Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Seiceálacha cearta ar bhia agus ar bhia ainmhithe a áirithiú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Seiceálacha cearta ar bhia agus ar bhia ainmhithe a áirithiú

Ní mór don bhia agus don bheatha a itheann daoine agus ainmhithe a bheidh sábháilte agus folláin. D’fhonn a áirithiú go dtugtar urramú d’ardchaighdeáin an Aontais Eorpaigh (AE), déantar rialuithe oifigiúla chun seiceáil a dhéanamh go bhfuil na píosa reachtaíochta éagsúla á gcur i bhfeidhm go hiomlán.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le feidhmiú rialuithe oifigiúla chun fíorú comhlíonadh dlí beatha agus bia, rialacha sláinte ainmhithe agus rialacha leasa ainmhithe a áirithiú

ACHOIMRE

Ní mór don bhia agus don bheatha a itheann daoine agus ainmhithe a bheidh sábháilte agus folláin. D’fhonn a áirithiú go dtugtar urramú d’ardchaighdeáin an Aontais Eorpaigh (AE), déantar rialuithe oifigiúla chun seiceáil a dhéanamh go bhfuil na píosa reachtaíochta éagsúla á gcur i bhfeidhm go hiomlán.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Líontar isteach bearnaí atá sa reachtaíocht reatha trí rialuithe oifigiúla a atheagrú ionas go ndéanfar iad sin a chomhtháthú ag gach céim den táirgeadh agus i ngach earnáil. Leagtar amach na freagrachtaí atá ar chigirí náisiúnta agus AE araon. Tá sé mar aidhm leis rioscaí do dhaoine agus d’ainmhithe a chosc, a dhíothú nó a laghdú go dtí leibhéil inghlactha; cleachtais chóra a ráthú i dtrádáil bia agus beatha; agus an pobal a chosaint.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór d’údaráis náisiúnta rialuithe oifigiúla a dhéanamh, go rialta agus gan choinne, bunaithe ar aon rioscaí aitheanta, ar thaifead comhlíontachta úinéir gnó roimhe seo agus ar aon fhaisnéis ina bhféadfadh neamhchomhlíonadh a thabhairt le fios.
 • Is féidir rialuithe a dhéanamh ag aon chéim den táirgeadh, próiseáil nó dáileachán.
 • Ní mór do gach rialtas AE údarás náisiúnta a cheapadh a bheidh freagrach as éifeachtacht agus as neamhspleáchas na rialuithe.
 • Ní mór do rialtais a áirithiú go bhfuil dóthain maoiniúcháin ar fáil chun an fhoireann riachtanach a sholáthar mar aon le hacmhainní eile a bheidh de dhíth.
 • Ní mór pleananna náisiúnta teagmhasacha a bheith i bhfeidhm agus i mbun feidhme i gcás ina dtarlaíonn éigeandáil agus go bhfaightear amach go bhfuil an bia nó an bheatha ina bhagairt thromchúiseach do dhaoine nó d’ainmhithe.
 • Tá sonraí ginearálta i bpleananna rialaithe náisiúnta ilbhliantúla maidir le struchtúr agus eagrú na gcóras rialaithe atá i bhfeidhm. Tugtar tuairisc maidir leo sin don Choimisiún gach bliain.
 • Ba cheart go mbeadh rochtain ag an bpobal i gcoitinne ar fhaisnéis maidir leis na rialuithe a dhéantar, seachas iad sin atá cumhdaithe ag rúndacht ghairmiúil, cosúil le hábhar rúnda agus sonraí pearsanta.
 • Tá saotharlanna sonracha ainmnithe chun anailís a dhéanamh ar na samplaí a ghlactar le linn na rialuithe sin.
 • Bíonn feidhm le rialuithe freisin i gcás allmhairithe bia agus beatha isteach in AE.
 • Déanann an Coimisiún Eorpach iniúchtaí ginearálta agus sonracha i dtíortha AE d’fhonn a dheimhniú go bhfuil na pleananna rialaithe náisiúnta ilbhliantúla á gcur i bhfeidhm.
 • Tá foráil i Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 le haghaidh cistí ó bhuiséad AE chun cabhrú le costais arna dtabhú ag údaráis náisiúnta, tíortha neamh-AE agus eagraíochtaí idirnáisiúnta a chumhdach. Is é EUR 1 891 936 000 an tsuim le haghaidh 2014-20.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 20 Bealtaine 2004.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach rialuithe oifigiúla agus forfheidhmiú ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 882/2004

20.5.2004

-

IO L 191 an 28.5.2004, lgh. 1-52

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1029/2008

10.11.2008

-

IO L 278 an 21.10.2008, lch.6

Rialachán (CE) Uimh. 596/2009

7.8.2009

-

IO L 188 an 18.7.2009, lgh. 14-92

Rialachán (CE) Uimh. 1162/2009

4.12.2009

-

IO L 314 an 1.12.2009, lgh. 10-12

Rialachán (AE) Uimh. 87/2011

23.2.2011

-

IO L 29, 3.2.2011, lgh. 1-4

Rialachán (AE) Uimh. 208/2011

23.3.2011

-

IO L 58, 3.3.2011, lgh. 29-35

Rialachán (AE) Uimh. 563/2012

1.7.2012

-

IO L 168, 28.6.2012, lgh. 24-25

Rialachán (AE) Uimh. 702/2013

27.7.2013

-

IO L 199, 24.7.2013, lgh. 3-4

Rialachán (AE) Uimh. 652/2014

30.6.2014

-

IO L 189, 27.6.2014, lgh. 1-32

Ionchorpraíodh na leasuithe agus na ceartuithe i ndiaidh a chéile a rinneadh ar Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 sa bhuntéacs. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo le haghaidh doiciméadúcháin amháin.

Nuashonraithe 19.06.2015

Top