Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dámhachtainí conarthaí poiblí agus lamháltais: nósanna imeachta athbhreithnithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dámhachtainí conarthaí poiblí agus lamháltais: nósanna imeachta athbhreithnithe

ACHOIMRE AR:

Treoir 89/665/CEE ón gComhairle maidir le nósanna imeachta athbhreithnithe a chur i bhfeidhm maidir le dámhachtain conarthaí soláthair phoiblí agus conarthaí oibreacha poiblí

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Éilítear ann ar thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a áirithiú go ndéantar cinntí maidir le dámhachtain conarthaí poiblí agus lamháltas, mar aon le réamhchinntí nós imeachta sa chomhthéacs sin, a athbhreithniú go tapa agus go héifeachtach i gcás ina sáraíonn siad dlí AE maidir le soláthar poiblí.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Tá feidhm le Treoir 89/665/CEE maidir le conarthaí poiblí san earnáil phoiblí agus le lamháltais atá laistigh de raon na rialacha substainteacha (i.e. rialacha lena sainítear cearta agus oibleagáidí). Tagann Treoir 2014/23/AE agus Treoir 2014/24/AE in ionad Threoir 2004/18/CE ón 18 Aibreán 2016.
  • Ní mór do thíortha AE a áirithiú go mbeidh na nósanna imeachta athbhreithnithe ar fáil d’aon duine ar a laghad a bhfuil, nó a raibh, spéis aige i gconradh áirithe a fháil agus dá ndearna, nó a bhfuil baol ann go ndéanfaidh, sárú líomhnaithe dochar dó.
  • Ceadaítear i dTreoir 89/665/CEE gníomhartha a ghlacadh sula sínítear an conradh (leigheasanna réamh-chonarthacha) agus ina dhiaidh sin (leigheasanna iar-chonarthacha).
    • Úsáidtear leigheasanna réamh-chonarthacha chun sárú na rialacha soláthair phoiblí a chur ina gceart i rith an nós imeachta tairisceana agus, in aon chás, sula mbíonn éifeacht leis an gconradh. Áirítear leo an ceart maidir le bearta eatramhacha, ré aithrí éigeantach agus an ceanglas an nós imeachta dámhachtana a chur ar fionraí fad is atá an t-achomharc á imscrúdú chun cosc a chur ar dhámhachtain an chonartha.
    • Tá sé mar aidhm le leigheasanna iar-chonarthacha conradh reatha a dheimhniú mar cheann neamhéifeachtach agus/nó chun cúiteamh a sholáthar (damáistí den chuid is mó) do na páirtithe a ndéanfaidh sé difear dóibh tar éis don chonradh atá i gceist a bheith deonaithe.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 3 Eanáir 1990. B’éigean do thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 21 Nollaig 1991.

CÚLRA

  • Rinneadh leasú cuimsitheach ar Threoir 89/665/CEE le Treoir 2007/66/CE. Tugadh isteach leasuithe breise i dTreoir 2014/23/AE, d’fhonn raon Threoir 89/665/CEE a leathnú go príomha maidir le lamháltais faoi Threoir 2014/23/AE agus na tagairtí maidir leis na rialacha substainteacha le haghaidh conarthaí poiblí atá leagtha síos i dTreoir 2014/24/AE a nuashonrú.
  • Is ionann Treoir 92/13/CEE agus Treoir 89/665/CEE maidir le conarthaí poiblí san earnáil fóntas. Rinneadh leasú cuimsitheach air le Treoir 2007/66/CE. Tugadh isteach leasuithe breise i dTreoir 2014/23/AE maidir le riachtanais Threoir 2014/25/AE

GNÍOMH

Treoir 89/665/CEE an 21 Nollaig 1989 ón gComhairle maidir leis na dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin a bhaineann le nósanna imeachta athbhreithnithe a chur i bhfeidhm maidir le dámhachtain conarthaí soláthair phoiblí agus conarthaí oibreacha poiblí (IO L 395, 30.12.1989, lgh 33-35)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Threoir 89/665/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo (nach gcuimsítear ann ach amháin na leasuithe a tugadh isteach go dtí Treoir 2007/66/CE agus é sin san áireamh) ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 92/13/CEE an 25 Feabhra 1992 ón gComhairle ina ndéantar comhordú ar na dlíthe, ar na rialacháin agus ar na forálacha riaracháin a bhaineann le rialacha an Chomhphobail a chur i bhfeidhm ar nósanna imeachta soláthair aonán atá ag feidhmiú sna hearnálacha uisce, fuinnimh, iompair agus teileachumarsáide (IO L 76, 23.3.1992, lgh 14-20). Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le dámhachtain conarthaí lamháltais (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 1-64). Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 65-242). Féach an leagan comhdhlúite

Nuashonraithe 08.03.2016

Top