Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Diúscairt ceallraí agus taisc-cheallraí caite

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Diúscairt ceallraí agus taisc-cheallraí caite

Féachtar leis an reachtaíocht seo toirmisc a chur leis an chuid is mó de cheallraí agus de thaisc-cheallraí a chur ar an mhargadh, a bhfuil cion áirithe mearcair agus caidmiam iontu agus cuirtear rialacha ar bun léi maidir le bailiú, le hathchúrsáil, le cóireáil agus le diúscairt ceallraí agus taisc-cheallraí.

ACHT

Treoir 2006/66/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le ceallraí agus taisc-cheallraí agus ceallraí agus taisc-cheallraí caite agus lena n-aisghairtear Treoir 91/157/CEE [Féach na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Féachtar leis an treoir seo toirmisc a chur le ceallraí agus taisc-cheallraí áirithe a chur ar an mhargadh a bhfuil cion mearcair nó caidmiam iontu os cionn tairsí seasta. Chomh maith leis sin, cuirtear chun cinn ardráta bhailiúchán agus athchúrsáil ceallraí agus taisc-cheallraí caite, agus dul chun cinn maidir le feidhmiú comhshaoil na ndaoine go léir a bhíonn páirteach i saolré ceallraí agus taisc-cheallraí, athchúrsáil agus diúscairt san áireamh.

An aidhm ná méid na substaintí guaiseacha a dhumpáiltear sa timpeallacht a laghdú, mearcair, caidmiam agus luaidhe ach go háirithe; ba cheart é seo a dhéanamh trí úsáid na substaintí seo i gceallraí agus i dtaisc-cheallraí a laghdú agus trí chóireáil agus athúsáid a dhéanamh ar mhéid na substaintí a úsáidtear.

Baineann an treoir le gach saghas ceallraí agus taisc-cheallraí, ach amháin na cinn a úsáidtear i dtrealamh um chosaint slándála na mBallstát nó chun críocha míleata, nó i dtrealamh arna cheapadh chun é a sheoladh chuig spás. Mar sin cumhdaítear raon táirgí níos leithne anseo ná mar a chumhdaítear i dTreoir 91/157/CEE, nach mbaineann ach le ceallraí a bhfuil mearcair, luaidhe nó caidmiam iontu agus nach gcuireann ceallraí cnapchille san áireamh.

Maidir le mearcair a bheith ann, toirmisceann an treoir ceallraí agus taisc-cheallraí, cé acu an bhfuil siad corpraithe i bhfearais nó nach bhfuil, a bhfuil níos mó ná 0.0005% de mheáchan mearcair iontu. Ní bhainfidh an toirmisc seo le ceallraí cnapchille, nach bhfuil meáchan mearcair níos mó ná 2% iontu, go dtí Deireadh Fómhair 2015 (i gcás ceallraí cnapchille d’áiseanna éisteachta, leanfar áfach, le hathbhreithniú ar an díolúine seo ag an Choimisiún);

Maidir le caidmiam, toirmisctear ceallraí agus taisc-cheallraí iniompartha, na cinn atá corpraithe i bhfearais san áireamh, a bhfuil meáchan caidmiam níos mó ná 0.002% iontu (ach amháin ceallraí agus taisc-cheallraí iniompartha a úsáidtear i gcórais éigeandála agus aláraim nó i bhfearas míochaine). Ní bhainfidh an toirmisc seo le ceallraí ná le taisc-cheallraí a úsáidtear in uirlisí cumhachta gan sreang go dtí an 31 Nollaig 2016. Cuirfidh sé seo ar chumas an tionscail athchúrsála agus na dtomhaltóirí, fad an slabhra breisluacha go léir, dul i dtaithí sa bhreis ar na teicneolaíochtaí ábhartha ionadacha.

