Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trádáil laistigh de AE ar shuthanna buaibheacha agus allmhairí díobh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trádáil laistigh de AE ar shuthanna buaibheacha agus allmhairí díobh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 89/556/CEE – riochtaí sláinte ainmhithe lena rialaítear trádáil laistigh de AE ar shuthanna buaibheacha agus allmhairiú ó thíortha neamh-AE ar shuthanna bólachta

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Leagtar síos inti riochtaí sláinte ainmhithe i gcomhair trádáil suthanna bólachta clóis idir tíortha AE agus a n-allmhairiú ó thíortha neamh-AE.
 • Ar na bealaí sin, tá sé mar aidhm léi an baol go scaipfí galair ainmhithe a laghdú.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do shuthanna le haghaidh trádáil laistigh de AE coinníollacha a bhaineann le giniúint, bailiú, táirgeadh, próiseáil, stóráil agus deimhniú a chomhlíonadh. Ní mór deimhniú sláinte a bheith ag gabháil leo nuair a bhítear á n-iompar ina ndeimhnítear go gcloíonn siad leis an treoir seo.
 • Beartaítear córas sa treoir chun foirne bailithe agus táirgthe suthanna a cheadú sna tíortha AE agus i dtíortha neamh-AE. Cláraíonn údarás inniúil na tíre lena mbaineann gach foireann agus faigheann siad uimhir chláraithe tréidliachta.
 • Déanann gach tír AE nuashonrú rialta ar an liosta d’fhoirne bailithe agus táirgthe suthanna, seoltar é ansin chuig tíortha AE eile agus chuig an bpobal.
 • Tá srian ar allmhairí suthanna ó thíortha neamh-AE maidir leo sin:
  • as tíortha atá liostaithe de réir nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 18 den treoir maidir le critéir áirithe, amhail:
   • sláinte an bheostoic;
   • faisnéis maidir le galair thógálacha;
   • galair ainmhithe a chosc agus a chomhrac;
   • struchtúr na seirbhísí tréidliachta;
   • na ráthaíochtaí a thugtar;
  • arna mbailiú nó arna dtáirgeadh ag foirne bailithe agus táirgthe suthanna liostaithe ag údaráis inniúla.
 • Déantar foráil sa treoir le haghaidh bearta cosanta agus rialaithe i dtír an bhailithe agus sa tír cinn scríbe.

Aisghairm

Déanann Rialachán (AE) 2016/429 aisghairm agus ionadú ar Threoir 89/556/CEE le héifeacht ón 21 Aibreán 2021.

CÉN UAIR A BHEIDH TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 29 Meán Fómhair 1989. B’éigean do thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 1991.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

 • “Buaibheach” ar shuíomh gréasáin sábháilteachta bia an Choimisiúin Eorpaigh

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 89/556/CEE an 25 Meán Fómhair 1989 ón gComhairle maidir le riochtaí sláinte ainmhithe lena rialaítear trádáil laistigh de AE ar shuthanna ainmhithe clóis den speiceas buaibheach (IO L 302, 19.10.1989, lgh. 1–11)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Threoir 89/556/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2006/168/CE an 4 Eanáir 2006 ón gCoimisiún lena mbunaítear ceanglais deimhnithe sláinte ainmhithe agus tréidliachta maidir le hallmhairithe isteach sa Chomhphobal de shuthanna buaibheacha agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/217/CE (IO L 57, 28.2.2006, lgh. 19–34)

Féach an leagan comhdhlúite de Chinneadh 2006/168/CE.

Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lgh. 1–208)

Nuashonraithe 05.09.2016

Top