Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mótarfheithiclí le leantóirí: cúl-lampaí ceo (go dtí 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mótarfheithiclí le leantóirí: cúl-lampaí ceo (go dtí 2014)

Is cuspóir na treorach seo ná ceanglais theicniúla chomhchuibhithe a thabhairt isteach le haghaidh cúl-lampaí ceo, le gur féidir nósanna imeachta cineálcheadaithe an Chomhphobail a chur i bhfeidhm.

ACHT

Treoir 77/538/CEE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1977 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le cúl-lampaí ceo le haghaidh mótarfheithiclí agus a leantóirí

ACHOIMRE

Treoir 77/538/CEE

Is cúl-lampa ceo ann ná lampa a úsáidtear chun feithicil a dhéanamh níos infheicthe ón chúl i gceo trom.

Bíonn ar na Ballstáit uile cineálcheadú comhpháirte a dhámhachtain le haghaidh gach saghas cúl-lampa cheo, cúl-lampa a chomhlíonann na ceanglais tógála agus tástála atá leagtha síos sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir, agus comhartha chineálcheadú comhpháirte an Chomhphobail Eorpaigh (CE) a eisiúint. Bíonn ar an mBallstát a dhéanann cineálcheadú comhpháirte CE a dhámhachtain na bearta riachtanacha a dhéanamh lena fhíorú go gcloíonn samhlacha táirgthe leis an gcineál ceadaithe.

Ní ceadmhach do na Ballstáit:

  • cosc a chur ar chúl-lampaí ceo a chur ar an mhargadh, mar gheall ar a modh tógála nó modh feidhmithe, má tá comhartha chineálcheadú comhpháirte CE orthu;
  • diúltú do chineálcheadú CE nó náisiúnta a dhámhachtain le haghaidh feithicle mar gheall ar a cúl-lampaí ceo, má tá comhartha chineálcheadú comhpháirte CE ar na cúl-lampaí ceo seo agus má rinneadh iad a chur isteach i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha síos i dTreoir 76/756/CEE.
  • cosc a chur ar fheithicil a dhíol, a chlárú, a chur ar sheirbhís nó a úsáid, mar gheall ar a cúl-lampaí ceo, má tá comhartha chineálcheadú comhpháirte CE ar na cúl-lampaí ceo seo agus má rinneadh iad a chur isteach i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha síos i dTreoir 76/756/CEE.

Treoir 89/518/CEE

Leasaítear faoin Treoir seo an Treoir roimhe seo, bunaithe ar an dul chun cinn teicniúil, agus simplítear inti an comhartha chineálcheadú comhpháirte CE le haghaidh cúl-lampaí ceo, i gcás ina mbíonn siad curtha le chéile le lampaí eile, comhcheangailte leo nó curtha isteach iontu. Bíonn feidhm chomh maith ag na sainmhínithe atá leagtha amach i dTreoir 76/756/CEE (lampaí curtha le chéile, lampaí comhcheangailte, foinsí solais maidir le lampaí filiméid, srl.) maidir le Treoir 77/538/CEE.

Treoir 99/14/CE

Leasaítear go mór faoin Treoir seo na hIarscríbhinní a ghabhann le Treoir 77/538/EEC, bunaithe ar an dul chun cinn teicniúil, go háirithe an doiciméad eolais agus an deimhniú ar chineálcheadú. Simplítear chomh maith faoi Threoir 99/14/CE na nósanna imeachta cineálcheadaithe lena gcothaítear coibhéis idir Treoir 77/538/CEE agus rialacháin chomhfhreagracha Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip.

Ón 1 Aibreán 2000 i leith, cuireadh cosc ar na Ballstáit cineálcheadú CE a dhámhachtain. Chomh maith leis sin, is féidir leis na Ballstáit diúltú do chineálcheadú náisiúnta a dhámhachtain le haghaidh feithicle de chineál ar bith, mar gheall ar a cúl-lampaí ceo, mura gcomhlíontar ceanglais na Treorach 77/538/CEE.

Na leasuithe atá riachtanach chun forálacha na n-Iarscríbhinní a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil, glacfar leo de bhun an nóis imeachta atá leagtha amach in Airteagal 13 de Threoir 70/156/CEE.

Aisghairfear Treoir 77/538/CEE le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009, le héifeacht ón 12 Samhain 2014.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 77/538/CEE

29.6.1977

29.12.1978

IO L 220, 29.8.1977

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 89/518/CEE

17.8.1989

31.12.1989

IO L 265, 12.9.1989

Treoir 99/14/CE

2.5.1999

1.10.1999

IO L 97, 12.4.1999

Ionstraim Aontachais

1.5.2004

1.5.2004

IO L 236, 23.9.2003

Treoir 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363, 20.12.2006

Treoir 2013/15/AE

1.7.2013

1.7.2013

IO L 158, 10.6.2013

Nuashonrú is déanaí: 02.07.2014

Top