Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beatha ainmhithe shábháilte a chinntiú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beatha ainmhithe shábháilte a chinntiú

ACHOIMRE AR:

Treoir 2002/32/CE maidir le substaintí neamh-inmhianaithe i mbeatha ainmhithe

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leagtar amach inti na huasleibhéil le haghaidh substaintí agus táirgí neamh-inmhianaithe* (éilleáin) i mbeatha ainmhithe (lena n-áirítear iompórtálacha) atá ar fáil ar mhargadh AE.

Cuirtear teorainn inti leis an riosca um éilliú beatha ainmhithe le substaintí agus táirgí atá tocsaineach nó a dhéanann dochar do tháirgeadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Tá feidhm ag an treoir maidir le gach táirge atá beartaithe do bheatha ainmhithe, lena n-áirítear amhábhair do bheatha, breiseáin agus beatha fhorlíontach.

Leagtar síos liosta inti de shubstaintí neamh-inmhianaithe agus sonraítear inti na teorainnluachanna dá bhfuil láithreacht na substaintí sin i mbeatha ainmnithe neamhcheadaithe (Iarscríbhinn I).

Áirítear ar an liosta substaintí amhail miotail throma áirithe (amhail luaidhe agus caidmiam), dé-ocsain agus roinnt lotnaidicídí. Tugtar cothrom le dáta é go rialta i bhfianaise an eolais eolaíoch agus theicniúil.

Imscrúduithe

Nuair a sháraítear na huasleibhéil sin, ní mór do thíortha AE — i gcomhar leis na gnóthais lena mbaineann — imscrúdú a dhéanamh chun foinsí na substaintí a shainaithint. Ní mór dóibh a dtorthaí agus bearta ar bith a rinneadh chun leibhéal na substaintí a dhíothú nó a laghdú a chur in iúl don Choimisiún Eorpach.

Meascáin

Chun calaois a chosc, cuirtear toirmeasc sa treoir ar mheascadh (chun críche caolaithe) táirgí ar bith a sháraíonn na huasleibhéil.

Bearta sealadacha

Sa chás gur féidir le tír AE a léiriú go bhféadfadh uasleibhéal a socraíodh do shubstaint sláinte ainmhithe nó sláinte an duine nó an comhshaol a chur i mbaol, féadfaidh sí teorainneacha níos déine a thabhairt isteach ar bhonn sealadach go dtí go ndéanann an Chomhairle nó an Coimisiún cinneadh. Ní mór don tír lena mbaineann a chinntiú go gcuirtear a cinneadh os comhair an phobail.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 30 Bealtaine 2002. Bhí sé le corprú ag tíortha AE ina ndlí náisiúnta faoin 1 Bealtaine 2003.

CÚLRA

Cothú ainmhithe — substaintí neamh-inmhianaithe

PRÍOMHTHÉARMA

*Substaint neamh-inmhianaithe: substaint nó táirge ar bith, seachas gníomhaithe pataigineacha, a fhaightear i dtáirge agus/nó ar an táirge atá beartaithe do bheatha ainmnithe, a chuireann sláinte ainmhithe nó sláinte an duine, an comhshaol i mbaol nó a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do tháirgeadh beostoic.

GNÍOMH

Treoir 2002/32/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Bealtaine 2002 maidir le substaintí neamh-inmhianaithe i mbeatha ainmnithe — Ráiteas ón gComhairle (IO L 140, 30.5.2002, lgh. 10-22)

Rinneadh leasuithe leantacha ar Threoir 2002/32/CE a chorprú sa bhuntéacs agus rinneadh a hIarscríbhinní a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le rialuithe oifigiúla a fheidhmítear chun a áirithiú go bhfíorófar go bhfuiltear ag comhlíonadh dlí beatha agus bia, rialacha sláinte ainmhithe agus leasa ainmhithe (IO L 165, 30.4.2004, lgh. 1-141). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 04.01.2016

Top