nósanna imeachta deimhniúcháin do sholáthraithe seirbhísí aerloingseoireachta atá le glacadh ag údaráis mhaoirseachta na dtíortha AE. Le teastais, atá bailí sna tíortha AE uile, sonraítear cearta agus dualgais atá ag soláthraithe seirbhísí aerloingseoireachta. Áirítear rochtain ar sheirbhísí d’úsáideoirí aerspáis * gan idirdhealú, agus go háirithe maidir le sábháilteacht, agus go bhféadfar seirbhísí a thairiscint do sholáthraithe, úsáideoirí aerspáis agus aerfoirt eile laistigh d’AE.

Riachtanais do dheimhniúchán

Áirítear leo seo:

inniúlacht agus oiriúnacht;

córais do bhainistiú sábháilteachta agus cáilíochta;

córais tuairiscithe agus láidreacht airgeadais;

dliteanas, árachas agus slándáil;

struchtúr úinéireachta agus eagraíochta, lena n-áirítear cosc ar choinbhleachtaí leasa;

acmhainní daonna, lena n-áirítear soláthar foirne.

Údaráis mhaoirseachta náisiúnta

Tá na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta sna tíortha AE féin freagrach sealbhóir deimhnithe a ainmniú chun seirbhísí aerthráchta eisiacha a sholáthar. Cinntíonn siad comhlíonadh freisin sna bloic aerspáis atá faoina rialú. Tarlaíonn sé seo i gcomhar (nó le comhaontú) má shíneann bloc thar níos mó ná tír amháin, nó má oibríonn sealbhóir deimhnithe i níos mó ná tír amháin.

Más rud é nach sásaíonn soláthraí na riachtanais, féadfaidh na húdaráis atá i gceist gníomh a dhéanamh, lena n-áirítear an deimhniú a aisghairm. Ansin bíonn na húdaráis freagrach as leanúnachas na seirbhíse a chinntiú.

Bloic feidhme aerspáis

Ní mór do thíortha AE agus tíortha nach bhfuil in AE, mar is cuí, a chinntiú trí chomhaontú go gcuirtear bloic feidhme aerspáis i bhfeidhm. Ba chóir go mbeadh an cumas agus an éifeachtúlacht riachtanach acu seo chun leibhéal ard sábháilteachta agus tionchar comhshaoil laghdaithe a choinneáil. Féadfaidh an Coimisiún Eorpach (CE) comhordaitheoir ar bhloic feidhme aerspáis a cheapadh chun cuidiú leis an bpróiseas seo.

Féadfaidh údaráis náisiúnta soláthraí eisiach de sheirbhísí meitéareolaíocha a ainmniú freisin.

Maidir le haerthrácht ginearálta*, déantar sonraí oibriúcháin réad-ama a mhalartú idir na soláthraithe seirbhísí aerloingseoireachta, úsáideoirí aerspáis agus aerfoirt, chun riachtanais oibriúcháin amháin a éascú. Bunaítear comhaontais scríofa ceadaithe lena ndéantar socruithe oibre a chur ar bhonn foirmiúil idir na soláthraithe seirbhíse, agus le húdaráis mhíleata.

Éilítear nósanna imeachta cuntasaíochta oscailte sa rialachán agus leagtar amach leis treoirlínte mionsonraithe do phraghsáil chothrom agus thrédhearcach d’úsáideoirí aerspáis.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé chun feidhme an 20 Aibreán 2004, agus leasaíodh é sa bhliain 2009.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Aerspás Eorpach aonair: tionscnamh lena ndéantar dearadh, bainistíocht agus rialú aerspáis a chomhordú ar fud AE.

* Úsáideoirí aerspáis: oibreoirí aerárthaí a úsáidtear d’aerthrácht hinearálta.

* Aerthrácht ghinearálta: eitiltí a dhéantar faoi réir rialacha agus nósanna imeachta na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO). Féadfar roinnt eitiltí míleata a bheith san áireamh leo seo.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 550/2004

20.4.2004

-

IO L 96, 31.03.2004, lgh. 10-19

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009

4.12.2009

-

IO L 300, 14.11.2009, lgh. 34-50

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2004 lena leagtar síos an creat chun an t-aerspás Eorpach aonair a chruthú (an Rialachán réime) (Iris Oifigiúil L 96, 31.3.2004, lgh. 1-9).

Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2004 maidir le heagrú agus úsáid aerspáis san aerspás Eorpach aonair (Iris Oifigiúil, L 96, 31.3.2004, lgh. 20-25).

Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2004 maidir le hidir-inoibritheacht an ghréasáin Eorpaigh um bainistiú aerthráchta (an Rialachán maidir le hidir-inoibritheacht) (Iris Oifigiúil L 96, 31.3.2004, lgh. 26-42).

Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 ar rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE (Iris Oifigiúil L 79, 19.3.2008, lgh. 1-49).

Rialachán (CE) Uimh. 482/2008 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2008 lena mbunaítear córas dearbhaithe sábháilteachta bogearraí le cur chun feidhme ag soláthraithe seirbhísí aerloingseoireachta agus lena leasaítear Iarscríbhinn II le Rialachán (CE) Uimh. 2096/2005 (Iris Oifigiúil L 141, 31.5.2008, lgh. 5-10).

Rialachán (AE) Uimh. 176/2011 ón gCoimisiún an 24 Feabhra 2011 maidir leis an bhfaisnéis atá le soláthar roimh bhunú agus mhodhnú na mbloc feidhme aerspáis (Iris Oifigiúil L 51, 25.2.2011, lgh. 2-7).

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1034/2011 ón gCoimisiún an 17 Deireadh Fómhair 2011 maidir le maoirseacht sábháilteachta i mbainistíocht aerthráchta agus seirbhísí aerloingseoireachta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2010 (Iris Oifigiúil L 271, 18.10.2011, lgh. 15-22).

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1035/2011 ón gCoimisiún an 17 Deireadh Fómhair 2011 lena leagtar síos ceanglais chomhchoiteanna maidir le seirbhísí aerloingseoireachta a sholáthar agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 482/2008 agus (AE) Uimh. 691/2010 (Iris Oifigiúil L 271, 18.10.2011, lgh. 23-41).

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 390/2013 ón gCoimisiún an 3 Bealtaine 2013 lena leagtar síos scéim feidhmíochta le haghaidh seirbhísí aerloingseoireachta agus feidhmeanna gréasáin (Iris Oifigiúil L 128, 9.5.2013, lgh. 1-30).

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 391/2013 ón gCoimisiún an 3 Bealtaine 2013 lena leagtar síos comhscéim muirearaithe le haghaidh seirbhísí aerloingseoireachta (Iris Oifigiúil L 128, 9.5.2013, lgh. 31-58).

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 409/2013 ón gCoimisiún an 3 Bealtaine 2013 maidir leis an sainmhíniú ar chomhthionscadail, bunú an rialaithe agus ainmniú na ndreasachtaí a thacaíonn le cur chun feidhme an Mháistirphlean Eorpaigh um Bainistíocht Aerthráchta (Iris Oifigiúil L 123, an 4.5.2013, lgh. 1-7).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa - An t-aerspás Eorpach aonair a chruthú (COM(1999) 614 final an 1 Nollaig 1999).

Nuashonrú is déanaí: 23.07.2015

Top