Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht táirgí: rialacha ginearálta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht táirgí: rialacha ginearálta

Tá sé mar chuspóir ag an Aontas Eorpach (AE) sábháilteacht tomhaltóirí d’ardleibhéal a chur ar fáil do bhaill an phobail nuair a cheannaíonn siad táirgí ar díol san Eoraip.

GNÍOMH

Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí

ACHOIMRE

Tá sé mar chuspóir ag an Aontas Eorpach (AE) sábháilteacht tomhaltóirí d’ardleibhéal a chur ar fáil do bhaill an phobail nuair a cheannaíonn siad táirgí ar díol san Eoraip.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Faoin treoir, éilítear ar ghnólachtaí táirgí sábháilte a chur ar díol agus beart ceartaitheach a dhéanamh murab amhlaidh an scéal.

Cuirtear córas mear-rabhaidh AE um tháirgí contúirteacha neamhbhia* ar bun faoin treoir. Is féidir leis na húdaráis náisiúnta an córas sin a úsáid chun faisnéis a roinnt go pras faoi na bearta atá le glacadh chun táirgí dá leithéid a aistarraingt ón margadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní ceadmhach ach táirgí sábháilte a chur ar an margadh AE.
 • Ní mór faisnéis a shonrú ar na táirgí ar féidir í a úsáid chun na táirgí sin a rianú, amhail ainm an mhonaróra agus tagairt táirge. Ní mór rabhaidh, mar aon le faisnéis faoi na bunrioscaí, a chur ar fáil in éineacht le táirgí, má tá gá leo ar mhaithe le húsáid shábháilte.
 • Má chomhlíonann táirge ceanglais shonracha náisiúnta nó caighdeáin AE, measfar go bhfuil an táirge sin slán. Mura bhfuil ann do cheanglais/chaighdeáin dá leithéid, ní mór measúnú sábháilteachta a dhéanamh atá bunaithe ar na nithe seo:
  • treoirlínte an Choimisiúin;
  • dea-chleachtas san earnáil lena mbaineann;
  • teicneolaíocht úrscothach;
  • ionchais réasúnta tomhaltóirí maidir le sábháilteacht.
 • Tá cumhacht ag na húdaráis náisiúnta fhorfheidhmithe chun faireachán a dhéanamh ar shábháilteacht na dtáirgí agus chun beart cuí a ghlacadh i gcoinne earraí neamhshábháilte.
 • Cuireann córas mearmhalartú faisnéise, atá á bhainistiú ag an gCoimisiún, ar chumas na n-údarás náisiúnta a gcontrapháirteanna a chur ar an eolas go tapa faoi tháirgí lena mbaineann riosca tromchúiseach sláinte agus sábháilteachta. Tá socruithe ar leith curtha i bhfeidhm le haghaidh bia, táirgí míochaine agus feistí míochaine.
 • Nuair a úsáideann údaráis náisiúnta an córas mear-rabhaidh, ní mór dóibh an fhaisnéis seo a leanas a chur ar fáil: faisnéis ar féidir í a úsáid chun earra a aithint agus chun a fháil amach an bhfuil fáil air in áiteanna eile san Eoraip, mionsonraí faoi na rioscaí a bhaineann leis agus an beart a glacadh, más ann dó, chun an pobal a chosaint.
 • Má bhaineann riosca tromchúiseach le táirge áirithe, féadfaidh an Coimisiún glacadh go tapa le bearta (ar féidir athnuachan a dhéanamh orthu) ar fud AE ar feadh bliana nó níos lú.
 • Ní bhaineann an reachtaíocht le seandachtaí ná le hearraí atá le deisiú nó le hathchóiriú.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 15 Eanáir, 2002.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Táirge: aon earra a bhfuil sé beartaithe é a dhíol le tomhaltóirí, nó is dócha go mbainfidh tomhaltóirí úsáid as, cibé an earra nua, an earra caite nó an earra athchóirithe é.

Féach an Treoir maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí chun mionsonraí a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2001/95/CE

15.1.2002

15.1.2004

IO L 11, 15.1.2002, lgh. 4-17

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 765/2008

1.1.2010

-

IO L 218, 13.8.2008, lgh. 30-47

Rialachán (CE) Uimh. 596/2009

7.8.2009

-

IO L 188, 18.7.2009, lgh. 14-92

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

2010/15/AE: Cinneadh ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2009 lena leagtar síos treoracha faoi Chóras Mhearmhalartú Faisnéise an Chomhphobail RAPEX, a cuireadh ar bun faoi Airteagal 12, agus faoin nós imeachta um fhógairt, a cuireadh ar bun faoi Airteagal 11 den Treoir 2001/95/CE (an Treoir maidir le Sábháilteacht Ghinearálta Táirgí), a bhainistiú (IO L 22, 26.1.2010, lgh. 1-64)

Teachtaireacht ón gCoimisiún i dtaobh chur i bhfeidhm na Treorach 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO C 38, 17.2.2009, lgh. 11-14)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle i ndáil le cur i bhfeidhm na Treorach 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (COM(2008) 905 final an 14.1.2009)

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sábháilteacht táirgí tomhaltais agus lena n-aisghairtear Treoir 87/357/CEE ón gComhairle agus Treoir 2001/95/CE (COM(2013) 78 final an 13.2.2013)

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus lena leasaítear Treoracha 89/686/CEE agus 93/15/CEE ón gComhairle, agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/AE, Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 agus Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (COM(2013) 75 final an 13.2.2013)

Nuashonraithe 14.09.2015

Top