Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oibleagáidí cothabhála

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oibleagáidí cothabhála

Cuimsítear sa rialachán feidhmeanna cothabhála trasteorann a eascraíonn as gaol teaghlaigh agus cuirtear ar bun leis comhrialacha don Aontas Eorpach (AE) ar fad, comhrialacha a bhfuil mar aidhm acu aisghabháil éileamh cothabhála a chinntiú fiú i gcás go bhfuil an féichiúnaí nó an creidiúnaí i mBallstát AE eile.

ACHT

Rialachán (CE) Uimh. 4/2009 ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 maidir le dlínse, leis an dlí is infheidhme, le haithint agus forghníomhú cinntí agus le comhar in ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála.

ACHOIMRE

Cuirtear sraith beart ar fáil faoin rialachán seo a bhfuil mar aidhm acu íocaíocht na n-éileamh cothabhála a éascú i gcásanna trasteorann. Eascraíonn éilimh dá leithéid as an oibleagáid chun cabhrú le baill teaghlaigh. Mar shampla, cothabháil a íoctar le leanbh nó a íoctar le hiarchéile i ndiaidh colscartha.

Cuirtear an rialachán i bhfeidhm maidir le hoibleagáidí cothabhála a eascraíonn as:

  • gaol teaghlaigh;
  • gaol tuismitheora;
  • pósadh nó cleamhnas.

Dlínse

In ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála, beidh dlínse ag:

  • cúirt na háite ina mbíonn cónaí de ghnáth ar an chosantóir nó ar an chreidiúnaí; nó
  • ag an chúirt a bhfuil dlínse aici chun déileáil le himeachtaí a bhaineann le stádas duine (colscaradh mar shampla) nó a bhaineann le freagracht tuismitheora, má bhaineann an t-ábhar cothabhála leis (ar an choinníoll nach bhfuil an dlínse bunaithe ar náisiúntacht duine de na páirtithe).

Ach amháin i gcás go mbaineann díospóid le hoibleagáid chothabhála i leith linbh faoi 18 mbliana d’aois, féadfaidh na páirtithe teacht ar chomhaontú, faoi réir coinníollacha áirithe, faoi chúirt nó chúirteanna Bhallstát AE, a mbeadh dlínse aici nó acu chun an díospóid a réiteach.

Má thagann an cosantóir os comhair na cúirte i mBallstát AE, beidh dlínse ag an chúirt sin, ach amháin má chuireann an cosantóir i gcoinne na dlínse sin.

Mura gcomhlíontar ceann ar bith de na coinníollacha thuasluaite, féadfar an díospóid a thabhairt os comhair na cúirte i mBallstát AE, Ballstát a bhfuil an dá pháirtí ina náisiúnaigh de.

Mura gcomhlíontar ceann ar bith de na coinníollacha thuas, féadfar an díospóid a thabhairt os comhair na cúirte i mBallstát AE, Ballstát a bhfuil nasc leordhóthanach idir é agus an cás, mura féidir na himeachtaí a thabhairt os comhair na cúirte, de réir réasúin, i dtír a bhfuil dlúthnasc idir í agus an díospóid.

Fad agus a bhíonn cónaí ar an chreidiúnaí sa Bhallstát AE ina ndearnadh an cinneadh maidir le hoibleagáidí cothabhála, ní ceadmhach don fhéichiúnaí, faoi réir eisceachtaí, imeachtaí a thabhairt i mBallstát AE eile chun an cinneadh sin a athrú. Mar sin féin, féadfaidh an creidiúnaí comhaontú leis an díospóid a réiteach i gcúirt éigin eile.

Má thugtar imeachtaí os comhair na cúirte i mBallstáit éagsúla AE, imeachtaí maidir leis na páirtithe céanna a bhaineann leis an chúis caingne chéanna, beidh dlínse ag an chéad chúirt a thángthas os a comhair.

Ar neamhchead don chúirt a bhfuil dlínse aici maidir le substaint, féadfar iarratais ar bhearta sealadacha agus cosanta a chur isteach ar chúirt ar bith i mBallstát AE ar bith.

Cinntí a aithint agus a fhorghníomhú

Cinneadh faoi oibleagáidí cothabhála, arna ghlacadh i mBallstát áirithe AE, aithneofar i mBallstát AE eile é gan gá a bheith le nós imeachta speisialta.

Tá formhór de Bhallstáit AE faoi cheangal ag Prótacal na Háige den 23 Samhain 2007 ar an Dlí is Infheidhme maidir le hOibleagáidí Cothabhála.

Más rud é gur glacadh le cinneadh ag Stát atá faoi cheangal ag Prótacal na Háige 2007, ní féidir cur i gcoinne aithint an chinnidh.

Más rud é gur glacadh le cinneadh ag Stát nach bhfuil faoi cheangal ag Prótacal na Háige 2007, is féidir diúltú don chinneadh sin a aithint i gcásanna áirithe agus ní féidir é a fhorghníomhú i mBallstát eile gan deimhniú forghníomhaithe a bheith faighte ina leith sa Bhallstát sin.

I ngach cás, féadfaidh an chúirt thionscnaimh a dhearbhú gur gá an cinneadh a fhorghníomhú go sealadach. Má dhéanfar an cinneadh a fhorghníomhú i mBallstát AE eile seachas an Ballstát inar glacadh leis i gcéaduair, rialófar forghníomhú an chinnidh ag dlí an Bhallstáit sin.

