Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rialacha nós imeachta Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rialacha nós imeachta Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Is é Comhairle an Aontais Eorpaigh an institiúid ina mbuaileann Ballstáit an Aontais Eorpaigh (AE) lena chéile. Déanann ionadaí amháin ionadaíocht ar leibhéal aireachta ar son gach tír AE. Glacann an Chomhairle gníomhartha reachtacha go minic, le Parlaimint na hEorpa de ghnáth i ndiaidh an ghnáthnós imeachta reachtaigh, agus feidhmíonn an Chomhairle ceapadh beartas agus feidhmeanna comhordaithe.

GNÍOMH

Cinneadh 2009/937/AE ón gComhairle an 1 Nollaig 2009 lena nglactar Rialacha Nós Imeachta na Comhairle

ACHOIMRE

Is é Comhairle an Aontais Eorpaigh an institiúid ina mbuaileann Ballstáit an Aontais Eorpaigh (AE) lena chéile. Déanann ionadaí amháin ionadaíocht ar leibhéal aireachta ar son gach tír AE. Glacann an Chomhairle gníomhartha reachtacha go minic, le Parlaimint na hEorpa de ghnáth i ndiaidh an ghnáthnós imeachta reachtaigh, agus feidhmíonn an Chomhairle ceapadh beartas agus feidhmeanna comhordaithe.

CAD IS AIDHM LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA?

Bunaítear feidhmiú agus eagrú Chomhairle an Aontais Eorpaigh (an Chomhairle) leis na rialacha nós imeachta. Tugtar an chumhacht chun a rialacháin inmheánacha féin a ghlacadh le hairteagal 240, mír 3, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

PRÍOMHGHNÉITHE

Cumraíochtaí na Comhairle

Buaileann an Chomhairle le chéile i 10 gcumraíocht éagsúla de réir an ábhair a bhfuiltear ag déileáil leis. Tá ionadaí ann ar leibhéal aireachta ó gach tír AE, a bhfuil an chumhacht aige/aici a rialtas féin a thiomnú agus vótáil ina ainm.

Cinntíonn an Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta comhsheasmhacht in obair na cumraíochtaí Comhairle éagsúla.

Tá an Chomhairle Gnóthaí Eachtrach freagrach as gníomhaíocht sheachtrach an Aontais Eorpaigh, ar a n-áirítear a beartas eachtrach, cosaint agus slándáil, trádáil, comhar um fhorbairt agus cabhair dhaonnúil. .

Uachtarán Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Sealbhaíonn grúpa de 3 thír AE Uachtaránacht na Comhairle ar feadh tréimhse 18 mí. Sealbhaíonn gach ball den ghrúpa uachtaránacht na gcumraíochtaí Comhairle ar fad ar feadh 6 mhí. Tá buanchathaoirleach ag an gcomhairle gnóthaí eachtracha: Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála .

Is í an uachtaránacht a bhrúnn obair na Comhairle chun cinn agus ní mór di dréachtchlár maidir le gníomhaíochtaí na Comhairle a chur i láthair. Ní mór don Comhairle um Ghnóthaí Ginearálta an clár a fhaomhadh ansin.

Coreper, coistí agus páirtithe oibre

Tá an Coiste tacaithe ag coiste de bhuanionadaithe gach Ballstáit de chuid an Aontais Eorpaigh (Coreper) agus ag os cionn 150 sainghrúpa agus sainchomhairle atá ina gcuid de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle.

Ullmhaíonn Corperer obair Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus déanann sé na tascanna a thugann an Chomhairle dó. Cuimsítear ionadaithe tíortha AE in Coreper 2 (nó a bhfir ionaid i gcás Coreper 1) ag a bhfuil rangú ambasadóra in AE agus bíonn an tír a bhfuil uachtaránacht rothlach na Comhairle á sealbhú aici ina cathaoirleach air.

Maidir le Coreper:

ní mór dó scrúdú a dhéanamh roimh ré ar na míreanna ar an gclár oibre le haghaidh chruinniú na Comhairle. Ní mór dó dianiarracht a dhéanamh chun teacht ar chomhaontú ar a leibhéal, a chuirtear faoi bhráid na Comhairle ansin lena ghlacadh;

féadfaidh sé coistí nó grúpaí oibre a bhunú chun tascanna nó staidéar ullmhúcháin a dhéanamh.

Feidhmiú na Comhairle

Tá a suíochán ag an gComhairle sa Bhruiséil, ach tionólann sí a cuid cruinnithe i Lucsamburg in Aibreán, Meitheamh agus Deireadh Fómhair. Tionólann an Uachtaránacht seisiúin na Comhairle, a leagann síos an clár oibre.

Ní mór an córam a sheiceáil sular féidir vóta a chaitheamh. Bainfear é sin amach má bhíonn comhaltaí uile na Comhairle i láthair. Caitheann an Chomhairle vóta ar thionscnamh a hUachtaráin. Lena chois sin, osclaíonn an tUachtarán nós imeachta vótála ar thionscnamh chomhalta de chuid an Choimisiúin, ar an gcoinníoll go gcinneann tromlach chomhaltaí na Comhairle é sin.

Sa chás go bhfuil gníomh le glacadh ag an gComhairle trí thromlach cáilithe, fíoraítear é go bhfuil na Ballstáit a chomhdhéanann an tromlach cáilithe ag ionadú 65 % de dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh.

Trédhearcacht agus foilsiú ghníomhartha na Comhairle

Bíonn na breithniúcháin agus na vótaí poiblí i gcónaí nuair a dhéanann an Chomhairle cinneadh maidir le dréachtghníomh reachtach.

Ní mór na gníomhartha reachtacha a ghlacann an Chomhairle a fhoilsiú san Iris Oifigiúil (IO), chomh maith le comhaontuithe idirnáisiúnta a chuireann an tAontas i gcrích.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AG NA RIALACHA?

Ón 1 Nollaig 2009. Déantar iad a leasú gach bliain d’fhonn teacht leis na hathruithe i ndaonra thíortha AE.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil ar fheidhmiú AE, féach suíomh gréasáin Chomhairle na hEorpa nó suíomh gréasáin oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh 2009/937/AE

1.12.2009

-

IO L 325, 11.12.2009, lch. 35-61

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh 2010/594/AE

16.9.2010

-

IO L 263, 6.10.2010, lch. 12-12

Cinneadh 2010/795/AE

23.12.2010

-

IO L 338, 22.12.2010, lch. 47-48

Cinneadh 2011/900/AE

31.12.2011

-

IO L 346, 30.12.2011, lch. 17-18

Cinneadh 2013/746/AE

12.12.2013

-

IO L 333, 12.12.2013, lch. 77-78

Cinneadh 2014/692/AE, Euratom

3.10.2014

-

IO L 289, 3.10.2014, lch. 18-20

Cinneadh 2014/900/AE

13.12.2014

-

IO L 358, 13.12.2014, lch. 25-27

Nuashonrú is déanaí: 15.04.2015

Top