Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mainneachtain oibleagáidí faoi dhlí AE a chomhlíonadh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mainneachtain oibleagáidí faoi dhlí AE a chomhlíonadh

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 258 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 259 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 260 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAIL 258 GO 260 DEN CHONRADH AR FHEIDHMIÚ AN AONTAIS EORPAIGH?

Leagtar amach iontu na nósanna imeachta dlíthiúla nach mór cloí leo má mheasann an Coimisiún Eorpach nó rialtas AE nach bhfuil a hoibleagáidí faoin gconradh á gcomhlíonadh ag tír AE faoi leith.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • D’fhéadfadh mainneachtain oibleagáidí AE a chomhlíonadh a bheith i ngeall ar:
  • cinntí nó cleachtais reachtacha nó riaracháin;
  • gníomh dearfach (bearta a ghlacadh a thagann salach ar dhlí AE nó diúltú ceann ar bith a thagann salach ar dhlí AE a aisghairm);
  • gníomh diúltach (moilleanna maidir le dlí AE a chur i bhfeidhm nó mainneachtain an dul chun cinn atá á dhéanamh a chur in iúl don Choimisiún).
 • Maidir leis na himeachtaí dlíthiúla:
  • is é an Coimisiún a thionscnaíonn iad de ghnáth, ach d’fhéadfadh tír AE iad a thionscnamh chomh maith;
  • bíonn siad dírithe ar an tír AE, fiú más faoi fhreagracht an rialtais, na parlaiminte, comhlachtaí cónaidhme nó fonáisiúnta atá an mhainneachtain bhraite.
 • Iarrann an Coimisiún ar an tír AE lena mbaineann ar dtús freagairt a thabhairt maidir leis na cionta go bhfuil an dlí Eorpach á shárú aici. Ar bhonn a freagra, eisíonn an Coimisiún tuairim, ina ndúnann sé an cás nó ina leagan sé amach na hathruithe nach mór don tír a dhéanamh. Féadfaidh tír AE eile an próiseas a thionscnamh chomh maith agus an cúrsa a chur ar aghaidh ag an gCoimisiún.
 • Má theipeann ar an tír lena mbaineann cloí le tuairim an Choimisiúin laistigh den tráthchlár a thugtar, féadfaidh an Coimisiún, nó tír AE eile más í a thionscain an nós imeachta, an cás a chur ar aghaidh chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.
 • Nuair a chuireann an Coimisiún tír AE ar aghaidh chuig an gCúirt maidir le mainneachtain bearta náisiúnta lena gcuirtear dlí AE i bhfeidhm a chur in iúl, féadfaidh sé a iarraidh ar an gCúirt chomh maith smachtbhannaí airgeadais a ghearradh.
 • Féadfaidh an Chúirt Bhreithiúnais ordú a thabhairt do thír AE, a measann sé go bhfuil an dlí Eorpach á shárú aici, bearta áirithe a dhéanamh.
 • Má chreideann an Coimisiún nach bhfuil an tír ag cloí leis an rialú dlíthiúil, féadfaidh sé an cás a chur ar aghaidh chuig an gCúirt don dara huair, agus moladh a dhéanamh maidir le méid na fíneála a mheasann sé ba cheart a íoc.
 • Má chinneann an Chúirt nach bhfuil an breithiúnas fós á urramú, féadfaidh sí íocaíocht chnapshuime agus/nó phionóis a ghearradh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Airteagal 258 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 160-161)

Airteagal 259 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lch. 161)

Airteagal 260 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lch. 161)

Nuashonraithe 12.07.2016

Top