An cinneadh arna ghlacadh i mBallstát AE, ní féidir athbhreithniú a dhéanamh air ó thaobh substainte de i mBallstát AE eile ina ndéantar iarracht an cinneadh a aithint nó a fhorghníomhú.

Féadfarsaorchúnamh dlía chur ar fáil i leith iarratas ar oibleagáidí cothabhála a eascraíonn as gaol teaghlaigh, i gcás duine faoi 21 bhliain d’aois, ar an choinníoll go ndéantar iarratais dá leithéid trí na húdaráis lárnacha .

Údaráis lárnacha

Ní mór go gceapfaí údarás lárnach ag gach Ballstát AE, údarás a chabhródh le páirtithe cothabháil a leagadh amach agus a aisghabháil. Go háirithe, seolfaidh siad iarratais agus glacfaidh siad le hiarratais a ndéantar foráil dóibh faoin rialachán agus rachaidh siad i mbun na hoibre cuí chun nósanna imeachta riachtanacha a thabhairt isteach nó chun an próiseas seo a éascú.

Oibreoidh na húdaráis lárnacha as lámha a chéile, cuirfidh siad an comhar i measc údaráis inniúla a dtíre chun cinn agus déanfaidh siad iarracht réiteach a fháil ar na deacrachtaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus an rialachán seo á chur i bhfeidhm. Chuige sin, bainfidh siad leas as an Ghréasán Breithiúnach Eorpach in ábhair shibhialta agus thráchtála.

Forálacha críochnaitheacha

Cuirtear an rialachán seo in ionad na bhforálacha um oibleagáidí cothabhála i Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 maidir le haithint agus maidir le forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála. Chomh maith leis sin, cuirtear é in ionad Rialacháin (AE) Uimh. 805/2004 lena mbunaítear ordú forghníomhaithe Eorpach le haghaidh éileamh gan choimhlint, ach amháin le haghaidh orduithe forghníomhaithe Eorpacha maidir le hoibleagáidí cothabhála arna n-eisiúint ag tíortha an AE nach bhfuil faoi cheangal ag Prótacal na Háige 2007.

Cuireadh an rialachán seo i bhfeidhm an 18 Meitheamh 2011.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 4/2009

30.1.2009

-

IO L 7, 10.1.2009, lgh. 1-79

ACHTANNA GAOLMHARA

Cinneadh 2006/325/CE ón gComhairle an 27 Aibreán 2006 maidir leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge a thabhairt i gcrích i ndáil le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála [IO L 120, 5.5.2006, lch. 22].

Cinneadh 2009/451/CE ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2009 maidir le cuspóir na Ríochta Aontaithe chun glacadh le Rialachán (CE) Uimh. 4/2009 ón gComhairlemaidir le dlínse, leis an dlí is infheidhme, le haithint agus forghníomhú cinntí agus le comhar in ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála[IO L 149, 12.6.2009, lch. 73].

Cinneadh 2011/220/AE ón gComhairle an 31 Márta 2011 maidir le síniú Choinbhinsiún na Háige den 23 Samhain 2007, ar son ar Aontais Eorpaigh, maidir le hAisghabháil Idirnáisiúnta Tacaíocht Leanaí agus Cineálacha Eile de Chothabháil Teaghlaigh [IO L 93, 7.4.2011, lch. 9].

Faoin chinneadh seo, shínigh an AE an 6 Aibreán 2011 Coinbhinsiún na Háige den 23 Samhain 2007, lena mbunaítear, idir na páirtithe conarthacha, córas domhanda maidir le haisghabháil éileamh cothabhála.

Cinneadh 2011/432/AE ón gComhairle an 9 Meitheamh 2011 maidir le faomhadh Choinbhinsiún na Háige den 23 Samhain 2007, ar son an Aontais Eorpaigh, maidir le hAisghabháil Idirnáisiúnta Tacaíocht Leanaí agus Cineálacha Eile de Chothabháil Teaghlaigh [IO L 192, 22.7.2011, lgh. 39-50].

Cinneadh 2014/218/AE ón gComhairle an 9 Aibreán 2014 lena leasaítear Iarscríbhinní I, II agus III de Chinneadh 2011/432/AE maidir le faomhadh Choinbhinsiún na Háige den 23 Samhain 2007, ar son an Aontais Eorpaigh, maidir le hAisghabháil Idirnáisiúnta Tacaíocht Leanaí agus Cineálacha Eile de Chothabháil Teaghlaigh [IO L 113, 16.4.2014, lgh. 1-16].

Rinne an tAontas a ionstraim formheasa maidir leis an choinbhinsiún a thaisceadh faoi na cinntí seo an 9 Aibreán 2014. Cuireadh an coinbhinsiún i bhfeidhm i dtíortha uile an AE, ach amháin an Danmhairg, an 1 Lúnasa 1914. Cuirtear creat cuimsitheach ar fáil faoin choinbhinsiún chun déileáil le ceisteanna a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála le tíortha eile nach tíortha den AE iad, tíortha a bhfuil páirt á glacadh acu sa choinbhinsiún.

Nuashonrú is déanaí: 25.09.2014

Top