Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Subha torthaí agus purée cnó capaill milsithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Subha torthaí agus purée cnó capaill milsithe

Baineann rialacha sainiúla le comhdhéanamh agus le lipéadú subha torthaí agus purée cnó capaill milsithe i ndáil lena gcion torthaí agus siúcra, lena gcion iarmharach dé-ocsaíde sulfair agus le breiseáin cheadaithe eile.

ACHT

Treoir 2001/113/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2001 maidir le subha torthaí, glóthacha, marmaláidí agus purée cnó capaill milsithe a ceapadh lena gcaitheamh ag an duine [Féach an t-acht leasaitheach/na hachtanna leasaitheacha].

ACHOIMRE

Cumhdaítear na táirgí seo a leanas sa treoir seo: subh, subh rí-íon, glóthach, glóthach rí-íon, marmaláid, marmaláid ghlóthaí agus purée cnó capaill milsithe.

Ní chumhdaítear na nithe seo a leanas sa treoir seo: táirgí a úsáidtear chun mínearraí bácúis, cístí nó brioscaí a dhéanamh.

Sainítear na táirgí lena mbaineann bunaithe ar a gcomhdhéanamh lena chinntiú go n-úsáidfear na hainmneacha táirge i gceart agus iad á dtrádáil, agus nach n-úsáidfear ar bhealach míthreorach iad.

De bhreis ar ainm an táirge, sonraítear an toradh nó na torthaí a úsáidtear, agus déantar é seo in ord íslitheach bunaithe ar a meáchan. Má úsáidtear trí thoradh nó níos mó, áfach, ní mór na focail torthaí measctha nó focail chomhchosúla, a úsáid seachas an toradh nó na torthaí atá ann, nó ní mór líon na dtorthaí a úsáidtear a shonrú.

Ina theannta sin, ní mór an t-eolas seo a leanas a shonrú ar lipéid subha, glóthach, marmaláidí agus purée cnó capaill milsithe:

  • ancion siúcrain aghaidh 100 gram den táirge;
  • ancion iomlán siúcramura dtugtar eolas cothaithe le haghaidh siúcraí ar an lipéad de bhun na Treorach 90/496/LEE;
  • ancion iarmharach dé-ocsaíde sulfair , ma tá breis is 10 mg/kg ann.

liosta de bhreiseáin údaraithe amhail mil, siúcra, sú torthaí agus biotáillí áirithe in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an treoir.

Ní ceadmhach do na Ballstáit bac a chur le margú táirgí a chloíonn le forálacha na treorach seo.

Cúlra

Tá an treoir seo ina cuid den chlár chun treoracha áirithe ingearacha a bhaineann le bia-ábhar a shimpliú. Cuirtear san áireamh inti an Treoir maidir le lipéadú agus le fógraíocht bia-ábhair.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2001/113/CE

12.1.2002

11.7.2003

IO L 10, 12.1.2002, lch. 67

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2004/84/CE

12 .7.2004

-

IO L 219, 19.6.2004, lch. 8

Rialachán (CE) Uimh. 1182/2007

6.11.2007

-

IO L 273, 17.10.2007, lch. 1

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 2001/113/CE. Is chun críocha eolais amháin an leagan comhdhlúite seo.

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1021/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 1999/4/CE agus Treoir 2000/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2001/111/CE, Treoir 2001/113/CE agus Treoir 2001/114/CE ón gComhairle maidir leis na cumhachtaí atá le tabhairt don Choimisiún [Iris Oifigiúil L 287, 29.10.2013, lch. 1].

Leis an rialachán seo cuirtear cumhachtaí cur chun feidhme reatha an Choimisiúin, a ndéantar foráil dóibh sna cúig threoir bricfeasta mar a dtugtar orthu, ar chomhréim leis an Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus go háirithe le hAirteagal 290 a chuireann ar chumas an Choimisiúin glacadh le gníomhartha tarmligthe.

Nuashonrú is déanaí: 30.04.2014

Top