Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Árachas agus pinsin cheirde: coiste comhairleach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Árachas agus pinsin cheirde: coiste comhairleach

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2004/9/CE lena mbunaítear an Coiste Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

Bunaítear leis coiste, an Coiste Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPC), chun tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil don Choimisiún Eorpach maidir le bearta cur chun feidhme do reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (AE) i réimse na seirbhísí airgeadais.

PRÍOMHPHOINTÍ

Bunú EIOPC

  • Cuireann EIOPC le rialáil níos fearr ar árachas agus ar phinsin cheirde. Bunaíodh é chun an próiseas rialála 4 leibhéal a mhol Coiste na Saoithe in 2001 i ndoiciméad ar a dtugtar tuarascáil Lamfalussy a shíneadh thar na margaí urrús*.
  • Bíonn sé rannpháirteach in ullmhú agus i gcur i bhfeidhm beart chun na prionsabail atá leagtha síos sna treoracha agus na rialacháin ábhartha a chur chun feidhme. Mar sin féin, níl de chumhacht aige féachaint ar shaincheisteanna an dlí saothair ná an dlí shóisialta.

Ról EIOPC

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá sé i bhfeidhm ón 13 Aibreán 2005.

CÚLRA

Féach iad seo a leanas chun tuilleadh faisnéise a fháil:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Urrúis: scaireanna iompróra lena dtugtar cearta vótála i gcuideachta don úinéir.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2004/9/CE ón gCoimisiún an 5 Samhain 2003 lena mbunaítear an Coiste Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (IO L 3, 7.1.2004, lgh. 34-35)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le dul i mbun ghnó an Árachais agus an Athárachais, agus gabháil don ghnó sin (Sócmhainneacht II) (IO L 335, 17.12.2009, lgh. 1–155)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2009/138/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lgh. 48–83)

Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lgh.13–18).

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Sé — Forálacha institiúideacha agus airgeadais — Forálacha airgeadais — Teideal I — Forálacha institiúideacha — Caibidil 2 — Gníomhartha dlí an Aontais, nósanna imeachta glactha agus forálacha eile — Roinn 1 — gníomhartha dlí an Aontais —Airteagal 291 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 173)

Nuashonraithe 17.11.2016

Top