Chun a chinntiú go ndéantar athchúrsáil ar chion mór ceallraí agus taisc-cheallraí, bíonn ar na Ballstáit pé bearta is gá a ghlacadh (ionstraimí eacnamaíocha san áireamh) chun bailiú dramhaíola ar leith a chur chun cinnagus a mhéadú agus chun cosc a chur ar cheallraí agus ar taisc-cheallraí a bheith caite i leataobh mar dhramhaíl chathrach neamhshórtáilte. Bíonn ar na Ballstáit socruithe a dhéanamh chun a chur ar chumas úsáideoirí deiridh ceallraí agus taisc-cheallraí caite a chaitheamh uathu ag pointí bailithe sa chomharsanacht agus iad a bheith tógtha ar ais ag na táirgeoirí saor in aisce. Caitheadh rátaí bailithe de 25% ar a laghad a bhaint amach faoi 26 Meán Fómhair 2012 agus 45% faoi 26 Meán Fómhair 2016 faoi seach.

De réir na Treorach 2013/56/AE d’fhéadfadh sé a bheith indéanta ceallraí agustaisc-cheallraí a bhaint amach go héasca agus go sábháilte. Mar sin, caithfidh treoracha a bheith ag gabháil le fearais, a bhfuil ceallraí agus taisc-cheallraí corpraithe iontu, ar conas iad a bhaint amach go sábháilte ag an úsáideoir deiridh nó ag gairmithe oilte neamhspleácha.

Bíonn ar na Ballstáit a chinntiú chomh maith go ndéantar cóireáil agusathchúrsáilTeicnící is ar na ceallraí agus ar na taisc-cheallraí a bailíodh ag úsáid naTeicnící is fearr ar fáil. Meastar nach próiseas athchúrsála é an gnóthú fuinnimh.

Ar a laghad, ní mór na leachtanna agus na haigéid go léir a bhaint le linn cóireála. Ní mór na ceallraí agus na taisc-cheallraí a chóireáil agus a stóráil (fiú go sealadach) i láithreáin a bhfuil dromchlaí neamh-thréscaoilteacha agus clúdach síondíonach orthu, nó i gcoimeádáin oiriúnacha. Bunaítear oibleagáidí leis an treoir seo chomh maith maidir le héifeachtúlacht na próisis athchúrsála a bhaineann le ceallraí, ag brath ar a gcomhdhéanamh ceimiceach.

Féadfaidh Ballstáit ceallraí agus taisc-cheallraí, a bhfuil caidmiam, mearcair nó luaidhe iontu, a dhiúscairt i líonadh talún nó a stóráil faoi thalamh, mura bhfuil margadh deiridh inmharthana ann do na táirgí athchúrsála, nó mura bhfuil an réiteach is fearr le fáil san athchúrsáil de réir measúnachta mionsonraithe ar thionchair timpeallachta, eacnamaíocha agus shóisialta. Ar chuma eile toirmisctear dramhaíl ó cheallraí tionsclaíocha agus uathghluaisneacha, agus ó thaisc-cheallraí a chur isteach i líonadh talún, nó í a loscadh; ní féidir ach na hiarmhair ó chóireáil agus ó athchúrsáil na dtáirgí sin a dhiúscairt sna modhanna sin.

Féadtar cóireáil agus athchúrsáil a dhéanamh taobh amuigh den Bhallstát lena mbaineann nó fiú taobh amuigh den Chomhphobal, ar choinníoll go ndéantar reachtaíocht AE maidir le loingsiú ar dhramhaíl a urramú.

Bíonn na táirgeoirí freagrach as an chostas a bhaineann le ceallraí tionsclaíocha, uathghluaisneacha agus iniompartha agus taisc-cheallraí a bhailiú, a chóireáil agus a athchúrsáil chomh maith leis na costais a bhaineann le feachtais faisnéise don phobal maidir leis na socruithe seo. B’fhéidir nach mbeidh ar mhion-táirgeoirí amhlaidh a dhéanamh mura gcuireann sé seo isteach ar fheidhmiú ceart na scéimeanna bailiúcháin agus athchúrsála. Bíonn ar na táirgeoirí ceallraí agus na táirgeoirí taisc-cheallraí go léir a bheith cláraithe.

