Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Córas AE faoiseamh ó dhleachtanna custaim

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Córas AE faoiseamh ó dhleachtanna custaim

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1186/2009 - lena mbunaítear córas faoiseamh ó dhleachtanna custaim

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Déantar foráil ann i leith faoiseamh a dheonú ó na dleachtanna a bheadh iníoctha de ghnáth ar earraí a allmhairítear isteach in AE agus a onnmhairítear amach as AE.

Leagtar amach ann na cásanna ina ndeonaítear faoiseamh ó dhleachtanna allmhairithe agus onnmhairithe agus na bearta a glacadh ar bhonn Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) (iar-Airteagal 133 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh) nuair a bhíonn earraí á n-allmhairiú isteach in AE nó á n-onnmhairiú amach as AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

FAOISIMH Ó DHLEACHTANNA AR ALLMHAIRÍ

Tá roinnt catagóirí éagsúla earraí atá incháilithe d’fhaoisimh ó dhleachtanna ar allmhairí. Faoi réir coinníollacha áirithe, tá earraí saor ó dhleachtanna ar allmhairí nuair a bhaineann siad leis an méid seo a leanas:

Maoin phearsanta:

 • maoin phearsanta daoine a aistríonn a ngnáth-áit chónaithe ó tír neamh-AE go tír AE, ar an gcoinníoll go raibh an áit chónaithe sin lasmuigh de AE ar feadh 12 mhí ar a laghad as a chéile;
 • earraí a allmhairítear ar ócáid phósta, ar an gcoinníoll go raibh an duine lena mbaineann ina chónaí/ina cónaí lasmuigh de AE ar feadh 12 mhí ar a laghad as a chéile agus gur féidir leo cruthúnas ar phósadh a chur ar fáil;
 • maoin phearsanta a fuair cónaitheoir AE le hoidhreacht;
 • éadaí, ábhair staidéir agus troscán mac léinn a thagann le staidéar a dhéanamh in AE.

Earraí de luach diomaibhseach, earraí neamhthráchtála, earraí caipitil agus earraí a iompraítear i mbagáiste pearsanta taistealaithe.

 • earraí de luach diomaibhseach;
 • earraí de chineál neamhthráchtála, a chuirtear go díreach ó dhuine aonair príobháideach amháin i dtír neamh-AE go duine aonair príobháideach eile in AE;
 • earraí caipitil agus trealamh eile ar le gnóthas é a rinne a ghníomhaíochtaí a foirceannadh go cinntitheach i dtír neamh-AE agus a bhog go dtí AE.
 • Earraí díolmhaithe ó CBL a iompraítear i mbagáiste pearsanta taistealaithe a thagann isteach ó lasmuigh de AE.

Earraí talmhaíochta, bitheolaíocha, ceimiceacha, cógaisíochta agus íocshláinte:

 • earraí talmhaíochta, stocfheirmeoireachta, coinneála beach, gairneoireachta agus foraoiseachta ó mhaoine i dtíortha neamh-AE cóngaracha a oibríonn feirmeoirí AE;
 • síolta, leasacháin agus táirgí chun ithir agus barra a chóireáil a d’allmhairigh táirgeoirí talmhaíochta ó thíortha neamh-AE, ach a bhí beartaithe lena n-úsáid sna tíortha AE cóngaracha;
 • ainmhithe saotharlainne agus substaintí bitheolaíocha nó ceimiceacha atá beartaithe do thaighde;
 • substaintí teiripeacha de bhunús daonna agus imoibreáin ghrúpála fola agus imoibreáin tíopála fíocháin;
 • gléasanna agus gairis a úsáidtear i dtaighde leighis, i ndiagnóis nó i gcóireáil;
 • substaintí tagartha do rialú cáilíochta táirgí íocshláinte;
 • táirgí cógaisíochta a úsáidtear ag imeachtaí idirnáisiúnta spóirt.

Catagóirí eile:

 • ábhair oideachais, eolaíochta agus chultúrtha agus gléasanna agus gairis eolaíochta;
 • earraí le haghaidh eagraíochtaí carthanais nó daonchairdis;
 • suaitheantais nó gradaim oinigh, bronntanais a fuarthas i gcomhthéacs caidrimh idirnáisiúnta agus earraí atá le húsáid ag ríthe/banríonacha nó ag na cinn stáit;
 • earraí a allmhairítear chun trádáil a chur chun cinn;
 • trádmharcanna, patrúin nó dearaí a chuirtear chuig eagraíochtaí a chosnaíonn cóipchearta nó cearta paitinne tionscail nó tráchtála;
 • litríocht faisnéise do thurasóirí;
 • ábhair choimhdeacha a úsáidtear do stuáil agus cosaint earraí le linn a n-iompair;
 • bruscar, fodar agus ábhair bheatha a bhíonn ag tionlacan ainmhithe le linn a n-iompair;
 • breosla agus bealaí a bhíonn i mótarfheithiclí agus gluaisrothair a thagann isteach in AE;
 • ábhair chun cuimhneacháin chogaidh a thógáil nó a chothabháil;
 • cónraí ina mbíonn coirp, síothla adhlactha ina mbíonn luaithreach agus earraí adhlactha ornáideacha.

Sa chás go mbíonn faoiseamh ó dhleachtanna ar allmhairí faoi réir úsáid faoi leith na n-earraí, tá an duine lena mbaineann freagrach as an gcruthúnas gur comhlíonadh na coinníollacha sin a thabhairt don údarás inniúil. Sa chás seo, is iad údaráis inniúla na tíre AE lena mbaineann a fhéadfaidh an faoiseamh sin a dheonú.

FAOISEAMH Ó DHLEACHTANNA AR ONNMHAIRÍ

Tá roinnt catagóireacha éagsúla earraí atá incháilithe d’fhaoiseamh ó dhleachtanna ar onnmhairí. Faoi réir coinníollacha áirithe, tá earraí saor ó dhleachtanna ar onnmhairí nuair a bhaineann siad leis an méid seo a leanas:

 • earraí de luach diomaibhseach;
 • ainmhithe clóis a onnmhairítear nuair a aistríonn gnóthas talmhaíochta a ghníomhaíochtaí ó thír AE go tír neamh-AE.
 • táirgí talmhaíochta nó stocfheirmeoireachta a fhaigheann feirmeoirí neamh-AE i dtíortha cóngaracha.
 • síolta a onnmhairíonn táirgeoirí talmhaíochta lena n-úsáid ar mhaoine i dtíortha neamh-AE;
 • fodar agus ábhair bheatha a bhíonn ag tionlacan ainmhithe le linn a n-onnmhairithe;

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig an rialachán i bhfeidhm an 30 Nollaig 2009.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1186/2009 ón gComhairle an 16 Samhain 2009 lena mbunaítear córas Comhphobail faoiseamh ó dhleachtanna custaim (IO L 324, 10.12.2009, lgh. 23–57)

Nuashonraithe 15.11.2015

Top