Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Táirgí de bhunadh ainmhíoch — sláinte an duine agus sláinte ainmhithe a chosaint

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Táirgí de bhunadh ainmhíoch — sláinte an duine agus sláinte ainmhithe a chosaint

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 92/118/CEE — ceanglais sláinte ainmhithe agus sláinte poiblí maidir le trádáil táirgí áirithe in AE agus allmhairiú díobh

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Is é is aidhm léi sláinte ainmhithe agus sláinte an duine a chosaint trí cheanglais a leagan amach maidir le trádáil nó allmhairiú na dtáirgí ainmhithe uile atá beartaithe lena gcaitheamh ag an duine nach bhfuil cumhdaithe go sonrach cheana faoin reachtaíocht a bhaineann le feoil úr agus táirgí feola.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Sa treoir seo déantar achoimre ar raon táirgí ainmhithe ilghnéitheacha neamhshonraithe lena gcaitheamh ag an duine, lena n-áirítear cásálacha ispíní (a dhéantar go minic ó shraith stéige ainmhí), cnámha, saill, táirgí fola agus próitéin ainmhíoch phróiseáilte.
 • Ní mór don Aontas Eorpach (AE) trádáil nó allmhairiú táirge nua ar bith de bhunadh ainmhíoch a údarú agus cloí le, más cuí, tuairim ón Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia.
 • Ba cheart go dtiocfadh táirgí lena dtrádáil ó bhunaíochtaí faofa atá cláraithe leis an tír AE, ag cinntiú go bhfuil urraim á tabhairt do na rialacha maidir le faireachas agus monatóireacht táirgí.
 • Ní fhéadfar táirgí a allmhairiú ach amháin má chomhlíontar na ceanglais seo a leanas:
  • ní mór dóibh teacht as tír fhaofa agus rialacha sláinte a bheith ag baint leo atá coibhéiseach leis na rialacha sláinte in AE;
  • ní mór go dtagann siad ó bhunaíochtaí faofa agus ráthaíochtaí a bheith ag gabháil leo go gcomhlíonann siad ceanglais sláinte atá coibhéiseach leis na ceanglais sláinte in AE;
  • i gcásanna áirithe, ní mór deimhniú sláinte ainmhithe nó deimhniú sláinte poiblí a bheith ag gabháil leo.
  • féadfar tuilleadh coinníollacha sonracha a fhorchur, go háirithe chun AE a chosaint ar ghalair andúchasacha áirithe agus ar ghalair is in-tarchurtha chuig daoine.

Áirítear an méid seo a leanas i rialacha sonracha sa treoir.

 • Cásálacha ainmhithe. Ní mór go dtagann siad sin ó mhonarchana monaraíochta faofa agus ní mór go ndearnadh iad a ghlanadh agus a scríobadh agus go ndearnadh iad a shailleadh, a thuar nó a thriomú ansin, agus gur úsáideadh bearta chun ath-éilliú a chosc.
 • Cnámha, adharca agus crúba (agus a dtáirgí) gan mhin san áireamh. Tagann ceanglais sláinte ainmhithe leis na ceanglais maidir le feoil úr de ghnáth.
 • Próitéin ainmhíoch phróiseáilte . Má allmhairítear í ba cheart í a thástáil i gcomhair Salmonella ag an bpointe tionscnaimh agus a chur faoi réir tástáil randamach ag post cigireachta.
 • Fuil úr agus táirgí fola ó eallaí agus éanlaithe clóis. Tagann na ceanglais maidir le trádáil agus allmhairí leis na ceanglais maidir le feoil úr de ghnáth.
 • Geir agus saill leáite. Ba cheart iad sin a theaschóireáil agus a phacáil i gcoimeádáin nua amháin.

Déanfar an treoir seo a aisghairm le Rialachán (AE) 2016/429 agus cuirfear ina hionad é le héifeacht ón 20 Aibreán 2021 (féach gníomhartha gaolmhara).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 6 Eanáir 1993. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 1994 (seachas na rialacha maidir le hAirteagail 12(2) agus 17 a chomhlíonadh arbh é an 1 Eanáir 1993 an spriocdháta lena aghaidh).

