Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 lena leagtar síos Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Beaga

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Tugtar isteach leis an Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga (ESCP).
 • Féachtar leis an ESCP dlíthíocht thrasteorann um éilimh bheaga in ábhair shibhialta agus thráchtála a shimpliú agus a luathú agus costais a laghdú.
 • Nós imeachta i scríbhinn is ea é, i bprionsabal, nach dteastaíonn láithreacht fhisciúil dó sa chúirt. Mar sin féin, féadfaidh an chúirt a chinneadh éisteacht ó bhéal a dhéanamh.
 • Ní féidir go sárófar EUR 2 000 le luach an éilimh (nuair a ghlactar leis sa chúirt).
 • Cinntítear leis go n-aithnítear breitheanna agus bíonn siad inchurtha i bhfeidhm i dtíortha eile AE gan gá a bheith le dearbhú um infhorghníomhaitheacht.
 • Tá an ESCP ina nós imeachta malartach ar na roghanna a chuirtear ar fáil faoi dhlíthe intíre thíortha AE. Is nós imeachta roghnach é.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon

 • Bíonn feidhm ag ESCP nuair a bhíonn sainchónaí nó gnáthchónaí ar pháirtí amháin ar a laghad i mBallstát eile seachas sa Bhallstát ina dtionscnaítear caingean os comhair na cúirte.
 • Féadfar é a úsáid chun éilimh shibhialta agus thráchtála a ghnóthú. Ní bhíonn feidhm aige maidir le hioncam, le custaim ná le cúrsaí riaracháin, le dliteanas an stáit as údarás an stáit a fheidhmiú (“acta jure imperii”), ná leis na nithe seo a leanas mar shampla:
  • stádas ná inniúlacht dhlíthiúil daoine nádúrtha (.i.e. daoine);
  • ceisteanna maidir le dlí teaghlaigh;
  • féimheacht;
  • slándáil shóisialta;
  • eadráin;
  • dlí fostaíochta;
  • tionóntachtaí réadmhaoine, ach amháin éilimh airgeadaíochta;
  • sáruithe ar phríobháideacht agus ar chearta a bhaineann le pearsantacht (m.sh. clúmhilleadh).

Nós imeachta

Is mar seo a leanas a oibríonn ESCP, nós imeachta nach bhfuil aon dlíodóir de dhíth ina leith:

Iarratas a dhéanamh ar éileamh

 • Déantar iarratas ar éileamh go díreach leis an chúirt inniúil trí bhíthin foirme (Foirm A — in iarscríbhinní an Rialacháin) ina dtugtar mionsonraí faoin éileamh, faoin tsuim a éilítear, srl. Má tá an t-éileamh lasmuigh de raon feidhme an ESCP, cuireann an chúirt é seo in iúl don éilitheoir; mura n-aistarraingítear an t-éileamh, leantar ar aghaidh leis faoin dlí ábhartha nós imeachta sa Bhallstát sin.

An fhoirm éilimh a cheartú agus/nó a chomhlánú

 • Mura bhfuil dóthain eolais curtha ar fáil ag an éilitheoir, seoltar foirm eile (Foirm B) chuig an éilitheoir ag iarraidh an eolais atá in easnamh faoi spriocdháta áirithe. Diúltaítear don iarratas mura gcomhlíonann an t-éilitheoir éileamh na cúirte in am, nó más léir go bhfuil an t-éileamh do-ghlactha nó gan bunús.

An cosantóir a chur ar an eolas

 • Tar éis don fhoirm chomhlánaithe a fháil, ullmhaíonn an chúirt foirm chaighdeánach fhreagartha (Foirm C), nach mór a sheoladh chuig an gcosantóir laistigh de 14 lá, mar aon le cóip den éileamh agus aon doiciméid tacaíochta. Ní mór é seo a sheirbheáil leis an phost agus foirm dátaithe admhála a bheith ag gabháil leis; más dodhéanta é seo, féadfar dul i muinín modhanna eile seirbhíse.

Freagairt an chosantóra

 • Ní mór don chosantóir freagra a thabhairt laistigh de 30 lá ó dháta seirbhíse an fhoirm freagartha. Seolann an chúirt cóip den fhreagra chuig an éilitheoir, mar aon le haon doiciméid ábhartha tacaíochta, laistigh de 14 lá ón fhreagra a ghlacadh.
 • Aon fhrithéileamh ag an chosantóir (trí bhíthin feidhm a bhaint as Foirme A), seirbheáiltear ar an chosantóir é agus bíonn 30 lá aige nó aici chun freagra a thabhairt air. Má sháraíonn an frithéileamh EUR 2 000, déileáiltear leis an phríomhéileamh agus an frithéileamh de réir an dlí is infheidhme sa Bhallstát ina ndéantar an caingean a thionscnamh.

Cinneadh agus spriocdhátaí

 • Ní mór don chúirt breith a thabhairt laistigh de 30 lá ó ghlactar le freagairt an chosantóra (nó an éilitheora, i gcás frithéilimh). Féadfaidh an chúirt iarraidh ar na páirtithe eolas breise a sholáthar laistigh de 30 lá agus/nó fianaise a ghlacadh nó toghairm chun éisteachta a chur ar na páirtithe (féach thíos), a reáchtálfar freisin laistigh de 30 lá ón toghairm. Sna cásanna seo, bíonn ar an chúirt a breith a thabhairt go fóill laistigh de 30 lá, ach ón uair a ghlactar leis an eolas atá de dhíth nó ón uair a bhíonn an éisteacht ar siúl.
 • Mura bhfreagraíonn na páirtithe in am, tugann an chúirt a breith ar aon nós. Eiseoidh an chúirt deimhniú breithe chun forfheidhmiú trasteorann a éascú (gan costas breise a bheith le híoc), ag úsáid Foirme D ar iarratas páirtí áirithe.

