Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cinedhíothú, coireanna in aghaidh an chine dhaonna agus coireanna cogaidh: imscrúdú agus ionchúiseamh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cinedhíothú, coireanna in aghaidh an chine dhaonna agus coireanna cogaidh: imscrúdú agus ionchúiseamh

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2003/335/JHA — cinedhíothú, coireanna in aghaidh an chine dhaonna agus coireanna cogaidh a imscrúdú agus a ionchúiseamh

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH?

Leagtar síos ann creat chun feabhas a chur ar chomhoibriú idir tíortha AE maidir le himscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh ar choirigh iarbhír agus orthu siúd a bhfuiltear in amhras fúthu i ndáil le cinedhíothú*, coireanna in aghaidh an chine dhaonna* agus coireanna cogaidh*.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Ceanglaítear ar thíortha AE na húdaráis forghníomhaithe dlí a chur ar an eolas sa chás go bhfuil amhras ann go ndearna iarratasóir ar chead cónaithe ceann ar bith de na coireanna atá liostaithe thuas. Féadfaidh na húdaráis imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh ansin i dtír AE nó i gcúirteanna coiriúla idirnáisiúnta.
  • Ní mór do thíortha AE cuidiú lena chéile maidir leis na coireanna a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Chun cuidiú leis an bpróiseas sin, féadfaidh siad aonaid speisialtóireachta a bhunú laistigh dá n-údaráis forghníomhaithe dlí.
  • Ceanglaítear ar thíortha AE iarrachtaí leanúnacha a chomhordú chun imscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh ar dhaoine a bhfuil amhras fúthu i ndáil leis na coireanna atá liostaithe thuas a dhéanamh nó a bheith páirteach iontu. Tá ar na pointí teagmhála sa Líonra Eorpach um Chinedhíothú teacht le chéile ar eatraimh rialta chun faisnéis a mhalartú maidir le heispéiris, cleachtais agus modhanna. Tionólfar na cruinnithe i gcomhar le cruinnithe an Ghréasáin Breithiúnaigh Eorpaigh.
  • Tugtar cuidiú leis an gcinneadh seo le Reacht na Róimhe ón gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta a chur chun feidhme, a bhfuil sé d’aidhm leis a chinntiú go ngearrfar pionós i leith na gcoireanna ar fad atá liostaithe thuas.
  • Faightear cuidiú ó líonra Eurojust don phróiseas imscrúdaithe agus ionchúisimh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Cuireadh i bhfeidhm é an 14 Bealtaine 2003.

CÚLRA

De thoradh an chinedhíothaithe, na gcoireanna in aghaidh an chine dhaonna agus na gcoireanna cogaidh a tharla in Ruanda agus san Iar-Iúgósláive, tá na coirigh á n-imscrúdú, á n-ionchúiseamh agus á dtabhairt chun na cúirte ag na Binsí Coiriúla Idirnáisiúnta. Mar sin féin, chun torthaí rathúla a bhaint amach i ndáil le himscrúdú agus ionchúiseamh coireanna den sórt sin teastaíonn dlúth-chomhoibriú ar leibhéil idirnáisiúnta.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Cinedhíothú: Gníomhartha a dhéantar d’fhonn grúpa náisiúnta, eitneach, ciniúil nó reiligiúnach a scriosadh, go hiomlán nó i bpáirt.

* Coireanna in aghaidh an chine dhaonna: gníomhartha a dhéantar mar chuid d’ionsaí forleathan agus córasach a bhíonn dírithe i gcoinne pobal sibhialta.

*Coireanna cogaidh: gníomhartha a dhéantar lena sáraítear an dlí cogaidh (e.g. Coinbhinsiún Ginéive). Áirítear ar shamplaí drochbhail a thabhairt ar phríosúnaigh chogaidh, gialla a mharú, nó cathracha, bailte nó sráidbhailte a scriosadh d’aon toil.

GNÍOMH

Cinneadh 2003/335/JHA ón gComhairle an 8 Bealtaine 2003maidir le cinedhíothú, coireanna in aghaidh an chine dhaonna agus coireanna cogaidh a imscrúdú agus a ionchúiseamh (IO L 118, 14.5.2003, lgh. 12–14)

Nuashonraithe 28.06.2016

Top