Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

Tá Ciste Dlúthpháirtíochta curtha ar bun ag an Aontas Eorpach (AE) chun go bhfuil ar a chumas freagairt ar shlí éifeachtúil sholúbtha i gcás mórthubaiste nádúir i mBallstát nó i dtír a bhfuil idirbheartaíocht bhallraíochta ar bun aige.

ACHT

Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh. 2012/2002 ag bunú Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh.

ACHOIMRE

Cuireann Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a bunaíodh i gcéaduair sa bhliain 2002, cúnamh airgid ar fáil do Bhallstáit AE a chaithfidh déileáil le mórthubaistí nádúir. De réir rialacha nua ar glacadh leo in 2014 (Rialachán (AE) Uimh. 661/2014), rinneadh nósanna imeachta oibre a shimpliú agus rinneadh na critéir incháilitheachta a shoiléiriú. Lena chois sin cuirtear cúnamh ar fáil i gcás triomaigh anois.

Coinníollacha idirghabhála

Féadann Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh cúnamh airgid a chur ar fáil má sháraíonn iomlán na díobhála dírí a rinneadh €3 billiún (de réir mar a bhí praghsanna in 2011) nó 0.6 % d’ollioncam náisiúnta na tíre cibé acu is lú.

Cé go ndíríonn an Ciste go príomha ar mórthubaistí cuirtear cúnamh ar fáil leis i gcomhair tubaistí atá teoranta do réigiún. Is é 1.5 % d’olltáirgeacht an réigiúin an tairseach incháilitheachta ach maidir le 1 % i gcás na réigiún is forimeallaí.

Straitéiseacha ar mhaithe le cosc tubaiste agus bainistíocht riosca

Spreagann na rialacha nua Ballstáit AE chun straitéiseacha ar mhaithe le cosc tubaiste agus bainistíocht riosca a chur ar bun trí thuairiscíiarratas agus ina dhiaidh a iarraidh roimhiarratas agus ina dhiaidh . Tá baol go ndiúltófaí cúnamh do thíortha a chuir iarratas isteach nó go laghdófaí é má sháraíonn siad a gcuid oibleagáidí i ndáil le dlí AE um riosca tubaiste a chosc a chur i bhfeidhm arís agus arís eile.

Na tíortha incháilithe

Tá Ballstáit AE chomh maith le tíortha atá i mbun ballraíocht den AE a idirbheartú clúdaithe faoi Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh.

Cad chuige a bhaintear feidhm as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh?

Cuireann Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh airgead le hairgead poiblí a chaitheann na tíortha féin chun oibríochtaí éigeandála riachtanacha a airgeadú. Áirítear orthu:

  • bonneagar riachtanach a chur ar ais, m.sh. fuinneamh, uisce, sláinte agus oideachas;
  • lóistín sealadach agus costais seirbhísí éigeandála chun freastal ar riachtanais dhíreacha;
  • bonneagair choiscthe a dhaingniú cosúil le dambaí;
  • bearta chun oidhreacht chultúrtha a chosaint;
  • oibríochtaí glanta.

Ní chlúdaítear díobháil do mhaoin phríobháideach nó cailliúint ioncaim. Meastar é a bheith inárachais.

Iarratais ar chúnamh

Ní mór don tír atá in anchaoi iarratas a chur chuig an gCoimisiún Eorpach laistigh de 12 sheachtain ón tubaiste. Ní mór don gComhairle agus do Pharlaimint na hEorpa an cúnamh airgid atá molta ag an gCoimisiún a cheadú ansin.

Buiséad

Déantar Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a airgeadú lasmuigh de ghnáthbhuiséad AE (is é sin, trí airgead breise a thiomsaíonn Ballstáit AE). Is é an t-uasbhuiséad bliantúil ná €550 milliún (de réir praghsanna na bliana 2011) móide cistí ar bith atá fágtha ón bhliain roimhe.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002

15.11.2002

-

IO L 311 an 14.11.2002

Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 661/2014

28.6.2014

-

IO L 189 an 27.6.2014

ACHTANNA GAOLMHARA

Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún um smacht buiséid, um chomhar i ngnóthaí buiséid agus um bhainistíocht fhónta airgeadais [Iris Oifigiúil C 373 den 20.12.2013].

Nuashonrú is déanaí: 10.08.2014

Top