Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Treotháscairí le haghaidh mótarfheithiclí le leantóirí (go dtí 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Treotháscairí le haghaidh mótarfheithiclí le leantóirí (go dtí 2014)

Féachtar leis an treoir seo ceanglais theicniúla a chur ar bun maidir le treotháscairí, le gur féidir nós imeachta cineálcheadaithe an Chomhphobail (CE) a chur i bhfeidhm.

ACHT

Treoir 76/759/CEE ón gComhairle an 27 Iúil 1976 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le treotháscairí le haghaidh mótarfheithiclí agus a leantóirí [Féach na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Bíonn ar na Ballstáit uile cineálcheadú comhpháirte CE a dhámhachtain le haghaidh gach cineál treotháscaire a chomhlíonann na ceanglais tógála agus tástála atá leagtha síos sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an treoir, agus comhartha chineálcheadú comhpháirte CE a eisiúint, le haghaidh gach cineáil, atá i gcomhréir leis an tsamhail a thaispeántar san Iarscríbhinn a ghabhann leis an treoir. Bíonn ar an Bhallstát a dhéanann cineálcheadú comhpháirte CE a dhámhachtain na bearta riachtanacha a dhéanamh lena fhíorú go gcloíonn samhlacha táirgthe leis an chineál ceadaithe.

De réir an chórais lena ndéantar ceadú a dhámhachtain, atá leagtha amach sa treoir, ní ceadmhach do na Ballstáit:

  • cosc a chur ar threotháscairí a chur ar an mhargadh, mar gheall ar a modh tógála nó modh feidhmithe, má tá comhartha chineálcheadú comhpháirte CE orthu;
  • diúltú do chineálcheadú CE nó náisiúnta a dhámhachtain le haghaidh feithicle, mar gheall ar threotháscairí na feithicle, má tá comhartha chineálcheadú comhpháirte CE ar na treotháscairí seo agus má rinneadh iad a chur isteach i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha síos i dTreoir 76/756/CEE;
  • diúltú d’fheithicil ná cosc a chur ar fheithicil a dhíol, a chlárú, a chur ar sheirbhís nó a úsáid, mar gheall ar threotháscairí na feithicle, má tá comhartha chineálcheadú comhpháirte CE ar na treotháscairí seo agus má rinneadh iad a chur isteach i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha síos i dTreoir 76/756/CEE.

In ainneoin sin, féadfaidh Ballstát cosc a chur ar threotháscairí a chur ar an mhargadh, treotháscairí a bhfuil comhartha chineálcheadú comhpháirte CE orthu, toisc nach gcloíonn siad riamh leis an chineál ceadaithe.

Aisghairfear an treoir seo le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 le héifeacht ón 1 Samhain 2014.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 76/759/CE

30.7.1976

1.7.1977

IO L 262, 27.9.1976, lch. 71-84

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 1999/15/CE

2.5.1999

1.10.1999

IO L 97, 12.4.1999, lch. 14-31

Ionstraim Aontachais

1.5.2004

1.5.2004

IO L 236, 23.9.2003

Treoir 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363, 20.12.2006, lch. 709-734

Treoir 2013/15/AE

1.7.2013

1.7.2013

IO L 158, 10.6.2013, lch. 172-183

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 76/759/CE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonrú is déanaí: 02.07.2014

Top