Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Staidreamh i ndáil le hinimirce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Staidreamh i ndáil le hinimirce

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 — staidreamh AE i ndáil le himirce agus cosaint idirnáisiúnta

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar amach rialacha an Aontais Eorpaigh (AE) ann maidir le bailiú agus tiomsú staidrimh i ndáil le himirce (eisimirce* agus inimirce*), cosaint idirnáisiúnta (tearmann), imirce rialta agus mhírialta* agus daoine a chuireann AE agus tíortha CSTE ar ais.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceanglais um staidreamh

Leagtar amach sa rialachán na ceanglais um staidreamh le haghaidh catagóirí éagsúla sonraí:

Maidir le himirce idirnáisiúnta, ní mór do thíortha AE staidreamh a chur ar fáil do Eurostat maidir le:

 • inimircigh a thagann chuig a gcríocha;
 • eisimircigh a imíonn óna gcríocha;
 • daoine a bhfuil gnáthchónaí orthu ar a gcríocha;
 • daoine a bhfuil saoránacht náisiúnta faighte acu.

Maidir le ceadanna cónaí agus cónaí saoránaigh neamh-AE, ní mór do thíortha AE staidreamh a chur ar fáil do Eurostat maidir le:

 • ceadanna cónaí a eisíodh, agus ceadanna a eisíodh de bharr stádas inimirce nó cúis fanachta a athrú;
 • líon na gceadanna bailí cónaí agus cónaí fadtéarmacha.

Maidir le cosaint idirnáisiúnta, ní mór do thíortha AE staidreamh a chur ar fáil do Eurostat maidir le:

 • daoine a bhfuil iarratas á dhéanamh acu ar chosaint idirnáisiúnta;
 • leanaí neamhthionlactha a bhfuil iarratas á dhéanamh acu ar chosaint idirnáisiúnta;
 • iarratais ar chosaint idirnáisiúnta ar feitheamh;
 • iarratais ar thearmann a tarraingíodh siar;
 • iarratais ar chosaint idirnáisiúnta a diúltaíodh;
 • deonuithe stádas dídeanaí, cosanta coimhdí, cosaint daonnachtúla agus cosanta sealadaí;
 • iarratais, cinntí agus aistrithe faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath III;
 • tairbhithe athlonnaithe*.

Maidir le cosc ar iontráil agus fanacht mírialta, agus maidir le daoine a chuirtear ar ais, ní mór do thíortha AE staidreamh a chur ar fáil faoi líon:

 • na saoránach neamh-AE ar diúltaíodh cead isteach dóibh ag a dteorainneacha seachtracha;
 • na saoránach neamh-AE a fuarthas go neamhdhleathach ar a gcríocha;
 • na gcinntí riaracháin nó breithiúnacha lena gcuirtear oibleagáid orthu a gcríocha a fhágáil;
 • na saoránach neamh-AE a chuirtear ar ais i ndiaidh ordú a fháil le himeacht.

Foinsí sonraí

Tá an staidreamh bunaithe ar líon foinsí lena n-áirítear:

 • taifid ar ghníomhartha riaracháin agus breithiúnacha;
 • cláir daonra nó cláir a bhaineann le gníomhartha riaracháin;
 • daonáirimh;
 • suirbhéanna samplacha.

Go ginearálta, déantar an staidreamh a mhiondealú de réir aoise, inscne, saoránachta nó na tíre breithe. Bailítear sonraí i dtaca le catagóirí eile chomh maith, áfach, amhail an chúis le cead cónaí a eisiúint nó an tír inar chónaí an duine roimhe sin nó an chéad tír eile a dtéann siad chun cónaí inti le haghaidh sonraí imirce.

Cur chun feidhme

Cuireann an Coimisiún Eorpach tuarascáil isteach chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme an rialacháin gach 3 bliana. Fuarthas feabhsuithe i dtuarascáil 2015 ar infhaighteacht na sonraí, iomláine, cáilíocht agus tráthúlacht.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 20 Lúnasa 2007.

CÚLRA

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Eisimirce: an gníomh lena n-athraíonn duine a raibh gnáthchónaí air nó uirthi roimhe sin i dtír AE, a thír nó a tír chónaithe ar feadh tréimhse atá, nó a bhfuiltear ag súil a bheidh, 12 mhí ar a laghad ar fad.

Inimirce: an gníomh lena mbunaíonn duine a ghnáthchónaí nó a gnáthchónaí i gcríoch tír AE nó neamh-AE eile ar feadh tréimhse atá, nó a bhfuiltear ag súil a bheidh, 12 mhí ar a laghad ar fad.

Imirce mhírialta: gluaiseacht daoine thar theorainneacha nach gcloíonn le noirm riaracháin nó dhlíthiúla na tíre seolta, na tíre idirthurais nó na tíre glactha.

Athlonnú: saoránaigh tír neamh-AE a aistriú chuig tír AE ina dtugtar cead cónaithe dóibh chun críche cosanta idirnáisiúnta.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú (IO L 199, 31.7.2007, lgh. 23-29)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 351/2010 gCoimisiún an 23 Aibreán 2010 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta maidir le sainmhínithe chatagóirí agus ghrúpaí na tíre breithe, grúpaí na tíre ina raibh gnáthchónaí ar dhuine roimhe, nó grúpaí na chéad tíre a dtéann duine le gnáthchónaí inti agus grúpaí saoránachta (IO L 104, 24.4.2010, lgh. 37-39)

Rialachán (AE) Uimh. 216/2010 ón gCoimisiún an 15 Márta 2010 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta maidir le sainmhínithe chatagóirí na gcúiseanna le ceadanna cónaí (IO L 66, 16.3.2010, lgh. 1-2)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus cosaint idirnáisiúnta (COM(2015) 374 final an 30.7.2015)

Nuashonraithe 07.11.2016

Top