Caithfidh úsáideoirí deiridh faisnéis a fháil ar ábhair éagsúla agus trí bhealaí difriúla:

  • Maidir leis na tionchair fhéideartha ar an chomhshaol agus ar shláinte an duine ó na substaintí a úsáidtear i gceallraí agus i dtaisc-cheallraí, agus ar na socruithe bailiúcháin agus athchúrsála ar fáil dóibh, trí fheachtais nó go díreach ó na dáileoirí;
  • Maidir le toilleadh an taisc-cheallra nó an cheallra iniompartha nó maidir leis na ceimiceáin os cionn tairsí áirithe atá ann, cuirfear faisnéis ar fáil ag úsáid marcanna sofheicthe, inléite agus doscriosta ar na ceallraí, ar na taisc-cheallraí agus ar na pacaí ceallraí
  • Maidir leis an gá atá ann chun a chinntiú go mbíonn bailiúcháin dheighilte ar fáil do cheallraí agus do thaisc-cheallraí, ba cheart an tsiombail den araid rothaí scriosta amach a úsáid.

Bíonn ar Bhallstáit tuairisc a thabhairt don Choimisiún maidir le cur i bhfeidhm na treorach agus na bearta arna nglacadh acu chun forbairtí a spreagadh a rachaidh i gcion ar thionchar ceallraí agus taisc-cheallraí ar an chomhshaol (teicnící nua cóireála agus athchúrsála san áireamh). Rinneadh athbhreithniú ar ghnéithe áirithe na treorach sa bhliain 2013 (féach Treoir 2013/56/AE.)

Comhthéacs

Aisghairtear agus ionadaítear Treoir 91/157/CEE leis an treoir seo.

Cuirtear na céadta míle tonna de cheallraí tionsclaíocha agus iniompartha agus de thaisc-cheallraí ar mhargadh an Chomhphobail gach bliain. Úsáidtear raon leathan miotal, iad seo san áireamh, mearcair, luaidhe, caidmiam, nicil, copar, sinc, mangainéis agus litiam.

Nuair a dhéantar dramhaíl na dtáirgí seo a dhiúscairt truaillítear an t-atmaisféar (i gcás loiscthe) agus déantar éilliú ar bhrat talún agus ar uisce (i gcás líonadh talún nó adhlactha). Má úsáidtear rialacha oiriúnacha féadfar an truailliú comhshaoil ón dramhaíl seo a laghdú. Chomh maith leis sin, nuair a dhéantar athchúrsáil ar an dramhaíl, féadfar na mílte tonna miotal a aisghabháil, miotail lómhara mar nicil, cóbalt agus airgead san áireamh.

Tá tuilleadh faisnéise ar an ábhar seo ar fáil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2006/66/CE

26.9.2006

26.9.2008

IO L 266, 26.9.2006, lgh. 1-14

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2008/12/CE

20.3.2008

-

IO L 76, 19.3.2008, lgh. 39-40

Treoir 2008/103/CE

5.12.2008

5.1.2009

IO L 327, 5.12.2008, lgh. 7-8

Treoir 2013/56/AE

30.12.2013

1.7.2015

IO L 329, 10.12.2013, lgh. 5-9

ACHTANNA GAOLMHARA

Cinneadh 2008/763/CE ón gCoimisiún an 29 Meán Fómhair 2008 lena mbunaítear, de bhun na Treorach 2006/66/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, modheolaíocht chomhchoiteann chun díolacháin bhliantúla ceallraí iniompartha agus taisc-cheallraí a ríomh d’úsáideoirí deiridh [IO L 262, 1.10.2008, lch. 39].

Nuashonrú is déanaí: 19.05.2014

Top