Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sábháilteacht dóiteáin in óstáin atá ann cheana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sábháilteacht dóiteáin in óstáin atá ann cheana

ACHOIMRE AR:

Moladh 86/666/CEE ón gComhairle maidir le sábháilteacht dóiteáin in óstáin atá ann cheana

CAD IS AIDHM LEIS AN MOLADH?

 • Féachtar ann le híosleibhéal sábháilteacht dóiteáin a shainiú do na hóstáin uile i dtíortha AE.
 • Moltar do thíortha AE ann sraith gníomhaíochtaí a dhéanamh lena chinntiú go gcomhlíonann óstáin na caighdeáin sin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Réamhchúraimí

Moltar do thíortha AE réamhchúraimí dóiteáin a thabhairt isteach chun 4 chuspóir a bhaint amach:

 • an baol go dtosódh dóiteán a íoslaghdú;
 • leathadh bladhairí agus toite a chosc;
 • a chinntiú gur féidir na háititheoirí ar fad a aistriú amach go sábháilte;
 • a chur ar chumas na seirbhísí éigeandála beart a dhéanamh.

Prionsabail

Moltar do thíortha AE beart a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil óstáin faoi réir rialacha bunaithe ar shraith prionsabal. Áirítear orthu sin:

 • ba cheart bealaí éalaithe sábháilte a bheith ar fáil, gan aon rud sa bhealach orthu agus iad marcáilte go soiléir;
 • ba cheart d’fhoirgnimh a bheith daingean i gcás go dtarlódh dóiteán — chomh fada agus is gá ar a laghad ionas go mbeadh na háititheoirí ábalta aistriú amach go sábháilte;
 • tá teorainn ar láithreacht nó úsáid ábhair ard-inadhainte i gclúdach ballaí, síleála agus urláir agus i maisiúchán istigh;
 • ba cheart córais rabhaidh a shuiteáil agus iad in ord iomlán oibre;
 • ba cheart treoracha agus oiliúint iomchuí a thabhairt do bhaill foirne.

Treoirlínte teicniúla

Tá treoirlínte teicniúla ar fáil san iarscríbhinn a ghabhann leis an moladh. Baineann siad sin go sonrach leo seo a leanas:

 • láthair agus comharthaíocht na mbealaí éalaithe;
 • tógáil an fhoirgnimh;
 • clúdaigh agus maisiúchán;
 • córais leictreachais, téimh agus aeraithe;
 • trealamh comhraic dóiteáin, aláraim agus rabhaidh; agus
 • treoracha sábháilteachta.

Cigireacht

Ba cheart cigireacht rialta a dhéanamh ar óstáin.

Tuarascáil

In 2001, faoi mar a beartaíodh sa mholadh, d’eisigh an Coimisiún Eorpach tuarascáil maidir leis na bearta a thug tíortha AE isteach chun é a chur i bhfeidhm. Sonraíodh ann gur bhraith an tionchar sna tíortha AE éagsúla ar an leibhéal cosanta a bhí i bhfeidhm cheana agus ar an dóigh ar trasuíodh an dlí náisiúnta i roinnt tíortha, bhí treoirlínte teicniúla nó íoscheanglais an mholta nó tuilleadh lena chois sin fiú sna dlíthe náisiúnta cheana; mar sin féin, i dtíortha eile, ní raibh sé ach curtha i bhfeidhm go páirteach, gan é i bhfeidhm ach ar thógáil óstán úr nó ar obair i bhforais a bhí ann cheana.

Tuarascáil leantach

Maidir le ceist ghaolmhar, d’ullmhaigh an Coimisiúntuarascáil in 2013 maidir leis na rialacha a bhí ann cheana ar shábháilteacht seirbhísí áirithe do thomhaltóirí ar leibhéal náisiúnta ar fud AE agus san Iorua, san Íoslainn agus i Lichtinstéin. I measc nithe eile, breathnaíodh inti ar a rialacha náisiúnta faoi seach maidir le sábháilteacht na seirbhísí cóiríochta turasóireachta.

Thionóil an Coimisiún comhairliúchán poiblí maidir le sábháilteacht na seirbhísí cóiríochta turasóireachta in 2014. I ndiaidh an t-aiseolas a phróiseáil, chinn an Coimisiún nach raibh gaol ar bith idir na rialacha a bhí ann cheana idir tíortha AE, an t-easnamh rialacháin ar leibhéal AE de bharr coimhdeachta agus na rioscaí do thomhaltóirí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN MHOLTA?

Cuireadh i bhfeidhm é an 22 Nollaig 1986.

GNÍOMH

Moladh 86/666/CEE ón gComhairle an 22 Nollaig 1986 maidir le sábháilteacht dóiteáin in óstáin atá ann cheana (IO L 384, 31.12.1986, lgh. 60-68)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme an Mholta ón gComhairle an 22 Nollaig 1986 maidir le sábháilteacht dóiteáin in óstáin atá ann cheana (86/666/CEE) (COM(2001) 348 final an 27.6.2001)

Nuashonraithe 27.06.2016

Top