Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhrac in aghaidh coireachta eagraithe: cionta a bhaineann le rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhrac in aghaidh coireachta eagraithe: cionta a bhaineann le rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh Réime 2008/841/JHA ón gComhairle maidir leis an gcomhrac in aghaidh na coireachta eagraithe

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH RÉIME?

Rinneadh coir as iompar a bhain le rannpháirtíocht in eagraíocht leis.

Féachtar ann le dlíthe tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le coiriúlú na gcionta sin a chomhchuibhiú agus leagtar síos ann pionóis ar na cionta sin.

Cionta

Tá 2 chineál iompair ann, nach mór do thíortha AE 1 cheann ar a laghad acu a aithint mar chion:

 • 1.

  rannpháirtíocht ghníomhach i ngníomhaíochtaí coiriúla eagraíochta, agus eolas ar a n-aidhmeanna nó ar a n-intinn le coir a dhéanamh;

 • 2.

  aontú ar choireanna a dhéanamh gan an ngá páirt a ghlacadh iontu.

Pionóis

Ní mór do thíortha AE pionóis a leagan síos a chomhfhreagraíonn do na cionta thuasluaite;

 • Don chéad rogha 1, is é 2 bhliain príosúnachta ar a laghad an riachtanas d'uasleibhéal an phionóis;
 • Don dara rogha 2, is é 2 bhliain príosúnachta ar a laghad an riachtanas d'uasleibhéal an phionóis nó uastéarma príosúnachta atá coibhéiseach leis na gníomhaíochtaí beartaithe.

D'fhéadfadh pionóis a laghdú i gcúinsí ar leith, amhail go ndéanann an ciontach an ghníomhaíocht choiriúil a thréigean nó ag cuidiú trí ciontaigh eile a aithint agus a thabhairt os comhair na cúirte.

Ar bhonn an chinnidh réime, ní mór do thíortha AE rialacha a thabhairt isteach a bhfuil sé mar aidhm leo daoine dlítheanacha (amhail cuideachtaí) a chur faoi dhliteanas as na cionta thuasluaite nuair a dhéanann duine ag a bhfuil ról ceannasach sa duine dlítheanach iad ar a shon.

Ní mór gur éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach na pionóis do dhaoine dlítheanacha. Ba chóir go n-áireofar pionóis leo sin ach is féidir go n-áireofar an chuid mar seo a leanas:

 • deireadh a chur leis an gceart ar chúnamh poiblí;
 • cosc a chur go sealadach nó go buan ar ghníomhaíochtaí tráchtála agus ar áiteanna a úsáideadh do na cionta;
 • cur faoi maoirseacht bhreithiúnach;
 • foirceannadh breithiúnach nó leachtú gnó.

Dlínse agus comhordú ionchúisimh

Ní mór dlínse thír AE a leathnú chuig na cionta nuair is náisiúnach nó ar son duine dlítheanach atá bunaithe i gcríoch na tíre a dhéanann iad, go hiomlán nó i bpáirt.

Má thagann an cion faoi dhlínse líon tíortha, ní mór dóibh comhoibriú, mar shampla trí Eurojust, le tír AE ionchúisimh a shocrú agus leis na himeachtaí a lárú.

Ní mór cuntas speisialta a thabhairt san áireamh ar:

 • an áit a ndearnadh an cion;
 • náisiúntacht nó áit chónaithe an chiontaigh;
 • tír thionscnaimh an íobartaigh; agus
 • an chríoch ina bhfuarthas an ciontach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH RÉIME?

Tá Cinneadh Réime 2008/841/JHA i bhfeidhm ón 11 Samhain 2008.

CÚLRA

Ó na 1990í i leith, tá bearta déanta ag AE chun an comhrac in aghaidh na coireachta eagraithe a dhéanamh níos éifeachtaí:

 • 1997: Ghlac AE a chéad bheart gníomhaíochta le gcomhrac in aghaidh coireachta eagraithe;
 • 1998: Ghlac AE Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/733/JHA maidir le rannpháirteachas i gcoireacht eagraithe;
 • 2000: Ghlac Comhthionól Ginearálta Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, an chéad ionstraim dlí domhanda in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (a tháinig i bhfeidhm 2003);
 • 2002: Ghlac AE Cinneadh Réime 2002/475/JHA maidir le comhrac in aghaidh sceimhlitheoireachta (sainíodh “grúpa sceimhlitheoirí” ar bhunús sainmhínithe “eagraíocht choiriúil” i nGníomhaíocht Chomhpháirteach 1998/733/JHA);
 • 2004: Aithníonn an Coimisiún Eorpach teachtaireacht ón gCoimisiún ina n-aithnítear an gá le feabhas a chur ar bhearta a úsáidtear le comhrac in aghaidh coireachta eagraithe; trí bhíthin Chinneadh 2004/579/CE d'aontaigh AE do Choinbhinsiún NA;
 • 2008: Ghlac AE Cinneadh Réime 2008/841/JHA a dhéanann Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/733/JHA a aisghairm agus a chuirtear ina háit.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh Réime 2008/841/JHA ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2008 maidir leis an gcomhrac in aghaidh coireachta eagraithe (IO L 300, 11.11.2008, lgh. 42-45)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus na prótacail leis

Cinneadh 2004/579/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le conclúid, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta (IO L 261, 6.8.2004, lch. 69)

Nuashonraithe 19.12.2016

Top