Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ainmhithe agus táirgí dobharshaothraithe — rialacha sláinte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ainmhithe agus táirgí dobharshaothraithe — rialacha sláinte

ACHOIMRE AR:

Treoir 2006/88/CE – ceanglais sláinte le haghaidh ainmhithe agus táirgí dobharshaothraithe, agus galair a chosc agus a rialú in ainmhithe uisceacha

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

 • Leagtar amach ann:
  • ceanglais sláinte ainmhithe maidir le díol, iompórtáil, nó iompar ainmhithe dobharshaothraithe (éisc agus sliogéisc shaothraithe);
  • bearta íosta chun feasacht ghinearálta a mhéadú agus chun galar a chosc;
  • bearta íosta i gcás ráige amhrasta nó bunaithe de ghalar.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór d’údaráis náisiúnta na dtíortha AE a chinntiú go bhfuil gach feirm éisc údaraithe.
 • Leis an údarú a fháil, ní mór d’fheirmeacha éisc na nithe seo a leanas a dhéanamh:
  • taifid a choinneáil ar na héisc agus ar na sliogéisc ar fad ag teacht isteach chuig an áitreabh agus ag dul amach uaidh;
  • caighdeáin arda sláinteachais a léiriú;
  • scéim faireachais sláinte ainmhithe bunaithe ar riosca a fheidhmiú chun galair agus aon leibhéil mhéadaithe bhásmhaireachta a bhrath.
 • Ní mór d’údaráis náisiúnta clár feirmeacha éisc údaraithe a choinneáil atá cothrom le dáta agus ar fáil go poiblí.
 • Leagtar amach sa reachtaíocht liosta galar agus liosta speiceas atá soghabhálach ina leith.
 • Ní mór bearta chun galair a chosc a bheith i bhfeidhm agus ainmhithe uisceacha á n-iompar.
 • Ní mór d’éisc agus do shliogéisc shaothraithe a bheith sláintiúil. Bíonn deimhniú sláinte de dhíth agus iad á ndíol.
 • Ní mór d’éisc agus do shliogéisc iompórtáilte cloí le ceanglais AE maidir le sláinte ainmhithe. Féadfaidh AE a chinneadh iniúchadh a dhéanamh ar na feirmeacha as a dtagann siad.
 • Is gá d’úinéirí feirmeacha éisc agus do thréidlianna aon mhéadú ar an mbásmhaireacht nó aon amhras i leith galair a thuairisciú láithreach don údarás ábhartha.
 • Ní mór d’údaráis náisiúnta é a chur in iúl do thíortha AE eile agus don Choimisiún Eorpach, mar aon leis an Iorua, an Íoslainn, an Eilvéis agus Lichtinstéin, laistigh de 24 uair an chloig tar éis galar a dheimhniú.
 • Glactar bearta rialaithe má mheastar go bhfuil galar ann, amhail tástálacha saotharlainne a dhéanamh agus an fheirm a chur ar coraintín.
 • Nuair a dheimhnítear galar, déanann na húdaráis na bearta seo a leanas:
  • a dhearbhú go hoifigiúil go bhfuil an fheirm ionfhabhtaithe;
  • limistéar srianta a chur ar bun ina bhfuil criosanna cosanta agus faireachais;
  • cosc a chur ar athstocáil agus ar aistriú na n-iasc agus na sliogiasc.
 • Ní mór do thíortha AE ceanglais shonracha a chomhlíonadh roimh stádas saor ó ghalar a bhaint amach.
 • Féadfaidh saineolaithe ón gCoimisiún, in éineacht le hoifigigh náisiúnta, iniúchtaí ar an láthair a dhéanamh.
 • Féadfaidh na húdaráis náisiúnta bearta níos déine a dhéanamh más mian leo.
 • Ní bhaineann an reachtaíocht le héisc ná le sliogéisc:
  • arb éisc nó ar sliogéisc ornáideacha iad,
  • a mbeirtear san fhiántas iad, nó
  • a ndéanfar iad a phróiseáil ina min éisc, beatha éisc, ola, nó táirgí comhchosúla.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig an treoir i bhfeidhm an 14 Nollaig 2006. B’éigean do thíortha AE an treoir a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 1 Bealtaine 2008.

CÚLRA

Féach “Dobharshaothrú” ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Treoir 2006/88/CE ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2006 maidir le ceanglais sláinte le haghaidh ainmhithe dobharshaothraithe agus táirgí uathu sin, agus maidir le galair áirithe a chosc agus a rialú in ainmhithe uisceacha (IO L 328, 24.11.2006, lgh. 14-56)

Ionchorpraíodh na leasuithe agus na ceartuithe comhleanúnacha ar Threoir 2006/88/CE sa téacs bunaidh. Níl ach fiúntas faisnéiseach leis an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2008/392/CE ón gCoimisiún an 30 Aibreán 2008 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2006/88/CE ón gComhairle maidir le leathanach faisnéise ar an Idirlíon chun faisnéis ar ghnólachtaí táirgthe dobharshaothraithe agus ionaid phróiseála údaraithe a chur ar fáil ar bhealach leictreonach (IO L 138, 28.5.2008, lgh. 12-20)

Cinneadh 2010/221/AE ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2010 lena bhfaomhtar bearta náisiúnta chun tionchar galar áirithe a theorannú in ainmhithe dobharshaothraithe agus in ainmhithe uisceacha fiáine i gcomhréir le hAirteagal 43 de Threoir 2006/88/CE ón gComhairle (IO L 98, 20.4.2010, lgh. 7-11). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 23.05.2016

Top