Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saorghluaiseacht oibrithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saorghluaiseacht oibrithe

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 maidir le saoirse ghluaiseachta d’oibrithe laistigh den Aontas

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Déantar leis reachtaíocht níos luaithe a nuashonrú (agus a chódú) maidir le cumas shaoránaigh an Aontais Eorpaigh gluaiseacht faoi shaoire agus oibriú i tír AE eile.
 • Féachtar ann chomh maith a chinntiú go ndéanfar prionsabal na saorghluaiseachta atá cuimsithe in Airteagal 45 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) a urramú i ngníomh.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Baineann buntáistí le saorghluaiseacht an lucht saothair dóibh siúd a théann ag obair in áit éigin eile san AE chomh maith leis na sochaithe chuig a dtéann na daoine seo. Cuireann sí ar chumas an chéad dream a gceart chun saorghluaisteachta a fheidhmiú agus a staid phearsanta agus ghairmiúil a fheabhsú agus cuireann sí ar chumas sochaithe folúntais poist agus ganntanais oibrithe oilte a chomhlíonadh.
 • Bíonn an ceart ag duine a bhfuil cónaí air nó uirthi i mBallstát den AE dul i mbun fostaíochta íoctha i mBallstát eile de AE agus, mar sin, is féidir le fostóirí folúntais poist a fhógairt agus conarthaí a dhéanamh le fostaithe ionchasacha ó gach cearn den AE.
 • Cuirtear an reachtaíocht in ionad Rialacháin (CEE) Uimh. 1612/68 agus códaíonn sí é, a ndearnadh mórleasuithe air ó am go chéile. Cinntíonn an reachtaíocht go bhfeidhmíonn an córas go socair trí bhíthin idirdhealaithe ar bith idir fostaithe AE, a bhaineann lena náisiúntacht, a eisreachtú.
 • Toirmisctear inti ach go háirithe:
  • nósanna imeachta earcaíochta ar leith le haghaidh náisiúnach eachtrach, agus
  • teorainneacha a chur i bhfeidhm maidir le folúntais a fhógairt, nó le dálaí sonracha a tharchur, amhail a éileamh orthu siúd as tír eile den AE clárú leis na hoifigí fostaíochta.
 • a dhéanamh idir oibrithe náisiúnta agus oibrithe AE eile maidir le téarmaí fostaíochta agus oibre, Ar an chuma céanna, tá sé neamhdhleathach idirdhealúa dhéanamh idir oibrithe náisiúnta agus oibrithe AE eile maidir le téarmaí fostaíochta agus oibre, a chumhdaíonn:
  • rochtain ar fhostaíocht, lena n-áirítear cúnamh do chuardaitheoirí poist ó oifigí fostaíochta;
  • coinníollacha oibre, lena n-áirítear pá, dífhostú, aischur nó buntáistí sóisialta agus cánach;
  • rochtain ar oiliúint, lena n-áirítear i ngairmscoileanna agus in ionaid athoiliúna.
 • Cuirtear an prionsabal céanna i bhfeidhm maidir le scéimeanna oideachais, le scéimeanna printíseachta agus le scéimeanna gairmoiliúna a chuirtear ar fáil do leanaí an duine atá ag obair, nó a d’oibrigh, i dtír eile den AE.
 • Cumhdaítear sa reachtaíocht cearta áirithe sóisialta. Bíonn fostaithe a bhíonn ag obair i dtír eile den AE i dteideal na sochair chéanna tithíochta a fháil is a chuirtear ar fáil do náisiúnaigh na tíre sin agus féadfaidh siad clárú le liosta tithíochta, más ann dó, sa cheantar ina bhfuil siad ag obair.
 • Cumhdaítear faoin reachtaíocht chomh maith cóir chomhionann maidir le ballraíocht i gceardchumainn agus feidhmiú na gceart gaolmhar sin, amhail an ceart chun vótála agus a bheith cáilithe i gcomhair poist riaracháin agus bainistíochta i gceardchumann.
 • D’fhéadfadh leibhéal áirithe d’eolas teanga a bheith de dhíth i gcomhair poist, ach ní mór go mbeadh riachtanas teanga ar bith réasúnta agus riachtanach don phost lena mbaineann.

Eisceacht amháin

Baineann an eisceacht amháin maidir leis an bprionsabal neamh-idirdhealaithe rochtain ar phoist a bhaineann le feidhmiú údarás poiblí agus dualgas a ceapadh chun leasa ginearálta an stáit a chosaint. Féadfaidh tíortha AE poist dá leithéid a choimeád dá náisiúnaigh féin

Rialachán úr um EURES

 • In 2016, rinneadh Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 a leasú le Rialachán (AE) 2016/589 maidir le Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta (EURES). Mar thoradh air sin, tagann na rialacha maidir le malartú faisnéise ar fholúntais phost, iarratais ar phoist agus CVanna ar fud thíortha AE faoi raon feidhme an rialacháin úir anois.
 • Tá sé mar aidhm le Treoir 2014/54/AE cur i bhfeidhm aonfhoirmeach agus forfheidhmiú i ngníomh an chirt a tugadh le hAirteagal 45 CFAE agus le hAirteagal 1-10 de Rialachán 492/2011 a éascú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Is é Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 leagan códaithe gnímh bhunaidh (Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68, agus a leasuithe ina dhiaidh sin. Tá sé i bhfeidhm ón 16 Meitheamh 2011.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le saoirse ghluaiseachta d’oibrithe laistigh den Aontas (códú) (IO L 141, 27.5.2011, lgh. 1-12)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2014/54/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le bearta a éascaíonn feidhmiú na gceart a thugtar d’oibrithe i gcomhthéacs shaorghluaiseacht na n-oibrithe (IO L 128, 30.4.2014, lgh. 8-14)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Trí: Beartais agus gníomhaíochtaí inmheánacha an Aontais — Teideal IV: Saorghluaiseacht daoine, seirbhísí agus caipitil — Caibidil 1: Oibrithe Airteagal 45 (iar-Airteagal 39 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 65-66)

Nuashonraithe 13.02.2017

Top