Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Feithiclí a bhfuil a ré caite

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Feithiclí a bhfuil a ré caite

Gineann mótarfheithiclí a bhfuil a ré úsáideach caite agus nach féidir iad a úsáid a thuilleadh na milliúin tonna de dhramhaíl. Sonraítear i reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (AE) conas ar cheart feithiclí nua a dhearadh agus dramhaíl a bhailiú agus a chóireáil, chun an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú, chun athúsáid níos fearr na n-ábhar a chinntiú agus chun caomhnú fuinnimh a fheabhsú.

GNÍOMH

Treoir 2000/53/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2000 maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite - Ráitis ón gCoimisiún

ACHOIMRE

Gineann mótarfheithiclí a bhfuil a ré úsáideach caite agus nach féidir iad a úsáid a thuilleadh na milliúin tonna de dhramhaíl. Sonraítear i reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (AE) conas ar cheart feithiclí nua a dhearadh agus dramhaíl a bhailiú agus a chóireáil, chun an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú, chun athúsáid níos fearr na n-ábhar a chinntiú agus chun caomhnú fuinnimh a fheabhsú.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Leagtar bearta amach sa treoir chun dramhaíl ó fheithiclí a bhfuil a ré caite (FRCanna) agus ó chomhpháirteanna na bhfeithiclí sin a chosc agus a theorannú. Cinntítear sa treoir freisin go ndéantar an dramhaíl sin a athúsáid, a athchúrsáil nó a athshlánú más féidir.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do mhonaróirí feithiclí agus trealaimh díchóimeáil, athúsáid agus athshlánú feithiclí a chur san áireamh agus táirgí á ndearadh agus á dtáirgeadh acu. Ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil a bhfeithiclí:
  • in-athúsáidte agus/nó in-athchúrsáilte suas chuig íosmhéid 85 % de mheáchan na feithicle;
  • in-athúsáidte agus/nó in-athshlánaithe suas chuig íosmhéid 95 % de mheáchan na feithicle.
 • Ní ceadmhach dóibh substaintí guaiseacha a úsáid, amhail luaidhe, mearcair, caidmiam agus cróimiam heicsifhiúsach.
 • Ní mór do mhonaróirí, d’allmhaireoirí agus do dháileoirí córais chun FRCanna a bhailiú a chur ar fáil, agus chun páirteanna ó ghluaisteáin dheisithe phaisinéirí a bhailiú más féidir é sin a dhéanamh go teicniúil.
 • Faigheann úinéirí na FRCanna a thugtar isteach lena gcóireáil deimhniú díothaithe. Teastaíonn sé seo uathu chun an fheithicil a dhíchlárú.
 • Íocann táirgeoirí as na costais go léir, nó as cuid mhór de na costais, a bhaineann le feithicil a thabhairt chuig lárionad cóireála dramhaíola. Ní bhíonn aon rud le híoc ag úinéir na feithicle ach amháin i bhfíor-chorrchás a baineadh an t-inneall den fheithicil nó a bhfuil an FRC lán le dramhaíl.
 • Ní mór do lárionaid chóireála dramhaíola iarratas a dhéanamh ar chead nó clárú leis na húdaráis inniúla.
 • Baintear FRCanna as a chéile ar dtús agus déantar obair bhreise chóireála orthu ansin. Baintear ábhair ghuaiseacha agus comhpháirteanna guaiseacha agus déantar iad a scaradh. Tugtar aird ar athúsáid, ar athshlánú nó ar athchúrsáil na dramhaíola.
 • Tá spriocanna soiléire cainníochtaithe leagtha amach maidir le hathúsáid agus le hathshlánú FRCanna, spriocanna nach mór iad a chur in iúl don Choimisiún Eorpach gach bliain. Tá na spriocanna sin ag éirí níos éilithí i gcónaí.
 • Cuireann na tíortha AE tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm na treorach faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh gach 3 bliana.
 • Cuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir le feithiclí paisinéirí agus le leoraithe beaga ach ní chuirtear i bhfeidhm í maidir le leoraithe móra, le feithiclí seanré ná le feithiclí sainúsáide.

Cuirtear reachtaíocht ar leith i bhfeidhm maidir le hathúsáid, le hathchúrsáil agus le hathshlánú páirteanna agus ábhar feithicle.

CÚLRA

Cruthaíonn FRCanna idir 8 agus 9 milliún tonna de dhramhaíl gach bliain in AE.

Féach Feithiclí a bhfuil a Ré Caite ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2000/53/CE

21.10.2000

21.4.2002

IO L 269, 21.10.2000, lgh. 34-43

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2008/33/CE

21.3.2008

-

IO L 81, 20.3.2008, lgh. 62-64

Treoir 2008/112/CE

12.1.2009

-

IO L 345, 23.12.2008, lgh. 68-74

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus athruithe i ndiaidh a chéile ar iarscríbhinní na Treorach 2000/53/CE. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2005/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i ndáil le hathúsáid, le hathchúrsáil agus le hathshlánú na mótarfheithiclí sin agus lena leasaítear Treoir 70/156/CEE ón gComhairle (IO L 310, 25.11.2005, lgh. 10-27).

Cinneadh 2005/293/CE ón gCoimisiún an 1 Aibreán 2005 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le monatóireacht a dhéanamh ar na spriocanna athúsáide/athshlánaithe agus athúsáide/athchúrsála atá leagtha amach i dTreoir 2000/53/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite (IO L 94, 13.4.2005, lgh. 30-33).

Cinneadh 2001/753/CE ón gCoimisiún an 17 Deireadh Fómhair 2001 maidir le ceistneoir le haghaidh tuarascálacha Ballstát a bhaineann le cur i bhfeidhm na Treorach 2000/53/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite (IO L 282, 26.10.2001, lgh. 77-80)

Cinneadh 2003/138/CE ón gCoimisiún an 27 Feabhra 2003 lena mbunaítear caighdeáin chodúchán comhpháirteanna agus ábhair le haghaidh feithiclí, de bhun na Treorach 2000/53/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 53, 28.2.2003, lgh. 58-59).

Cinneadh 2002/151/CE ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2002 maidir le híoscheanglais an deimhnithe dhíothaithe a eisítear de réir Airteagail 5(3) den Treoir 2000/53/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite (IO L 50, 21.2.2002, lgh. 94-95).

Nuashonraithe 17.09.2015

Top