Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gníomhaireachtaí feidhmiúcháin AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gníomhaireachtaí feidhmiúcháin AE

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 58/2003 - Gníomhaireachtaí feidhmiúcháin AE

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar síos ann reacht na ngníomhaireachtaí feidhmiúcháin a bhfuil sé de chúram orthu cláir AE a bhainistiú. Go háirithe, rialaítear ann gnéithe riachtanacha áirithe maidir lena

struchtúr,

tascanna,

feidhmiú,

córas buiséid,

foireann,

maoirseacht, agus

freagracht.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá freagracht tarmligthe ag an gCoimisiún Eorpach chun roinnt cláir AE a chur i bhfeidhm ar chomhlachtaí tríú-páirtí ar a dtugtar “gníomhaireachtaí feidhmiúcháin” . Tá sé ghníomhaireacht feidhmiúcháin ann:

Gníomhaireacht feidhmiúcháin a bhunú

Cinneann an Coimisiún cibé an mbunóidh sé gníomhaireacht feidhmiúcháin nó nach mbunóidh, a thréimhse oibriúcháin a shíneadh nó é a fhoirceannadh bunaithe ar anailís costais is tairbhe. Cuirtear cúpla toisc san áireamh san anailís costais is tairbhe, lena n-áirítear:

na tascanna a thugann bonn cirt le seachfhoinsiú a aithint;

measúnú ar thairbhí agus ar chostais, lena n-áirítear acmhainní daonna;

éifeachtúlacht agus solúbthacht i gcur i bhfeidhm;

simpliú na nósanna imeachta atá in úsáid;

gaireacht na ngníomhaíochtaí do na tairbhithe deiridh.

Má mheasann an Coimisiún nach bhfuil gníomhaireacht riachtanach nó nach bhfuil sé ag comhlíonadh na bprionsabal maidir le bainistíocht airgeadais fhónta, cinnfidh sé an ghníomhaireacht sin a fhoirceannadh.

Tascanna

D’fhéadfadh gníomhaireachtaí feidhmiúcháin a bheith freagrach as:

gach céim de thionscadail a bhainistiú;

bearta forfheidhmithe buiséid a ghlacadh agus conarthaí agus deontais a bhronnadh,

an fhaisnéis go léir a theastaíonn chun na cláir a chur i bhfeidhm a bhailiú, a anailísiú agus a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún.

B’fhéidir nach gcuirfidís tascanna i bhfeidhm ina gcaithfí roghanna polaitiúla a dhéanamh.

San ionstraim tarmligthe oifigiúil, aithníonn an Coimisiún na téarmaí, na critéir, na paraiméadair agus na nósanna imeachta nach mór do na gníomhaireachtaí feidhmiúcháin a chomhlíonadh.

Struchtúr

Déanann coiste stiúrtha agus stiúrthóir bainistiú ar ghníomhaireachtaí feidhmiúcháin.

Tá cúigear chomhaltaí ar an gcoiste stiúrtha a cheapann an Coimisiún ar feadh 2 bhliain (is féidir a athnuachan). Dréachtaíonn sé an clár oibre bliantúil, glacann sé leis an mbuiséad oibríochta agus an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí agus cuireann sé bearta i bhfeidhm d’fhonn calaois agus neamhrialtachtaí eile a chomhrac.

Is é an Coimisiún a cheapann an stiúrthóir ar feadh 4 bliana (is féidir a athnuachan) agus is státseirbhíseach AE é.

Cuimsítear ar an bhfoireann státseirbhísigh AE atá athshannta go sealadach, chomh maith le foireann ar conradh a earcaíonn an ghníomhaireacht.

Maoirseacht

Déanann siad seo a leanas maoirseacht ar ghníomhaireacht feidhmiúcháin:

an Coimisiún, go háirithe a iniúchóir inmheánach;

an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF);

Dréachtaíonn an Coimisiún tuarascáil measúnaithe seachtraigh gach 3 bliana agus cuirtear isteach é chuig coiste stiúrtha gach gníomhaireachta feidhmiúcháin, chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa.

CÚLRA

Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí AE eile

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 58/2003 ón gComhairle an 19 Nollaig 2002 ina leagtar síos an reacht do ghníomhaireachtaí feidhmiúcháin chun é a chur de chúram orthu tascanna áirithe a chomhlíonadh maidir le cláir an Chomhphobail a chomhlíonadh (IO L 11, 16.1.2003, lgh. 1-8)

Nuashonraithe 25.11.2015

Top