Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mairteoil agus laofheoil a aithint agus a lipéadú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mairteoil agus laofheoil a aithint agus a lipéadú

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1760/2000 – córas chun táirgí mairteola agus laofheola a aithint agus a lipéadú

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Éilítear sa rialachán seo ar thíortha uile an Aontais Eorpaigh (AE) córas a bhainistiú a úsáidtear chun eallach a aithint agus a chlárú. Ceapadh na rialacha, lipéadú éigeantach san áireamh, chun deireadh a chur le galair agus chun córas a chur ar fáil lenar féidir mairteoil agus laofheoil a rianú le linn iomlán an bhiashlabhra.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór clib a bheith ar an dá chluas de gach ainmhí, eallach allmhairithe san áireamh, ionas gur féidir iad a aithint agus chun a fháil amach cá háit ar rugadh iad.

Ní mór do na tíortha AE bunachar sonraí a chur ar bun le mionsonraí eallaigh ann mar aon le mionsonraí faoi ghluaiseachtaí eallaigh.

Faigheann gach ainmhí pas laistigh de 2 sheachtain ón dáta a rugadh nó a allmhairíodh é. Ní mór an pas sin a thabhairt leis an ainmhí nuair a bhogtar é agus a thabhairt isteach nuair a mharaítear é.

Ní mór clár atá cothrom le dáta a bheith ag gach feirmeoir agus ní mór don fheirmeoir na húdaráis ábhartha a chur ar an eolas nuair a dhéantar ba a rugadh, nuair a fhaigheann siad bás agus nuair a bhogtar iad, laistigh de 3 go 7 lá ón teagmhas sin. Ní mór rochtain a bheith ar na taifid sin ar feadh suas le 3 bliana.

Ní mór cód tagartha a bheith ar lipéid na mairteola agus na laofheola a dhíoltar in AE, ionas gur féidir bunús na feola a aithint, mar aon le mionsonraí faoin áit ina maraíodh agus ina ndearnadh búistéireacht ar an ainmhí.

Ón 1 Eanáir 2002 i leith, sonraítear tír dhúchais an ainmhí ar na lipéid freisin, mar aon leis an tír ina ndearnadh an t-ainmhí a ramhrú agus a mharú.

Is féidir le faisnéis bhreise dheonach faoin fheoil a dhíoltar bheith ar lipéid, ach bíonn ar an údarás náisiúnta inniúil an fhoclaíocht a údarú ar dtús.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 14 Lúnasa 2000.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1760/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Iúil 2000 lena mbunaítear córas chun bó-ainmhithe a aithint agus a chlárú agus maidir le lipéadú mairteola agus táirgí mairteola agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 820/97 ón gComhairle (IO L 204, 11.8.2000, lgh. 1-10)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1760/2000. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2006/28/CE ón gCoimisiún an 18 Eanáir 2006 maidir le síneadh a chur leis an uastréimhse chun clibeanna cluaise a chur ar bhó-ainmhithe áirithe (IO L 19, 24.1.2006, lgh. 32-33)

Rialachán (CE) Uimh. 644/2005 ón gCoimisiún an 27 Aibreán 2005 lena údaraítear córas speisialta aitheantais le haghaidh bó-ainmhithe a choimeádtar chun críoch cultúrtha agus stairiúil ar áitribh cheadúnaithe mar a dhéantar foráil dó i Rialachán (CE) Uimh. 1760/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 107, 28.4.2005, lgh. 18-19)

Cinneadh 2001/672/CE ón gCoimisiún an 20 Lúnasa 2001 lena leagtar síos rialacha speisialta atá infheidhme maidir le gluaiseachtaí bó-ainmhithe nuair a bhíonn siad ag innilt i gceantair shléibhe i rith an tsamhraidh (IO L 235, 4.9.2001, lgh. 23-25). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 29.11.2015

Top