Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An chaoi a rialaíonn AE úsáid ceimiceán

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An chaoi a rialaíonn AE úsáid ceimiceán

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Déantar foráil le rialachán REACH (clárú, meastóireacht, údarú agus srianadh ceimiceán) do chreat uilechuimsitheach reachtach maidir le táirgeadh agus le húsáid ceimiceán san Eoraip. Cuireann an rialachán freagracht ar an tionscadal, seachas ar na húdaráis phoiblí, as sábháilteacht na gceimiceán a chinntiú, ceimiceáin a tháirgtear, a allmhairítear isteach, a dhíoltar agus a úsáidtear san Aontas Eorpach (AE). Déantar na rudaí seo a leanas sa rialachán freisin:

 • cuirtear modhanna eile chun cinn mar rogha ar thástáil ainmhithe;
 • cruthaítear margadh aonair do cheimiceáin;
 • déantar iarracht nuálaíocht agus iomaíocht a chothú san earnáil;
 • cuirtear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) ar bun.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Cuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir le gach substaint cheimiceach: substaintí a tháirgtear, a allmhairítear, a dhíoltar, a úsáidtear ina n-aonar, i meascáin nó i dtáirgí. Faightear a lán de na substaintí ceimiceacha sin sa ghnáthshaol, mar tháirgí glantacháin, mar phéinteanna nó i bhfearais leictreacha.
 • Ní mór do chuideachtaí na ceimiceáin go léir a chlárú i mbunachar sonraí lárnach a dhéanann siad tonna amháin nó níos mó díobh a tháirgeadh nó a allmhairiú in aghaidh na bliana. Ní mór don ECHA scrúdú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a chláraítear.
 • Ní mór do chuideachtaí rioscaí a aithint agus a bhainistiú, a bhaineann leis na substaintí a dhéanann siad a tháirgeadh nó a chur ar an margadh in AE. Chomh maith leis sin, ní mór dóibh a thaispeáint conas na táirgí a úsáid go sábháilte agus úsáideoirí a chur ar an eolas faoi na bearta bainistíochta riosca atá le glacadh chun úsáid shábháilte a chinntiú ar feadh shlabhra an tsoláthair.
 • Má mheasann údaráis náisiúnta nach bhfuil na rioscaí á mbainistiú i gceart, féadfaidh siad táirgeadh nó úsáid substaintí áirithe a shrianadh.
 • Féachtar leis an reachtaíocht substaintí níos sábháilte a chur in ionad na substaintí is guaisí, más ann dóibh.
 • Ní chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir le grúpaí áirithe substaintí (m.sh. substaintí radaighníomhacha nó substaintí faoi mhaoirseacht custaim) ná le dramhaíl — déantar iad sin a rialú go forleathan cheana féin faoi reachtaíocht eile.

In 2013, rinne an Coimisiún Eorpach measúnú ar na chéad chúig bliana de rialachán REACH agus fuair sé amach nach raibh sé riachtanach mórathchóiriú a dhéanamh air roimh an 1 Meitheamh 2018, an spriocdháta chun substaintí áirithe a chlárú.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2007.

CÚLRA

Tá an tionscal ceimiceán ar cheann de na hearnálacha déantúsaíochta is mó in AE. Tá príomhpháirt aige sa saol laethúil agus in iomaíocht fhoriomlán an gheilleagair. Tá reachtaíocht curtha i bhfeidhm ag AE a chuireann ar chumas an tionscal ceimiceán (agus an tionscal déantúsaíochta níos forleithne, a úsáideann ceimiceáin) táirgí a fhorbairt agus nuálaíochtaí a chur i bhfeidhm, agus ag an am céanna a chinntiú go bhfuil na táirgí sábháilte don duine agus don chomhshaol.

 • “Ceimiceáin” ar láithreán gréasáin Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus FBManna de chuid an Choimisiúin Eorpaigh
 • “Ceimiceáin” ar láithreán Gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil de chuid an Choimisiúin Eorpaigh
 • “REACH” ar láithreán gréasáin na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún, Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoir 91/155/CEE, Treoir 93/67/CEE, Treoir 93/105/CE agus Treoir 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 136, 29.5.2007, lgh. 3-280)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus athruithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus a Iarscríbhinní. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 771/2008 ón gCoimisiún an 1 Lúnasa 2008 lena leagtar síos rialacha eagraithe agus nós imeachta Bhord Achomhairc na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (IO L 206, 2.8.2008, lgh. 5-13)

Rialachán (CE) Uimh. 440/2008 ón gComhairle an 30 Bealtaine 2008 lena leagtar síos modhanna tástála de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (IO L 142, 31.5.2008, lgh. 1-739). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 340/2008 ón gCoimisiún an 16 Aibreán 2008 maidir leis na táillí agus muirir atá iníoctha leis an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (IO L 107, 17.4.2008, lgh. 6–25). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1238/2007 ón gCoimisiún an 23 Deireadh Fómhair 2007 lena leagtar síos rialacha maidir le cáilíochtaí na mball de Bhord Achomhairc na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (IO L 280, 24.10.2007, lch. 10)

Nuashonraithe 02.02.2016

Top