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 92/118/CEE ón gComhairle an 17 Nollaig 1992 lena leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe agus sláinte poiblí a rialaíonn an trádáil i dtáirgí agus a n-allmhairiú isteach sa Chomhphobal nach bhfuil faoi réir na gceanglas atá leagtha síos i rialacha sonracha an Chomhphobail dá dtagraítear in Iarscríbhinn A(I) maidir le Treoir 89/662/CEE agus le Treoir 90/425/CEE (IO L 62, 15.3.1993, lgh. 49-68)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Threoir 92/118/CEE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 94/453/CE ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 1994 lena leasaítear nó lena n-aisghairtear roinnt rialacha mionsonraithe maidir leis na coinníollacha sláinte ainmhithe agus sláinte poiblí a theastaíonn le aghaidh ainmhithe beo agus táirgí ainmhithe áirithe a allmhairiú ón bhFionlainn ón Iorua, ón Ostair agus ón tSualainn agus an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch á chur i bhfeidhm (IO L 187, 22.7.1994, lgh. 11-13)

Cinneadh 94/775/CE ón gCoimisiún an 28 Samhain 1994 lena leasaítear Cinneadh 94/143/CE, Cinneadh 94/187/CE, Cinneadh 94/309/CE, 94/344/CE, Cinneadh 94/446/CE agus Cinneadh 94/435/CE lena leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe agus an deimhniú maidir le hallmhairiú táirgí áirithe arna gcumhdach faoi Threoir 92/118/CEE ón gComhairle (IO L 310, 3.12.1994, lgh. 77-78)

Cinneadh 97/199/CE ón gCoimisiún an 25 Márta 1997 lena leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe agus an deimhniú tréidliachta maidir le bia peataí i gcoimeádáin leáshéalaithe a allmhairiú ó thríú tíortha áirithe a úsáideann córais mhalartacha teaschóireála agus lena leasaítear Cinneadh 94/309/CE (IO L 84, 26.3.1997, lgh. 44-48)

Cinneadh 2003/779/CE ón gCoimisiún an 31 Deireadh Fómhair 2003 lena leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe agus an deimhniú tréidliachta maidir le cásálacha ainmhithe a allmhairiú ó thríú tíortha (fógartha faoi dhoiciméad uimhir C(2003) 3988) (IO L 285, 1.11.2003, lgh. 38-41)

Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán (CE) Uimh. 119/2009 ón gCoimisiún an 9 Feabhra 2009 lena leagtar síos liosta na dtríú tíortha nó codanna díobh, maidir le feoil leipirideach fiáin, mamach talún fiáin agus coiníní feirmshaothraithe a allmhairiú isteach sa Chomhphobal nó a thabhairt tríd an gComhphobal agus na ceanglais um dheimhniú tréidliachta (IO L 39, 10.2.2009, lgh. 12-28)

Féach an leagan comhdhlúite

Cinneadh cur chun Feidhme 2014/160/AE ón gCoimisiún an 20 Márta 2014 lena n-aisghairtear liostaí na mbunaíochtaí tríú tíortha óna n-údaraíonn na Ballstáit allmhairí táirgí áirithe de bhunadh ainmhíoch a glacadh ar bhonn Chinneadh 95/408/CE ón gComhairle (fógartha faoi dhoiciméad C(2014) 1742) (IO L 87, 22.3.2014, lgh. 104-108)

Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe sa réimse sláinte ainmhithe (“Dlí Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lgh. 1-208)

Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2016/759 ón gCoimisiún an 28 Aibreán 2016 lena ndréachtaítear liostaí na dtríú tíortha, codanna de thríú tíortha agus na gcríoch óna n-údaróidh na Ballstáit táirgí áirithe de bhunadh ainmhíoch lena gcaitheamh ag an duine a thabhairt isteach san Aontas, lena leagtar síos na ceanglais um dheimhniú, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2074/2005 agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2003/812/CE (IO L 126, 14.5.2016, lgh. 13-62)

Nuashonraithe 23.01.2017

Top