Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rialacha AE maidir le cógais tréidliachta a údarú, a allmhairiú agus a tháirgeadh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rialacha AE maidir le cógais tréidliachta a údarú, a allmhairiú agus a tháirgeadh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2001/82/CE — an cód AE a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar amach inti rialacha AE maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta* a údarú, a mhonarú, a mhaoirsiú, a dhíol, a dháileadh agus a úsáid.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do na húdaráis náisiúnta an méid seo a leanas a dhéanamh:
  • cógais tréidliachta a údarú sular féidir iad a dhíol agus a úsáid;
  • nós imeachta simplithe um chlárú a bhunú le haghaidh cógais tréidliachta hoiméapatacha;
  • a chinntiú go bhfuil an t-údarú riachtanach ag monaróirí agus dáileoirí cógais tréidliachta laistigh dá ndlínsí. Ní mór do mhonaróirí seirbhísí saineolaí atá cáilithe go cuí a bheith acu chomh maith;
  • na bearta cuí a dhéanamh chun tuairisciú frithghníomhuithe díobhálacha ar bith i leith cógais tréidliachta a spreagadh;
  • cigireacht rialta agus tástálacha a dhéanamh lena chinntiú go gcloíonn monaróirí leis an reachtaíocht;
  • deimhniú um dhea-chleachtas monatóireachta a eisiúint má bhíonn na cigirí sásta go bhfuil na caighdeáin á n-urramú. Lóisteáiltear é seo i mbunachar sonraí AE agus ní mór é sin a dhéanamh laistigh de 90 lá;
  • údarú margaíochta táirgí a mheastar a bheith contúirteach nó nach bhfuil tairbhe theiripeach ar bith ag baint leo a chur ar fionraí, a aisghairm nó a aistarraingt.
 • Féadfaidh na húdaráis náisiúnta, má tharlaíonn ráig thromchúiseach galair, úsáid as táirgí nach bhfuarthas údarú ina leith a cheadú. Ní mór díobh é sin a chur in iúl don Choimisiún Eorpach ar dtús.
 • Maidir le hÚdarú margaíochta:
  • ní dheonaítear é ach d’iarratasóir atá bunaithe in AE;
  • tá sé bailí ar dtús ar feadh 5 bliana;
  • féadfar é a athnuachan — ar feadh 5 bliana eile nó ar feadh tréimhse neamhtheoranta ama.
 • Ní mór an nós imeachta chun cinneadh um údarú a dhéanamh a chur i gcrích laistigh de 210 lá ón iarratas a fháil ó shealbhóir an údaraithe margaíochta.
 • Ní mór don iarratasóir an fhaisnéis riaracháin agus na doiciméid eolaíocha uile a chur ar fáil chun cáilíocht, sábháilteacht agus éifeachtúlacht an táirge a chruthú.
 • Ní mór do shealbhóir an údaraithe margaíochta dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil ar bith a rinneadh i ndiaidh údarú a fháil a chur san áireamh agus na hathruithe riachtanacha a dhéanamh ina gcórais monaróireachta agus rialaithe.
 • Scrúdaíonn grúpa comhordaithe an t-iarratas má tá sé lóisteáilte in 2 thír AE nó níos mó.
 • Ní mór faisnéis mhionsonraithe, amhail ainm agus seoladh an monaróra, neart an táirge agus a dháta éagtha a bheith i bpacáistí de chógais tréidliachta.
 • Teastaíonn na húdaruithe céanna i leith allmhairí agus onnmhairí cógais tréidliachta chomh maith.
 • Níl feidhm ag an reachtaíocht seo maidir le míreanna áirithe amhail táirgí leighis a úsáidtear i dtaighde agus i dtrialacha forbartha nó a ullmhaíonn cógaiseoir d’ainmhí amháin nó do ghrúpa beag ainmhithe.
 • Féadfaidh na húdaráis náisiúnta táirgí leighis a dhíolmhú ón ngá d’údarú margaíochta do pheataí beaga, amhail éisc, éin, colúir fhrithinge, ainmhithe gairdín buidéil (amhail laghairteanna agus cruicéid), creimirí beaga, firéid agus coiníní.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 18 Nollaig 2001.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

*Táirge íocshláinte tréidliachta: Substaint ar bith nó meascán substaintí ar bith chun cóir leighis a chur ar ainmhí i gcoinne galair nó an t-ainmhí a chosc ar an ngalar

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta (IO L 311, 28.11.2001, lgh. 1-66)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2001/82/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 07.07.2016

Top