Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trádáil laistigh den Aontas Eorpach i seamhan muc agus allmhairiú de

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trádáil laistigh den Aontas Eorpach i seamhan muc agus allmhairiú de

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 88/407/CEE — ceanglais sláinte ainmhithe maidir le trádáil laistigh den Aontas Eorpach de sheamhan domhainreoite bó-ainmhithe clóis agus allmhairí de

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar amach inti na rialacha sláinte ainmhithe is infheidhme maidir le seamhan bó-ainmhithe (go príomha eallaí, bíosúin agus buabhaill) a thrádáiltear laistigh den Aontas Eorpach (AE) agus a allmhairítear isteach ann.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór go gcloífidh seamhan bó-ainmhithe leis na coinníollacha seo a leanas sula dtugtar isteach in AE é nó sula n-aistrítear go tír AE eile é:
  • ní mór go ndearnadh é a bhailiú, a phróiseáil, a stóráil agus a iompar, ag baint úsáid as saoráidí agus cleachtais a ceadaíodh chun na críche sin, saor ón ngalar crúb agus béil agus ó ghalair infhógartha eile;
  • ní mór gur bailíodh é ó ainmhithe clóis sláintiúla ó thréada a bhí ar coraintín ar feadh 28 lá ar a laghad, saor ó eitinn, ó bhrúsallóis nó ó liúcóis, agus nár vacsaíníodh i gcoinne an ghalair crúb agus béil iad i gcaitheamh an 12 mhí roimhe sin (nó go bhfuil siad diúltach maidir leis an ngalar);
  • ní mór tiúchan sonrach antaibheathach a chur leis;
  • mura bhfuil sé úr, ní mór an seamhan a stóráil i ndálaí faofa ar feadh 30 lá ar a laghad sula seoltar é; agus
  • ní mór deimhniú sláinte ainmhithe a bheith ag gabháil leis agus é á iompar.
 • Ní mór d’allmhairí seamhain bó-ainmhithe chuig AE na coinníollacha thuas a chomhlíonadh chomh maith agus ní cheadaítear iad ach ó thíortha neamh-AE atá liostaithe nó údaraithe; bunaithe ar:
  • sláinte ghinearálta na n-ainmhithe agus an fhiadhúlra sa tír neamh-AE;
  • cáilíocht na cumarsáide maidir le galair thógálacha ainmhithe a bheith ann;
  • rialacha maidir le galair ainmhithe a chosc agus a rialú;
  • struchtúr na seirbhísí tréidliachta;
  • bearta chun galair thógálacha ainmhithe a chosc agus a rialú; agus
  • na ráthaíochtaí a tugadh maidir le comhlíonadh na treorach seo.
 • Féadfaidh saineolaithe ón gCoimisiún Eorpach, i gcomhar le húdaráis náisiúnta AE agus neamh-AE, seiceálacha a dhéanamh chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na treorach a chinntiú.
 • Agus bainistiú á dhéanamh ar na ceanglais is infheidhme maidir le trádáil i seamhan bó-ainmhithe cuidíonn an Buanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha leis an gCoimisiún.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 29 Meitheamh 1988. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 1990.

Aisghairm

Déanfar Treoir 88/407/CEE a aisghairm le Rialachán (AE) 2016/429 agus cuirfear ina hionad é ón 21 Aibreán 2021.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 88/407/CEE ón gComhairle an 14 Meitheamh 1988 lena leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe is infheidhme maidir le trádáil laistigh den Chomhphobal de sheamhan domhainreoite ainmnithe clóis den speiceas buaibheach agus allmhairiú de; (IO L 194, 22.7.1988, lgh. 10-23)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 88/407/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais maidir leis an dlí faoi bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lgh. 1-24)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 2007/240/CE ón gCoimisiún an 16 Aibreán 2007 lena leagtar síos deimhnithe tréidliachta nua maidir le hainmhithe beo, seamhan, suthanna, ubháin agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a allmhairiú isteach sa Chomhphobal de bhun Chinntí 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE agus 2006/168/CE (fógartha faoin doiciméad uimh. C(2007) 1622) (IO L 104, 21.4.2007, lgh. 37-50)

Cinneadh Cur chun Feidhme 2011/630/AE ón gCoimisiún an 20 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmhithe clóis den speiceas buaibheach a allmhairiú isteach san Aontais (fógartha faoin doiciméad (C(2011) 6426) (IO L 247, 24.9.2011, lgh. 32-46)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe sa réimse sláinte ainmhithe (“Dlí Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lgh. 1-208)

Nuashonraithe 09.01.2017

Top