An éisteacht

 • Ní reáchtáiltear éisteacht ach amháin má bhíonn sé riachtanach nó má iarrtar amhlaidh ag ceann de na páirtithe. Féadfar diúltú don iarratas más léir nach bhfuil gá leis chun na himeachtaí a stiúradh go cóir. Féadfar dul i mbun na héisteachta trí bhíthin físchomhdhála nó teicneolaíochta comhchosúla eile.

Fianaise a ghlacadh

 • Leagtar amach ag an chúirt raon na fianaise a bhíonn ag teastáil i gcomhair na breithe agus an modh is simplí agus is lú dochraidí lena leithéid a dhéanamh.

Forfheidhmiú na breithe

 • · Ní féidir athbhreithniú a dhéanamh ar an mbreithiúnas de réir na substainte sa tír fhorfheidhmithe AE.
 • Agus é á rialú faoi dhlí an Bhallstáit ina bhforfheidhmítear an bhreith, bíonn ar an pháirtí atá ag iarraidh forfheidhmithe bunchóip den bhreith agus den deimhniú (Foirm D) a sholáthar, arna n-aistriú chuig teanga an Bhallstáit fhorfheidhmithe. Ní féidir sócmhainn, banna ná éarlais a iarraidh toisc gur náisiúnach eachtrannach an t-éilitheoir nó toisc nach bhfuil sainchónaí ná cónaí ar an éilitheoir sa Bhallstát forfheidhmithe. Ní bhíonn ionadaí údaraithe ná seoladh sa tír AE fhorfheidhmithe de dhíth ar an éilitheoir, seachas de chuid na ngníomhairí inniúla a mbeidh an nós imeachta forfheidhmithe á gcur i bhfeidhm acu.

Diúltú d’fhorfheidhmiú

 • Is féidir leis an chúirt sa Bhallstát forfheidhmithe diúltú don bhreith a fhorfheidhmiú, ar iarratas an chosantóra, sna cásanna seo a leanas:
  • má tá an bhreith ar neamhréir le breith roimhe sin idir na páirtithe céanna agus maidir leis an ábhar céanna:
   • má tugadh an bhreith roimhe sin sa tír AE fhorfheidhmithe, nó má chomhlíontar na coinníollacha maidir lena haithint ann; agus
   • murab fhéidir, nó nach ndearnadh, é seo a thabhairt chun cinn go doréitithe mar agóid le linn na n-imeachtaí inar tugadh breith ESCP.
 • Sa chás ina ndéanann páirtí agóid i gcoinne bhreith ESCP, is féidir leis an Bhallstát forfheidhmithe bearta cosanta amháin a cheadú, sócmhainn áirithe a iarraidh ina leith, nó, i gcásanna áirithe, stop a chur leis na himeachtaí forfheidhmithe.

Achomharc

 • Is féidir achomharc a dhéanamh i gcoinne breithe má dhéantar foráil dó faoi dhlí thír thionscnaimh an bhreithiúnais.

Athbhreithniú

 • Is féidir leis an chosantóir iarratas a dhéanamh chuig an chúirt inniúil sa chás gur eisíodh an bhreith lena hathbhreithniú sna cásanna seo a leanas:
  • nuair a seirbheáladh an fhoirm éilimh nó an toghairm chun éisteachta trí bhíthin modha gan chruthúnas pearsanta glactha an chosantóra agus sa chás nár cuireadh an tseirbhís i bhfeidhm in am chun cosaint a ullmhú, gan aon locht de chuid an chosantóra; nó
  • má cuireadh cosc ar an chosantóir agóid a dhéanamh i gcoinne an éilimh de bharr force majeure, gan aon locht dá chuid féin.
 • Sna cásanna seo, bítear ag súil leis go bhfeidhmeoidh an cosantóir go pras. Más athbhreithniú ceart é, bíonn an bhreith bhunaidh ar neamhní.
 • Ní éilítear ar na páirtithe ag an chúirt measúnú dlíthiúil a dhéanamh ar an éileamh. Más gá, tugann an chúirt eolas do na páirtithe maidir le ceisteanna nós imeachta agus, más iomchuí, déantar iarracht teacht ar shocrú idir na páirtithe.

Teangacha agus aistriúcháin

 • Ní mór an t-éileamh a chur isteach i dteanga na cúirte, mar aon leis an fhreagairt, aon fhrithéileamh, cur síos ar na doiciméid tacaíochta, doiciméid riachtanacha, srl.

Costais

 • An páirtí nach n-éiríonn leis, íocann sé as costais na n-imeachtaí. Ní bhronnfar costais ar an pháirtí buaiteach más costais neamhriachtanacha iad nó costais atá díréireach leis an éileamh.

Leasú

Le Rialachán (AE) 2015/2421 leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 861/2007. Beidh sé i bhfeidhm ón 14 Eanáir 2017.

Níl feidhm ag an rialachán sa Danmhairg.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2009, seachas na rialacha faoina gceanglaítear ar thíortha AE an Coimisiún a chur ar an eolas maidir le gnéithe na dlínse, modhanna cumarsáide agus achomhairc (Airteagal 25) a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2008.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga (IO L 199, 31.7.2007, lgh. 1-22)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 2015/2421 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 861/2007 lena mbunaítear Rialachán maidir le Nós Imeachta Eorpach um Éilimh Bheaga agus Rialachán (CE) Uimh. 1896/2006 lena gcruthaítear ordú Eorpach do nós imeachta íocaíochta (IO L 341, 24.12.2015, lgh. 1-–13)

Nuashonraithe 29.09.2016

Top