Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ceanglais sláinte maidir le hallmhairiú agus trádáil ainmnithe in AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ceanglais sláinte maidir le hallmhairiú agus trádáil ainmnithe in AE

ACHOIMRE AR:

Treoir 92/65/CEE: ceanglais sláinte ainmhithe maidir le trádáil in ainmnithe, seamhain, ubháin agus suthanna, agus a n-allmhairiú isteach in AE, nach bhfuil faoi réir rialacha sonracha

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leagtar síos inti ceanglais mhionsonraithe ar shláinte ainmnithe maidir le trádáil in ainmnithe, seamhán, ubháin agus suthanna isteach in AE, lena n-áirítear rialacha allmhairithe.

Baineann rialacha sonracha le grúpaí ainmnithe faoi leith, cuid díobh atá cumhdaithe faoi rialacha roimhe nó faoi leasuithe ar an treoir seo.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Áirítear ar na hainmhithe a chumhdaítear faoin treoir:

ainmnithe zú,

ainmnithe crúbacha,

éin,

camaill,

beacha,

coiníní, giorriacha, minceanna agus madraí rua,

cait, madraí agus firéid.

Baineann sraitheanna éagsúla rialacha mionsonraithe le catagóirí éagsúla ainmnithe. Déantar breac-chuntas sa treoir ar na ceanglais sna réimsí seo a leanas, ag brath ar an speiceas:

an gá le hainmhithe a shainaithint;

scrúdú tréidliachta rialta agus tráthúil;

galair infhógartha le tuairisciú;

bearta rialaithe galar arna gcur i bhfeidhm ag tíortha AE;

bearta coraintín i gcúinsí áirithe;

deimhniú sláinte agus an gá le hainmhithe a bheith saor ón ngalar; agus

ceisteanna maidir le leas ainmnithe.

I dTreoir 2004/68/CE tugtar cothrom le dáta na rialacha a bhaineann le hallmhairiú ainmnithe crúbacha, go sonrach chun cineál fabhraithe riosca an ghalair a chur san áireamh.

Cumhdaítear ainmnithe sorcais go sonrach i Rialachán (CE) Uimh. 1739/2005 ón gCoimisiún.

Déantar an gá le scrúdú tréidliachta a mhaolú go 48 n-uaire (24 uair roimhe seo) roimh ghluaiseacht i rialacha nuashonraithe do pheataí (mar shampla, madraí, cait agus firéid) a thrádáiltear nó a allmhairítear ar bhonn neamhthráchtála faoi Rialachán (AE) Uimh. 576/2013.

Tá rialacha mionsonraithe sa treoir chomh maith maidir le trádáil i seamán, ubháin agus suthanna ainmnithe áirithe nach bhfuil cumhdaithe cheana faoin reachtaíocht, amhail capaill, asail, caoirigh agus gabhair.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 29 Iúil 1992. Bhí sé le corprú ag tíortha AE ina ndlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 1994.

GNÍOMH

Treoir 92/65/CEE ón gComhairle an 13 Iúil 1992 lena leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe a rialaíonn an trádáil in ainmhithe, seamhan, ubháin agus suthanna, agus a n-allmhairiú isteach sa Chomhphobal, nach bhfuil faoi réir na gceanglas sláinte ainmhithe atá leagtha síos i rialacha sonracha an Chomhphobail dá dtagraítear in Iarscríbhinn A (I) le Treoir 90/425/CEE (IO L 268, 14.9.1992, lch. 54-72)

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 92/65/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 (IO L 178, 28.06.2013, lgh. 1-26)

Rialachán (AE) Uimh. 206/2010 ón gCoimisiún an 12 Márta 2010 lena leagtar síos liosta na dtríú tíortha, agus na gcríoch nó cuid díobh, atá údaraithe chun ainmnithe áirithe agus feoil úr agus na ceanglais um údarú deimhniúcháin tréidliachta a thabhairt isteach san Aontas Eorpach (IO L 73, 20.3.2010, lgh. 1-121). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) 1739/2005 ón gCoimisiún an 21 Deireadh Fómhair 2005 lena leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe maidir le gluaiseacht ainmnithe sorcais idir Ballstáit (IO L 279, 22.10.2005, lgh. 47-62)

Nuashonraithe 04.01.2016

Top