Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An bunachar sonraí comhtháite ar líne i dtaobh taraif chustaim (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An bunachar sonraí comhtháite ar líne i dtaobh taraif chustaim (TARIC)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Bunaítear leis an bunús dlí i gcomhair TARIC, taraif chomhtháite AE, agus tugtar isteach comhchóras maidir le hearraí a chódú agus a aicmiú, darb ainm an Ainmníocht Chomhcheangailte (AC), atá riachtanach i ndáil le staidreamh trádála AE a phróiseáil agus a fhoilsiú.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Cuimsítear in TARIC na rátaí dleachta custaim go léir agus rialacha áirithe AE is infheidhme maidir le trádáil sheachtrach. Níl faisnéis ann a bhaineann le cánacha náisiúnta amhail CBL.
 • Tá AC ina thoradh ar chumasc idir ainmníocht na Comhtharaife Custaim* agus Nimexe (ainmníocht staidrimh AE).
 • Tá TARIC bunaithe ar AC agus folaíonn sé fo-ranna breise, dá ngairtear fo-cheannteidil TARIC, a úsáidtear maidir le hearraí sa chás ina bhfuil feidhm ag rátaí dleachta custaim sonracha ar bhonn a dtionscnaimh, nó i gcás ina bhfuil feidhm ag rialacha eile faoi bheartas trádála.
 • Tá cód ocht ndigit i ngach fo-cheannteideal AC. Tagraítear leis na chéad sé dhigit do cheannteidil agus fo-cheannteidil an chórais chomhchuibhithe. Léiríonn an seachtú digit agus an t-ochtú digit na fo-cheannteidil AC. Léiríonn an naoú digit agus an deichiú digit fo-cheannteidil TARIC.
 • Socraítear na rátaí dleachta in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an rialachán, agus déantar nuashonrú uirthi go rialta chun an méid seo a leanas a chur san áireamh:
  • athruithe arna gcomhaontú ar an leibhéal idirnáisiúnta;
  • athruithe a bhaineann le ceanglais staidrimh, beartas tráchtála agus forbairtí teicneolaíocha agus forbairtí tráchtála; agus
  • an gá téacsanna a ailíniú nó a shoiléiriú.
 • Déanann an Coimisiún Eorpach TARIC a fhoilsiú agus a bhainistiú. Leithdháileann sé códuimhreacha, nuashonraíonn sé TARIC, agus cuireann sé tíortha AE ar an eolas faoi leasuithe. Féadfaidh an Coimisiún Eorpach, tíortha AE nó cónaidhmeanna trádála Eorpacha iarrataí a dhéanamh i dtaobh AC a leasú.
 • Gach bliain, glacann an Coimisiún rialachán lena ndéantar macasamhlú ar leagan iomlán de AC agus de rátaí dleachta na Comhtharaife Custaim, agus leasuithe ón gComhairle agus ón gCoimisiún á gcur san áireamh aige. Foilsítear an rialachán sin san Iris Oifigiúil tráth nach déanaí ná an 31 Deireadh Fómhair, agus bíonn feidhm aige ón 1 Eanáir an bhliain dár gcionn.
 • Tugann an Coiste um an gCód Custaim, ina gcuimsítear ionadaithe thíortha AE, cúnamh don Choimisiún. Tá an coiste freagrach as scrúdú a dhéanamh ar gach ceist faoi AC, TARIC nó ainmníochtaí eile.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 10 Meán Fómhair 1987.

CÚLRA

 • Bunachar sonraí is ea TARIC, taraif chomhtháite AE, ina dtugtar le chéile reachtaíocht tráchtála agus reachtaíocht talmhaíochta agus taraifí custaim. Áirithítear leis sin go gcuireann tíortha AE i bhfeidhm go haonfhoirmeach iad agus tugtar léargas soiléir ar na bearta go léir atá le glacadh acu siúd a bhfuil baint acu le hallmhairiú chuig AE nó earraí a onnmhairiú ó AE.
 • Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:
  • “TARIC” ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

An chomhtharaif chustaim: an t-aicmiúchán earraí agus na rátaí dleachta a bhfuil feidhm acu maidir le gach aicme earraí, is infheidhme ar fud AE.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 256, 7.9.1987, lgh. 1-675)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 a ionchorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 28.11.2016

Top