Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mótarfheithiclí agus leantóirí: doiciméid chlárúcháin feithiclí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mótarfheithiclí agus leantóirí: doiciméid chlárúcháin feithiclí

Comhchuibhítear sa treoir cineál agus inneachar na ndeimhnithe clárúcháin feithiclí.

ACHT

Treoir 1999/37/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 1999 maidir le doiciméid chlárúcháin le haghaidh feithiclí.

ACHOIMRE

Cuirtear an treoir i bhfeidhm maidir le doiciméid arna n-eisiúint ag Ballstáit an Aontais Eorpaigh (AE), agus tá trí chuspóir aici:

  • úsáid feithiclí atá cláraithe i mBallstát AE amháin ar na bóithre sna Ballstáit AE eile, a éascú. Bíonn se níos simplí ansin do na húdaráis náisiúnta iomchuí scrúdú a dhéanamh ar dheimhnithe clárúcháin;
  • chun bheith in ann cur i bhfeidhm na Treorach 2006/126/CE ar cheadúnais tiomána a dheimhniú trí mheán scrúduithe cois bóthair;
  • chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú trí thuiscint doiciméad agus trí scrúdú ar úinéireacht dhlisteanach a éascú, nuair a bhíonn feithicil cláraithe i mBallstát AE eile.

Ní mór don deimhniú clárúcháin arna eisiúint ag Ballstáit AE cloí leis an tsamhail a ndéantar cur síos uirthi in iarscríbhinn na treorach. Bíonn sé níos easca, mar sin, scrúdú a dhéanamh ar úinéireacht dhlisteanach nuair a bhíonn feithicil cláraithe i mBallstát AE eile, go háirithe murab é an t-iarrthóir sealbhóir an deimhnithe chlárúcháin. Baineann an chéad chuid den deimhniú clárúcháin le tiomáint ar an bhóthair agus is é a léirítear sa dara cuid den deimhniú clárúcháin ná faisnéis úinéireachta.

Féadfaidh Ballstáit AE deimhniú clárúcháin a eisiúint nach bhfuil ann ach Cuid 1 den tsamhail. Déantar é seo mura n-úsáidfear feithicil ach amháin i gcríoch Ballstáit agus má tá córas ag an Bhallstát sin chun clár na bhfeithiclí a rochtain, nuair a dhéantar scrúduithe cois bóthair ar fheithiclí.

Ní mór do na Ballstáit AE eile deimhniú clárúcháin arna eisiúint ag Ballstát AE áirithe a aithint. Faoi Threoir 2014/46/AE, éilítear ar Bhallstáit AE freisin taifead leictreonach a choimeád de shonraí na bhfeithiclí uile atá cláraithe ina gcríoch.

Má thaispeántar go bhfuil cead chun feithicil áirithe a úsáid curtha ar fionraí, agus tástáil ródacmhainneachta á déanamh ar an fheithicil de réir Treorach 2014/45/AE, cuirfear é sin in iúl d’údaráis an Bhallstáit AE. Ní mór an fhionraí sin a thaifeadadh go leictreonach agus tástáil ródacmhainneachta eile a dhéanamh. Cuirfear deireadh leis an fhionraí nuair a éireoidh leis an fheithicil i dtástáil ródacmhainneachta nua.

Nuair a dhéantar mótarfheithicil nó leantóir atá cláraithe cheana féin i mBallstát AE áirithe a athchlárú i mBallstát AE eile, ní mór do na húdaráis inniúla sa Bhallstát AE sin an deimhniú clárúcháin a sheoladh chuig na húdaráis sa Bhallstát AE inar eisíodh é, má iarrtar amhlaidh.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 1999/37/CE

1.6.1999

1.6.2004

IO L 138, 1.6.1999

Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2003/127/CE

5.2.2004

15.1.2005

IO L 10, 16.1.2004

Ionstraim Aontachais

1.5.2004

-

IO L 236, 23.9.2003

Treoir 2006/103/CE

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363, 20.12.2006

Treoir 2013/22/AE

1.7.2013

1.7.2013

IO L 158, 10.6.2013

Treoir 2014/46/AE

19.5.2014

20.5.2017

IO L 127, 29.4.2014

ACHTANNA GAOLMHARA

Treoir 2014/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta le haghaidh mótarfheithiclí agus a leantóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/40/CE [IO L 127, 29.4.2014].

Treoir 2014/47/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le cigireacht theicniúil cois bóthair a dhéanamh ar ródacmhainneacht feithiclí tráchtála atá i gcúrsaíocht san Aontas agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/30/CE [IO L 127, 29.4.2014].

Nuashonrú is déanaí: 04.08.2014

Top