Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dámhachtainí conarthaí poiblí agus lamháltas: nósanna imeachta athbhreithnithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dámhachtainí conarthaí poiblí agus lamháltas: nósanna imeachta athbhreithnithe

ACHOIMRE AR:

Threoir 92/13/CEE ón gComhairle maidir leis na nósanna imeachta um sholáthar in earnálacha an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na teileachumarsáide

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Ceanglaítear inti ar thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a chinntiú gur féidir athbhreithniú tapa agus éifeachtúil a dhéanamh ar dhámhachtain conarthaí poiblí agus lamháltas san earnáil fóntas, chomh maith le réamhchinntí nós imeachta sa chomhthéacs sin, ar na forais gur sháraigh na cinntí sin dlí AE um sholáthar poiblí.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Tá feidhm ag Treoir 92/13/CEE maidir le conarthaí poiblí agus lamháltais san earnáil fóntas a thagann faoi raon feidhme na rialacha substainteacha ábhartha (Treoir 2014/23/AE agus Treoir 2014/25/AE, an ceann deireanach atá luaite curtha in ionad Threoir 2004/17/CE ón 18 Aibreán 2016).
  • Ní mór do thíortha AE a chinntiú go bhfuil na nósanna imeachta athbhreithnithe ar fáil do dhuine ar bith ar a laghad a bhfuil, nó a raibh, suim acu i gconradh faoi leith a fháil agus a ndearnadh díobháil dó nó di, nó atá i mbaol go ndéanfaí díobháil de nó di, le sárú líomhnaithe.
  • Le Treoir 92/13/CEE is féidir caingne a thionscnamh sula síneofar an conradh (leigheasanna réamhchonarthacha) agus i ndiaidh é a shíniú (leigheasanna iarchonarthacha).
    • Tá sé beartaithe le leigheasanna réamhchonarthacha an sárú ar na rialacha um sholáthar poiblí le linn an nós imeachta tairisceana a cheartú agus, i gcás ar bith, sula dtagann an conradh i bhfeidhm. Áirítear orthu sin an ceart maidir le bearta eatramhacha, ré aithrí éigeantach agus an ceanglas maidir leis an nós imeachta dámhachtana a chur ar fionraí a fhad is atá imscrúdú á dhéanamh ar an achomharc chun dámhachtain an chonartha a chosc.
    • Tá sé mar aidhm le leigheasanna iarchonarthacha a dhearbhú go bhfuil conradh reatha neamhéifeachtach agus/nó cúiteamh (damáistí den chuid is mó) a chur ar fáil do na páirtithe atá thíos leis i ndiaidh an conradh lena mbaineann a dhámhachtain.
  • Rinneadh Treoir 92/13/CEE a leasú go críochnúil le Treoir 2007/66/CE. Tugadh leasuithe eile isteach le Treoir 2014/23/AE, chun raon feidhme Threoir 92/13/CEE a mhéadú go príomha maidir le lamháltais faoi Threoir 2014/23/AE agus chun tagairtí do na rialacha substainteacha le haghaidh conarthaí poiblí arna leagan síos i dTreoir 2014/25/AE a thabhairt chun dáta.
  • Is ionann Treoir 89/665/CEE agus Treoir 92/13/CEE don earnáil phoiblí. Rinneadh í a leasú go críochnúil le Treoir 2007/66/CE. Tugadh leasuithe eile isteach le Treoir 2014/23/AE dá riachtanais féin agus do riachtanais Threoir 2014/24/AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 6 Márta 1992. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 1993.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach “Na Treoracha um Leigheasanna” ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Treoir 92/13/CEE ón gComhairle an 25 Feabhra 1992 lena gcomhordaítear na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin a bhaineann le rialacha an Chomhphobail a chur i bhfeidhm maidir le nósanna imeachta um sholáthar de chuid eintiteas a oibríonn in earnálacha an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na teileachumarsáide (IO L 76, 23.3.1992, lgh. 14-20)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Threoir 92/13/CEE a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críocha doiciméadacháin amháin an leagan comhdhlúite seo (nach gcorpraítear ann ach na leasuithe a tugadh isteach suas go dtí Treoir 2007/66/CE agus í sin san áireamh).

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2004/17/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 lena gcomhordaítear na nósanna imeachta um sholáthar de chuid eintiteas a oibríonn in earnálacha an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na teileachumarsáide (IO L 134, 30.4.2004, lgh. 1-113) (bailí go dtí an 18.4.2016)

Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar de chuid eintiteas a oibríonn in earnálacha an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na teileachumarsáide agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/17/CE (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 243-374) (bailí ón 18.4.2016)

Treoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le dámhachtain conarthaí lamháltais (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 1-64). Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 65-242). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 21.03.2016

Top