Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Leas na n-ainmhithe le linn iompair — rialacha de chuid AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Leas na n-ainmhithe le linn iompair — rialacha de chuid AE

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 ón gComhairle maidir le hainmhithe a chosaint le linn iompair agus oibríochtaí gaolmhara

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

 • Sa rialachán, déantar iompar ainmhithe beo idir tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a rialú agus foráiltear nach mór seiceálacha a dhéanamh ar na hainmhithe a thagann isteach san Aontas Eorpach nó a imíonn as. Féachtar sna rialacha mionsonraithe le díobháil do na hainmhithe nó fulaingt gan gá a chosc.

PRÍOMHPHOINTÍ

Faoin rialachán, cuirtear na ceanglais seo a leanas i bhfeidhm:

 • Ní mór socruithe iompair a dhéanamh roimh ré chun fad an turais a íoslaghdú agus chun riachtanais na n-ainmhithe a chomhlíonadh;
 • Ní mór do na hainmhithe a bheith sách maith chun taisteal;
 • Ní mór don mhodh iompair, agus do na háiseanna luchtaithe agus díluchtaithe, a bheith ceaptha, tógtha, cothabháilte agus oibrithe ar shlí a sheachnaíonn díobháil agus fulaingt agus a áirithíonn sábháilteacht na n-ainmhithe;
 • Ní mór oiliúint chuí a bheith curtha ar na daoine a láimhseálann na hainmhithe agus ní ceadmhach dóibh foréigean a úsáid;
 • Ní mór na hainmhithe a sheoladh chuig a gceann scríbe gan mhoill agus seiceálacha a dhéanamh ar leas na n-ainmhithe go rialta;
 • Ní mór dóthain spáis os a gcionn agus dóthain spás urláir a chur ar fáil do na hainmhithe;
 • Ní mór uisce, beatha agus sos a chur ar fáil nuair a bhfuil gá leo.
 • Ní mór d’iompróirí:
  • údarú a bheith acu ón údarás ábhartha náisiúnta le haghaidh turas atá níos mó ná 65 km;
  • doiciméid a chur ar fáil a bhfuil sonraí áirithe iontu, amhail bunús na n-ainmhithe, a n-úinéir, a gceann scríbe agus am measta an turais;
  • a áirithiú go dtaistealaíonn freastalaí in éineacht leis na hainmhithe, ach amháin sa chás go bhfuil siad i gcoimeádán agus go bhfuil dóthain bia agus uisce acu.
 • Ní mór d’údaráis náisiúnta iniúchadh a dhéanamh ar na feithiclí agus longa a úsáidtear chun ainmhithe a iompar de bhóthar agus ar muir ar thurais fhada sula féidir iad a úsáid, agus na feithiclí agus longa sin a cheadú.
 • Ní mór do choimeádaithe ainmhithe, agus d’oibreoirí lárionaid tionóil (lárionaid choinneála, lárionaid bhailiúcháin agus margaí), a áirithiú go gcloítear leis na rialacha agus na caighdeáin leasa ag pointí éagsúla imeachta, aistrithe nó cinn scríbe.
 • Ní mór d’údaráis náisiúnta a iarraidh ar iompróirí:
  • a bheith bunaithe i dtír AE;
  • a thaispeáint go bhfuil dóthain ball foirne, trealaimh agus nósanna imeachta oibríochtúla cuí acu;
  • gan aon taifead de sháruithe tromchúiseacha ar rialacha de chuid AE nó ar rialacha náisiúnta maidir le cosaint ainmhithe a bheith faighte acu le 3 bliana anuas.
 • I gcás turas fada idir tíortha AE agus idir tíortha AE agus cinn scríbe lasmuigh den Aontas Eorpach:
  • ní mór d’iompróirí na rudaí riachtanacha seo a leanas a bheith acu: údarú, doiciméid, córas loingseoireacht satailíte agus pleananna teagmhais le haghaidh éigeandála;
  • ní mór d’údaráis náisiúnta seiceálacha a dhéanamh ag an bpointe imeachta agus go randamach ina dhiaidh sin.
 • I gcás éigeandálaneamhchomhlíonadh na rialacha leasa, is féidir le húdaráis náisiúnta a éileamh go ndéanfaidh an t-iompróir:
  • tiománaí nó freastalaí eile a úsáid;
  • deisiúchán sealadach ar an modh iompair;
  • an choinsíneacht a bhogadh go dtí feithicil eile;
  • na hainmhithe a sheoladh ar ais go dtí a bpointe imeachta;
  • na hainmhithe a dhíluchtú agus a choinneáil i gcóiríocht shealadach oiriúnach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 25 Eanáir 2005.

CÚLRA

Féach “Leas na n-ainmhithe — Príomhéachtaí” ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 ón gComhairle an 22 Nollaig 2004 maidir le hainmhithe a chosaint le linn iompair agus oibríochtaí gaolmhara agus lena leasaítear Treoir 64/432/CEE, Treoir 93/119/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1255/97 (IO L 3, 5.1.2005, lgh. 1-44)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2004/544/CE ón gComhairle an 21 Meitheamh 2004 maidir le síniú an Choinbhinsiúin Eorpaigh chun ainmhithe a chosaint le linn iompair idirnáisiúnta (IO L 241, 13.7.2004, lch. 21)

Rialachán (CE) Uimh. 1255/97 ón gComhairle an 25 Meitheamh 1997 maidir le critéir Chomhphobail le haghaidh pointí ceann réime agus lena leasaítear plean an bhealaigh dá dtagraítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 91/628/CEE (IO L 174, 2.7.1997, lgh. 1-6)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1255/97 ón gComhairle. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/188/AE ón gCoimisiún an 18 Aibreán 2013 maidir le tuarascálacha bliantúla ar iniúchtaí neamh-idirdhealaitheacha a chuirtear i gcrích de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1/2005 ón gComhairle maidir le hainmhithe a chosaint le linn iompair agus oibríochtaí gaolmhara agus lena leasaítear Treoir 64/432/CEE, Treoir 93/119/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1255/97 (arna chur in iúl faoi dhoiciméad C(2013) 2098) (IO L 111, 23.4.2013, lgh. 107-114)

Nuashonraithe 18.04.2016

Top