Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deimhniú taistil éigeandála (DTÉ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Deimhniú taistil éigeandála (DTÉ)

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 96/409/CBES maidir le deimhniú taistil éigeandála a bhunú

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

  • Bunaítear leis samhail chaighdeánach le haghaidh deimhniú taistil éigeandála (DTÉ) a fhéadfaidh a eisiúint i gcás go gcailltear, go scriostar, go ngoidtear pas saoránaigh den Aontas Eorpaigh nó i gcás nach mbeadh sé ar fáil ar bhonn sealadach ar chúis éigin eile.
  • Is féidir DTÉanna a eisiúint leis do shaoránaigh AE ionas go mbeidh siad ábalta taisteal arais chuig a dtír thionscnaimh, chuig a dtír bhuanchónaithe nó, in imthosca eisceachtúla, chuig ceann scríbe eile (san Aontas nó lasmuigh de).

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Níl feidhm ag an gcinneadh maidir le pasanna náisiúnta atá imithe in éag; baineann sé go sonrach le cásanna ina gcailltear, ina ngoidtear no, ina scriostar doiciméid taistil nó mura mbíonn fáil orthu go sealadach.

DTÉ a fháil

Eisíonn ambasáidí agus consalachtaí thíortha AE DTÉanna sna himthosca seo a leanas:

  • is náisiúnach AE an t-iarrthóir agus cailleadh, goideadh nó scriosadh a p(h)as nó doiciméad taistil nó níl fáil ar a p(h)as nó doiciméad taistil go sealadach;
  • tá an t-iarrthóir i dtír nach féidir ambasáid nó consalacht a dtíre thionscnaimh féin a rochtain chun doiciméad taistil a eisiúint, nó nach bhfuil ionadaíocht aici ar shlí eile;
  • tá cead faighte ó na húdaráis i dtír thionscnaimh an iarrthóra.

Ní mór don iarrthóir foirm iarratais mar aon le fótachóipeanna deimhnithe de chruthúnas céannachta agus náisiúntachta, a bhfuil fáil air, a sheoladh chuig an údarás atá ainmnithe ag a dtír thionscnaimh.

Muirir agus táillí

Bailíonn an tír AE a eisíonn an DTÉ na muirir agus na táillí céanna ón iarrthóir is a ghearrann sí chun pas éigeandála a eisiúint de ghnáth. Gheobhaidh iarrthóir nach bhfuil ábalta caiteachas áitiúil ar bith eile a íoc, nuair is cuí, na cistí riachtanacha faoi mar a ordódh a thír/tír thionscnaimh féin, de réir Chinneadh 95/553/CE (a aisghairfear le Treoir (AE) 2015/637 ón 1 Bealtaine 2018 i leith).

Tréimhse bailíochta

Lena chinntiú go mbíonn saoránaigh in ann filleadh ar áit áirithe, ba cheart go mbeadh an DTÉ bailí ar feadh beagáinín níos faide ná an íostréimhse ama a thógann sé chun an turas a chríochnú, an turas a eisítear an deimhniú ina leith. Ba cheart stadanna thar oíche agus an t-am a thógann sé chun ceangail taistil a dhéanamh a chur san áireamh agus an tréimhse seo á leagadh amach.

Bearta slándála

Pléitear in Iarscríbhinn III den chinneadh na bearta slándála a bhaineann le DTÉ. Airítear orthu sin gnéithe amhail an cineál páipéir agus an córas uimhrithe a úsáidfear, chomh maith leis an dóigh a ndéantar séala an údaráis eisiúna a ghreamú.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 96/409/CBES ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 25 Meitheamh 1996 maidir le deimhniú taistil éigeandála a bhunú (IO L 168, 6.7.1996, lgh. 4–11)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh 96/409/CBES a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 95/553/CE ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 19 Nollaig 1995 maidir le cosaint do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh trí ionadaíochtaí taidhleoireachta agus consalacha (IOL 314, 28.12.1995, lgh. 73–76)

Treoir (AE) 2015/637 an 20 Aibreán 2015 comhordaithe agus comhair chun cosaint chonsalach a éascú do shaoránaigh an Aontais gan ionadaíocht i dtríú tíortha agus lena n-aisghairtear Treoir 95/553/CE (IO L 106, 24.4.2015, lgh. 1–13)

Nuashonraithe 23.08.2016

Top