Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cosc agus troid in éadan na gáinneála ar dhaoine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cosc agus troid in éadan na gáinneála ar dhaoine

Meastar an gháinneáil ar dhaoine a bheith ar cheann de na cionta coiriúla is tromchúisí go domhanda. Sárú tromchúiseach ar chearta an duine atá inti. Cuirtear ar bun faoin treoir seo rialacha ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) chun dul i ngleic leis an bhfeiniméan uafásach sin.

ACHT

Treoir 2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 a bhaineann le cosc a chur ar gháinneáil ar dhaoine agus leis an troid in éadan an fheiniméin seo agus le cosaint na n-íospartach, a ghlacann áit an Chinnidh Réime 2002/629/CGB ón gComhairle

ACHOIMRE

Meastar an gháinneáil ar dhaoine a bheith ar cheann de na cionta coiriúla is tromchúisí go domhanda. Sárú tromchúiseach ar chearta an duine atá inti. Cuirtear ar bun faoin treoir seo rialacha ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) chun dul i ngleic leis an bhfeiniméan uafásach sin.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Leagtar síos inti comhrialacha íosta chun cionta a bhaineann le gáinneáil ar dhaoine a leagadh amach, mar aon le pionós do na cionta sin. Déantar foráil inti freisin do raon beart chun cosaint níos fearr ar an bhfeiniméan sin agus chun cosaint na n-íospartach a neartú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainmhínithe

  • Is inphionós na gníomhartha intinneacha seo a leanas: daoine a earcú, a iompar, a aistriú agus a ghlacadh nó dídean a thabhairt dóibh, le láimh láidir, chun críocha dúshaothraithe.
  • Áirítear leis an dúshaothrú: (i) teacht i dtír gnéasach nó striapachas; (ii) obair nó seirbhísí éigeantais (lena n-áirítear déircínteacht, sclábhaíocht, saothrú gníomhaíochtaí coiriúla nó baint orgán).

Smachtbhannaí: socraítear sa treoir uasphionós faoi na cionta seo ag téarma príosúnachta 5 bliana ar a laghad, nó 10 mbliana ar a laghad i gcás imthosca géaraitheacha amhail na himthosca seo a leanas - rinneadh an cion ar íospartaigh a bhí leochaileach go háirithe (amhail leanaí) nó má rinneadh an cion i gcomhthéacs eagraíochta coiriúla.

Ionchúisimh: is féidir le Ballstáit AE a náisiúnaigh a ionchúiseamh as cionta a dhéantar i mBallstát AE eile agus is féidir leo leas a bhaint as uirlisí fiosrúcháin amhail an chúléisteacht (mar shampla i gcás comhráite teileafóin nó ríomhphoist).

Tacaíocht d’íospartaigh: faigheann íospartaigh tacaíocht roimh na himeachtaí coiriúla, lena linn agus ina ndiaidh ionas gur féidir leo leas a bhaint as na cearta atá acu de bharr a stádais mar íospartaigh in imeachtaí coiriúla. Féadfaidh an cúnamh sin a bheith i bhfoirm lóistín, cúraim leighis nó cúnaimh shíceolaíoch, nó seirbhísí faisnéise agus ateangaireachta.

Déantar bearta breise ar sonleanaí agus déagóirí (faoi 18 mbliana d’aois) amhail tacaíocht fhisiceach agus shíceasóisialta, rochtain ar an oideachas agus, más gá, an deis caomhnóir nó ionadaí a ainmniú. Ní mór do dhaoine gairmiúla oilte agallamh a chur orthu láithreach agus é sin a dhéanamh in áitreabh oiriúnach.

Tá an ceart ag íospairtigh cosaint phóilíní agus cúnamh dlíthiúil a fháil chun a chur ar a gcumas cúiteamh a éileamh.

Cosc:ní mór do na Ballstáit:

  • an t-éileamh a spreagann gáinneáil a laghdú;
  • feachtais feasachta agus oiliúint a chur ar fáil d’oifigigh chun a chur ar a gcumas íospartaigh agus íospartaigh ionchasacha na gáinneála a aithint agus déileáil leo.

Ainmníodh Comhordaitheoir Frithgháinneál AEchun cur chuige comhtháite comhordaithe a ráthú maidir le dul i ngleic leis an bhfeiniméan seo.

Chun cabhrú le húdaráis náisiúnta mí-úsáid ar an gceart chun saorghluaiseachta a rialú, d’fhoilsigh an Coimisiún lámhleabhar maidir le pósadh bréagach idir saoránaigh AE agus náisiúnaigh neamh-AE. Féadfaidh gnéithe de gháinneáil ar dhaoine a bheith i gceist i bpóstaí bréagacha áirithe mar shampla.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 15 Aibreán 2011 agus bhí sé le trasuí i ndlíthe náisiúnta thíortha AE faoin 6 Aibreán 2013.

CÚLRA

Toirmisctear an gháinneáil ar dhaoine go sainráite faoin gCairt um Chearta Bunúsacha AE (Airteagal 5), agus chuir AE creat uilechuimsitheach dlíthiúil agus beartais ar bun chun dul i ngleic leis an bhfeiniméan sin, go háirithe tríd an treoir seo (2011/36/AE) agus tríd an Straitéis AE um Gháinneáil ar Dhaoine a Dhíothú 2012-2016).

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach na láithreáin ghréasáin um beartas agus reachtaíocht “Aontaithe i gCoinne na Gáinneála”, foilseachán 2015 Eurostat maidir leis an ábhar agus foilseachán 2014 na Gníomhaireachta um Chearta Bunúsacha.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2011/36/AE

15.4.2011

6.4.2013

IO L 101, 15.4.2011, lgh. 1-11

ACHTANNA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Straitéis an AE i leith Deireadh a chur le Gáinneáil ar Dhaoine 2012-2016 (COM(2012) 286 final an 19 Meitheamh 2012).

Plean AE maidir leis na dea-chleachtais, na rialacháin agus na nósanna imeachta is fearr chun cosc a chur ar an ngáinneáil ar dhaoine agus chun troid ina héadan (IO C 311, 9.12.2005, lgh. 1-12).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Cabhair a thabhairt do na húdaráis náisiúnta chun troid in éadan mí-úsáidí ar an gceart chun saorghluaiseachta: Lámhleabhar maidir le dul i ngleic le pósadh bréagach líomhnaithe idir saoránaigh AE agus náisiúnaigh neamh-AE i gcomhthéacs an dlí AE maidir le saorghluaiseacht saoránach AE (COM(2014) 604 final an 26 Meán Fómhair 2014).

Doiciméad oibre foirne ón gCoimisiún - Tuarascáil mheántéarmach ar chur i bhfeidhm na straitéise AE maidir le deireadh a chur le gáinneáil ar dhaoine (SWD(2014) 318 final an 17 Deireadh Fómhair 2014).

Nuashonraithe 03.03.2015

Top