Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dul i ngleic le bagairtí na n-ábhar ceimiceach (Coinbhinsiún Stócólm)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dul i ngleic le bagairtí na n-ábhar ceimiceach (Coinbhinsiún Stócólm)

Déanann truailleáin orgánacha mharthanacha (POPanna) dochar do shláinte an duine agus don chomhshaol. Tá Coinbhinsiún Stócólm bunaithe ar phrionsabal an réamhchúraim agus iarrtar leis díothú sábháilte na substaintí seo, agus laghdú ar a dtáirgeadh agus a n-úsáid, a ráthú.

ACHT

Cinneadh 2006/507/CE ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 2004 maidir le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha a thabhairt i gcrích thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh.

ACHOIMRE

Déanann truailleáin orgánacha mharthanacha (POPanna) dochar do shláinte an duine agus don chomhshaol. Tá Coinbhinsiún Stócólm bunaithe ar phrionsabal an réamhchúraim agus iarrtar leis díothú sábháilte na substaintí seo, agus laghdú ar a dtáirgeadh agus a n-úsáid, a ráthú.

CÉARD A DHÉANANN AN CINNEADH SEO?

Glactar ann le cinneadh an Aontais Eorpaigh (nó, mar a bhí ann ag an am a glacadh leis an gcinneadh, an Chomhphobail Eorpaigh) bheith rannpháirteach i gCoinbhinsiún Stócólm. Tugtar sainmhíniú ann ar POPanna agus ar na rialacha a bhaineann le táirgeadh, le hiompórtáil agus le heaspórtáil POPanna. Éilítear ann go gcoimeádfar an pobal, na polaiteoirí agus tionscal na n-ábhar ceimiceach ar an eolas faoi na rioscaí a bhaineann le POPanna.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainmhíniú

Is POPanna ann ná substaintí ceimiceacha a bhfuil airíonna áirithe tocsaineacha iontu nach ndíghrádaíonn. Cruinníonn siad in orgánaigh bheo agus in éiceachórais talún agus uisceacha agus iompraítear san aer, san uisce agus i speiceas imirceach iad. Fadhb thrasteorann is ea an truailliú ó POPanna, agus ní mór gníomhú go hidirnáisiúnta ina leith.

Raon

Cuimsíonn an Coinbhinsiún 23 POP tosaíochta a tháirgtear d’aon ghnó agus go neamhdheonach (m.sh. ó fhoinsí amhail loisceoirí).

Is iad seo na POPanna sin: aildrin, clórdán, clóirdeacón, déchlóraidhéfheiniltríchlóireatán (DDT), dé-eildrin, eindrin, heipteaclór, heipteabrómaidéfheinil, heicseabrómaicioglaidodecán, éitear heicseabrómaídéfheinile agus éitear heipteabrómaidéfheinile, heicseaclóraibeinséin (HCB), heicseaclóraicioglaiheacsán alfa, heicseaclóraicioglaiheacsán béite, liondán, miréis, aigéad sulfónach sárfhluarochtáin, a shalainn agus fluairíd shulfóinil shárfhluarochtáin, débheinsi-p-dé-ocsainí polaclóirínithe (PCDD), débheinseafúráin pholaclóirínithe (PCDF), défheinilí polaclóirínithe (PCBanna), ionsulfán teicniúil agus na hisiméirí gaolmhara, éitear teitreabrómaidhéfheinile agus éitear peinteabrómaidhéfheinile, agus tocsaiféin.

Cur i bhfeidhm

Cuirtear an Coinbhinsiún i bhfeidhm ar leibhéal idirnáisiúnta ag trí chomhlacht:

Comhdháil na bPáirtithe: a chuimsíonn na síntiúsóirí uile, mar aon le breathnóirí más iomchuí. Tá an Chomhdháil freagrach as cinntí móra agus leagtar síos inti freisin na rialacha maidir le cur i bhfeidhm.

An Coiste Athbhreithnithe ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha: a chuimsíonn speisialtóirí a dhéanann scrúdú ar na moltaí chun substaintí nua a chur leis an gCoinbhinsiún.

An Rúnaíocht: tá an Rúnaíocht freagrach as cionta oibre riaracháin.

Bíonn ar na páirtithe pleananna a fhorbairt chun a n-oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún a chomhlíonadh. Ainmníonn gach ceann díobh lárionad náisiúnta chun cabhrú le faisnéis a roinnt.

Táirgeadh, úsáid, iompórtáil agus easpórtáil

Déantar foráil sa Choinbhinsiún chun deireadh a chur le táirgeadh, le húsáid, le hiompórtáil agus le heaspórtáil POPanna a bhfuil cosc orthu.

Is é an cuspóir ná táirgeadh agus scaoileadh POPanna go neamhdheonach a íoslaghdú agus, más féidir, a dhíothú. Chuige sin, bíonn ar na síntiúsóirí pleananna gníomhaíochta a fhorbairt agus iarracht a dhéanamh ábhair, táirgí agus próisis ionadacha a úsáid.

CÚLRA

Glacadh leis an gCoinbhinsiún sa bhliain 2001 agus cuireadh i ngníomh é i 2004. Cuireadh 179 síniú leis an gCoinbhinsiún, an tAontas Eorpach ina measc.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach láithreán gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil.

EOCHAIRFHOCAIL

Prionsabal an réamhchúraim: cur chuige maidir le bainistíocht riosca nuair nach dtugtar faoin mbeartas nó faoin ngníomh atá i dtrácht má tá seans ann go ndéanfadh an beartas nó gníomh sin dochar don phobal nó don chomhshaol agus mura bhfuil ann go fóill do chomhthoil eolaíochta maidir leis an tsaincheist.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Cinneadh 2006/507/CE

14.10.2004

-

IO L 209, 31.7.2006, lgh. 1-2

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha agus lena leasaítear Treoir 79/117/CEE (IO L 158, 30.4.2004, lgh. 7-49).

Cinneadh 2004/259/CE ón gComhairle an 19 Feabhra 2004 maidir leis an bprótacal seo a chur i bhfeidhm thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh: An Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (IO L 81, 19.3.2004, lgh. 35-36).

Nuashonrú is déanaí: 03.04.2015

Top