Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trédhearcacht cinntí lena rialaítear praghsanna agus aisíoc táirgí míochaine i dtíortha AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trédhearcacht cinntí lena rialaítear praghsanna agus aisíoc táirgí míochaine i dtíortha AE

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 89/105/CEE a bhaineann le trédhearcacht na mbeart lena rialaítear praghsanna táirgí míochaine le húsáid ag an duine agus a bhaineann lena gcur faoi raon feidhme córais árachais sláinte náisiúnta

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Tá sé mar aidhm léi go mbeidh aon bhearta arna nglacadh ag tíortha AE chun praghsanna táirgí míochaine a shocrú agus chun iad a aisíoc go trédhearcach.
 • Chun é sin a bhaint amach, leagtar amach na nósanna imeachta nach mór do thíortha AE a chur i gcrích ionas nach gcruthóidh a gcuid cinntí agus beartas bacainní do thrádáil cógaisíochta AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór d’údaráis náisiúnta thíortha AE, a luaithe is atá cógas údaraithe:
  • cinneadh a dhéanamh maidir leis an bpraghas a ghearrfar agus maidir leis an leibhéal aisíocaíochta laistigh de 90 lá ó fhaightear iarratas, ar an gcoinníoll go bhfuil an fhaisnéis riachtanach ar fad curtha ar fáil;
  • ligean don iarratasóir an táirge a dhíol ag an bpraghas beartaithe, má theipeann orthu cinneadh a ghlacadh laistigh den sprioc 90 lá;
  • cúiseanna a thabhairt bunaithe ar chritéir oibiachtúla agus infhíoraithe gur diúltaíodh praghas cógais a údarú;
  • na nósanna imeachta céanna a chur i gcrích nuair a bhíonn iarratais á meas acu
   • le haghaidh méadú ar phraghas cógais;
   • le haghaidh díolúine ó reo praghsanna; nó
   • le háireamh ar liosta na dtáirgí atá cumhdaithe ag córais árachais sláinte náisiúnta;
  • athbhreithniú a dhéanamh uair sa bhliain ar a laghad ar aon reo praghais a d’fhéadfaí a ghearradh ar gach cógas nó catagóirí áirithe cógas le cinneadh cibé an bhfuil údar maith leis i gcónaí de réir na ndálaí eacnamaíocha;
  • an Coimisiún Eorpach a chur ar an eolas faoi théarmaí aon rialuithe díreacha nó indíreacha a leagann siad ar bhrabúsacht na gcuideachtaí cógaisíochta;
  • cinntí a cheadú le hachomharc a dhéanamh orthu os comhair cúirt náisiúnta agus iarratasóir a chur ar an eolas faoi cheanglais nós imeachta na n-achomharc sin.
 • Tá coiste comhairleach, ar a dtugtar an Coiste Trédhearcachta, ina bhfuil ionadaithe náisiúnta agus a bhfuil an Coimisiún mar chathaoirleach air, freagrach as plé a dhéanamh ar aon fhadhb a bhaineann le cur i bhfeidhm na treorach.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM LEIS AN TREOIR?

Tá sí i bhfeidhm ón 27 Nollaig 1988. B’éigean do thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 1989.

CÚLRA

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht, mhol an Coimisiún treoir nua i mí Márta 2012. Bhí sé mar aidhm aige sin nósanna imeachta a phríomhshruthú agus an t-am a ghlacann sé cinntí náisiúnta a dhéanamh maidir le praghsáil agus aisíocaíocht cógas a laghdú. Bhí sé mar aidhm ag an togra dlí na nósanna imeachta a shimpliú mar aon leis an tsoiléireacht agus an chinnteacht dhlíthiúil a fheabhsú do gach páirtí leasmhar. Tharraing an Coimisiún siar an togra ina dhiaidh sin i Márta 2015.

Tá roinnt breithiúnais tugtha ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm na reachtaíochta maidir le trédhearcacht.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 89/105/CEE an 21 Nollaig 1988 a bhaineann le trédhearcacht na mbeart lena rialaítear praghsanna táirgí míochaine le húsáid ag an duine agus a bhaineann lena gcur faoi raon feidhme córais árachais sláinte náisiúnta (IO L 40, 11.2.1989, lgh. 8-11)

Nuashonraithe 23.08.2016

Top